Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi -2

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi -2

Tebrikler - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. XIV. yüzyılda, Balkanlarda,

- Mezhep anlaşmazlıkları yaşanmıştır.

- Siyasi birlik sağlanamamıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir?

A
Anadolu'da Osmanlılar tarafından Türk birliğinin sağlanmasını
B
Osmanlı donanmasının güçlendirilmesini
C
Balkanlardaki Türk fetihlerinin sürdürülmesini
D
Türk kültürünün Anadolu'da yaygınlaşmasını
E
Türk devletleri arasında askeri mücadelelerinin artmasını
Soru 2
2. Bizans Devleti, Çelebi Mehmet ve II. Murad dönemlerinde Osmanlı yönetimine isyan eden Şehzade Mustafa'yı desteklemiştir.

Bu destek dikkate alındığında, Bizans'ın amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A
Ekonomik gelirlerini artırmak
B
Osmanlı halkının desteğini kazanmak
C
Çanakkale Boğazı üzerinde etkinlik kurmak
D
Balkan devletlerini yanına çekmek
E
Osmanlı Devleti'nde siyasi istikrarsızlık oluşturmak
Soru 3
3. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde I. Murat döneminde Balkanların Anadolu'dan daha önemli görüldüğünün kanıtı sayılabilir?

A
Tımar sisteminin oluşturulması
B
Rumeli fetihlerinin öne çıkarılması
C
Ülke bütünlüğünün korunmaya çalışılması
D
Donanmanın güçlendirilmesi için çaba harcanması
E
"Ülke hükümdar ve oğullarının malıdır." ilkesinin benimsenmesi
Soru 4
4. Osman Bey döneminde Osmanlı Beyliği'nin Anadolu'daki Türk beyliklerinin topraklarını değil, Bizans'a ait yerleşim birimlerini hedef aldığı görülür.

Bu politikanın,

I. Osmanlı Beyliği'nin Anadolu'daki diğer bazı beyliklere oranla güçsüz olması,

II. Bizans'ın siyasi ve askeri otoritesinin zayıf olması,

III. İslam dünyasının desteğinin alınması

olgularından hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
5. Osmanlı Devleti Balkan topraklarındaki fetihlerini sürdürebilmek için,

1363 yılında Sazlıdere,

1364 yılında Sırpsındığı,

1371 yılında Çirmen,

1389 yılında I. Kosova

savaşlarına girmek zorunda kalmıştır.

Buna göre, Osmanlı Devletinin politikaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Balkan ulusları arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanılmıştır.
B
Askeri harcamaları azaltmıştır.
C
Siyasi çabalara ağırlık vermiştir.
D
Halkın üzerindeki vergi yükü hafifletilmiştir.
E
Balkanlarda askeri üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışmıştır.
Soru 6
6. Osmanlı devlet adamları kuruluş döneminde Hristiyan halkın devlete olan bağlılığını artırmak için çaba harcamışlardır.

Bu çaba,

I. devlet otoritesini güçlendirme,

II. toplumsal düzeni koruma,

III. Müslüman unsurlara karşı denge oluşturma

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
7. Osmanlı Beyliği'nin ilk dönemlerinde Bizans'la yaptığı askeri mücadelelerde Anadolu'daki bazı Türk beylikleri tarafından desteklendiği görülür.

Bu durumda,

I. din dayanışması,

II. Türk birliği düşüncesi,

III. ekonomik çıkar çatışması

unsurlarından hangilerinin rol oynadığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
8. Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi'nde ilk deniz savaşını aşağıdakilerden hangisi döneminde gerçekleştirmiştir?

A
Orhan Bey Dönemi
B
Osman Bey Dönemi
C
Yıldırım Bayezid Denemi
D
Çelebi Mehmet Dönemi
E
I. Murat Dönemi
Soru 9
9. Osmanlı Devleti'nin Macarlarla 1444'te imzaladığı Edirne Segedin Antlaşması'nda,

I. Bağımsız Sırp krallığı kurulacaktır.

II. Eflak Macaristan'a bırakılacaktır.

III. Tuna nehri sınır kabul edilecektir.

hükümlerinden hangileri yer almıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10
10. Osmanlı Devleti'nin 1444 yılında Haçlılarla yaptığı Varna Savaşı'na aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?

A
Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u egemenlik altına almaya çalışması
B
Balkanlı devletlerinin Edirne Segedin Antlaşması'nı bozması
C
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk birliğini sağlamaya çalışması
D
Osmanlı Devleti'nin Edirne'yi başkent yapması
E
Sırpsındığı Savaşı'nı Osmanlıların kazanması
Soru 11
11. Osmanlı ordusu ile Haçlılar arasında 1448'de yapılan II. Kosova Savaşı,

I. Balkan devletlerinin Osmanlıları Balkanlardan çıkarma ümidinin kalmaması,

II. Mora Despotluklarının Osmanlı egemenliği altına girmesi

III. Balkan devletlerinin savunmaya geçmeleri,

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12
12. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da akrabalık ilişkileri kurarak toprak elde ettiği beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Germiyanoğulları Beyliği
B
Karesioğulları Beyliği
C
Menteşeoğulları Beyliği
D
Saruhanoğulları Beyliği
E
Aydınoğulları Beyliği
Soru 13
13. Osmanlı Devleti'nde,

- Divan örgütünün kurulması,

- Yaya ve Müsellem birliklerinin oluşturulması,

- subaşıların ve kadıların görevlendirilmesi

düzenlemelerinden hangileri Orhan Bey Dönemi'nde gerçekleştirilmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 14
14. Osmanlı Devleti'nin 1389'da Haçlı ordusuna karşı kazandığı I. Kosova Savaşı,

I. Osmanlı Devleti'ne Kuzey Sırbistan yolunun açılması,

II. Tuna Nehri'ne kadar olan toprakların Osmanlı egemenliğine girmesi,

III. Edirne'nin Osmanlılarca fethedilmesi

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 15
15.

- Tımar Sistemi oluşturulmuştur.

- Mali teşkilat oluşturulmuştur.

- Topçu Ocağı oluşturulmuş

Yukarıda verilen düzenlemeler, aşağıdaki Osmanlı hükümdarlarından hangisi döneminde gerçekleştirilmiştir?

A
Orhan Bey Dönemi
B
Osman Bey Dönemi
C
Yıldırım Bayezid Denemi
D
Çelebi Mehmet Dönemi
E
I. Murat Dönemi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com