Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi -1

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi -1

Tebrikler - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. I. Bayezid döneminde gerçekleştirilen İstanbul kuşatması, 1396 yılında Haçlı ordularının Osmanlılara ait Niğbolu Kalesi'ni kuşatması nedeniyle sona erdirilmiştir.

Bu gelişmeler dikkate alındığında Osmanlılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Toprak kaybı yaşanmıştır.
B
Dış tehditler fetih girişimlerini aksatmıştır.
C
Bizans üzerindeki etkinlik yitirilmiştir.
D
Toplumsal anlaşmazlıklar yaşanmıştır.
E
İç sorunlar dış politikayı olumsuz etkilemiştir.
Soru 2
2. Osmanlı Devleti yaklaşık 150 yıl süren Kuruluş Dönemi'nde oldukça geniş bir toprak parçası üzerinde siyasi egemenlik kurmuştur.

Bu durum dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Toplumsal bütünlüğün korunmasında zorlanılmıştır.
B
Ekonomik faaliyetlere ağırlık verilmiştir.
C
Hızlı bir siyasi yayılma gerçekleşmiştir.
D
Türk yönetim geleneklerinin etkinliği sürmüştür.
E
Padişahın yetkileri sınırlanmıştır.
Soru 3
3. 1395 yılında İstanbul'u kuşatan Osmanlılar, Boğazın Anadoılu yakasına Anadolu Hisarı'nı inşa etmişlerdir.

Osmanlıların bu girişiminin,

I. Karadeniz'den gelebilecek askeri tehditleri kontrol altında tutma,

II. Bizans Devleti'nde iktidar mücadelelerine yol açma,

III. Anadolu Türk beyliklerini egemenlik altına alma

hedeflerinden hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
4. Osmanlı Devleti 1402 Ankara Savaşı'nda büyük bir yenilgiye uğramasına karşın, Balkan uluslarının Osmanlı egemenliğini, Bulgar ve Sırp egemenliğine tercih ettiği ve isyan çıkarmadığı görülür.

Bu durum dikkate alındığında, Balkan ulusları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Devlet otoritesini zayıflatmışlardır.
B
Osmanlı yönetiminin baskısı altında kalmışlardır.
C
Hristiyan birliğini kurmuşlardır.
D
Mezhep farklılıkları sona ermiştir.
E
Osmanlıların yerel yöneticilerinden memnun kalmışlardır.
Soru 5
5. Osman Gazi'nin başlattığı fetihçi siyaseti sürdüren sonraki sultanlar, hem Balkan devletleri ve Bizans'taki iç karışıklıklardan, hem de Anadolu'daki diğer Türk beylikleri arasındaki çekişmelerden yararlandılar.

İzlenen bu siyasetin,

I. sınırların genişletilmesinin kolaylaşması,

II. deniz fetihlerinin geri plana itilmesi,

III. taht kavgalarının sona erdirilmesi

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
6. Çelebi Mehmet'e karşı taht için isyan eden Çelebi Mustafa, yenilince Bizans'a sığınmıştır. Çelebi Mehmet, Çelebi Mustafa'yı elinde tutmasına karşılık Bizans'a yıllık 300.000 akçe vergi ödemeyi kabul etmiştir.

Bu gelişmeler,

I. Siyasi istikrarın bozulması engellenmeye çalışılmıştır.

II. Bizans yönetimi, Osmanlı yönetimine karşı koz elde etmiştir.

III. Osmanlı Devleti, Bizans'ın üstünlüğünü kabul etmiştir.

yargılarından hangilerine dayanak oluşturmaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 7
7. Osman Bey Dönemi'nde, merkezden bağımsız hareket etmeye başlayan Bizans tekfurlarının üzerine gidilmiştir. Belirli bir süreç içinde ve plan dahilinde gerçekleştirilen bu çabalar, tekfurların yönetimindeki Bizans yerleşim birimlerinin fethini sağlamıştır.

Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Bizans ile askeri mücadeleler sona ermiştir.
B
Anadolu beylikleri ile birlikte hareket edilmiştir.
C
Rum nüfusun Anadolu'daki varlığı sona erdirilmiştir.
D
Anadolu'da siyasi birlik çabaları öne çıkarılmıştır.
E
Bizans'a yönelik fetih girişimlerinde adım adım ilerlenmiştir.
Soru 8
8. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde takip ettiği politikalardan biri de Anadolu'da siyasi etkinliği artırmanın yollarını aramak olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Anadolu'ya verdikleri önemin göstergesidir?

A
Sırp Prensliği ile mücadele edilmesi
B
Rumeli topraklarına geçilmesi
C
Cihad anlayışının benimsenmesi
D
Balkanlarda iskan politikası izlenmesi
E
Karesioğulları'nın egemenlik altına alınması
Soru 9
9.

I. Balkanlarda bir Haçlı birliği oluşturulmaması,

II. Yerel yöneticilerin halkla kaynaşması,

III. Balkan topraklarından haraç ve cizye vergilerinin alınması

durumlarından hangilerinin, Osmanlıların Ankara Savaşı'ndaki bozgundan sonra Balkanlarda büyük toprak kayıpları yaşamamasında herhangi bir rolünden söz edilemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 10
10. Osmanlılar, Anadolu'ya ilk girdikleri dönemde Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat tarafından Ankara'nın batısında yer alan Karacadağ civarlarına yerleştirildiler. 1230 yılında Yassıçemen Savaşı'nda Anadolu Selçuklularının yanında yer alarak savaşın kazanılmasında rol oynadılar.

Bu bilgi dikkate alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Osmanlılar Selçuklu yönetimine bağlı olarak hareket etmişlerdir.
B
Osmanlılar Selçukluların yıkılmasında etkili olmuşlardır.
C
Diğer beyliklerle siyasi mücadelelere girişilmiştir.
D
Balkan topraklarına geçilmesi hedeflenmiştir.
E
Anadolu'da siyasi istikrar bozulmuştur.
Soru 11
11. Fetret Dönemi'ni sona erdirerek 1413 yılında Osmanlı tahtına geçen Çelebi Mehmet, araştırmacılar tarafından Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilir.

Çelebi Mehmet'in,

I. sarsılan devlet otoritesini toparlaması,

II. Anadolu'da toprak kazanımını hedeflemesi,

III. kardeşleriyle taht mücadelesine girişmesi

çabalarından hangileri, ona böyle bir unvan verilmesinde rol oynamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 12
12. Osmanlı Devleti'nde I. Murat döneminde maliye teşkilatı kurulmuş ve ilk defterdar atanmıştır.

Bu düzenleme aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle gerçekleştirilmiştir?

A
Mutlak yönetim anlayışının sürdürülmesi
B
Askeri gücün artması
C
Devlet gelirlerinin artması
D
Merkezi otoritenin güçlenmesi
E
Lonca teşkilatlarının faaliyet göstermesi
Soru 13
13.

- Osman Gazi'nin, ahilerin lideri Şeyh Edebali'nin kızı ile evlenmesi,

- Türkmen nüfusunun Osmanlı Beyliği'nde artış göstermesi,

- Bizans'ın eski gücünü kaybetmesi,

- Cihat ve gaza anlayışının benimsenmesi

Osmanlı Devleti'nin ilk dönemleriyle ilgili bu olgular göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Bizans'ın etkinlik alanı daralmıştır.
B
Osmanlılar saygınlık kazanmıştır.
C
Askeri etkinlik artırılmıştır.
D
Rumeli'ye nüfus aktarımı artmıştır.
E
Siyasi otorite güçlendirilmeye çalışılmıştır.
Soru 14
14. Osmanlı Devleti, Rumeli ve Balkanlarda fethettiği topraklara Türkmenleri yerleştirirken dikkatli bir politika izlemiştir.

Bu politika gereği olarak;

- Yerleşimde genellikle konargöçerler tercih edilmiştir.

- İskan bölgesine en yakın yerlerden Türkmenler getirilerek yerleştirilmiştir.

- Göçmenlere ihtiyaç maddeleri temin edilip, onlardan bir süre vergi alınmamıştır.

Buna göre, Osmanlı Devleti'nin iskan politikası hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Türkmen unsurlar Balkanlarda iskan edilmiştir.
B
Yerleşim özellikle Doğu Anadolu'dan Balkanlara yapılmıştır.
C
Türkmenlerin temel ihtiyaç maddeleri karşılanmıştır.
D
Türkmenlerin yerleştirilmesinde bölgeye yakınlık gözetilmiştir.
E
Yerleştirmede öncelikle göçebeler tercih edilmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.