Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi -4

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi -4

Tebrikler - Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
XVII. yüzyılın sonlarından itibaren Rusya'nın özellikle Akdeniz'e inme yönünde bir siyaset izlemesinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

A
Osmanlı'nın kültürel alanda ıslahatları başlatmasına
B
Osmanlı'nın büyük Avrupa devletleriyle ittifaklar oluşturmasına
C
İngiltere’nin çıkarlarını korumak istemesine
D
Balkan milletlerinin ayaklanmasına
E
Osmanlı'nın askeri ıslahatlara daha çok önem vermesine
Soru 2
Küçük Kaynarca Antlaşması'nda Rusların Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasına imkan tanıyan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların haklarını koruyabilecek.
B
Rusya kapitülasyonlardan yararlanacak.
C
Rusya Boğazlardan serbestçe geçebilecek.
D
Rusya İstanbul'da elçi bulundurabilecek.
E
Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek.
Soru 3
Rusya'nın Gerileme Dönemi'nde Osmanlılara karşı kazandığı savaşların ardından imzaladığı antlaşmalarda İstanbul'da elçi bulundurma maddesine yer vermesi,

I. Ortodokslarla doğrudan iletişim kurabilme,

II. Osmanlı Devleti ile ilişkilerini güçlendirme,

III. azınlık unsurların bağımsızlık girişimlerini destekleme

çalışmalarından hangilerine ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 4
1774 Küçük Kaynarca Antlaşması Rusya ile yapılan ağır koşullu bir antlaşmadır.

Antlaşmanın en çok hangi maddesi Rusya'nın Osmanlıların içişlerine karışmasına ortam hazırlamıştır?

A
Rusya kapitülâsyonlardan yararlanacak
B
Rusya Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenecek
C
Rusya Balkanlarda konsolosluklar açacak
D
Rusya İstanbul'da elçi bulunduracak
E
Osmanlı savaş tazminatı ödeyecek
Soru 5
1740 yılında Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesine aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?

A
Belgrat Antlaşmaları'nda arabuluculuk yapması
B
Baharat Yolu ticaretinin canlandırılmak istenmesi
C
Haçlı ittifakının önlenmek istenmesi
D
Ticari gelirlerin artırılmak istenmesi
E
Orduda Fransız uzmanlardan yararlanılması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Gerileme Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin İçinde bulunduğu duruma ters düşer?

A
Kapitülâsyonların sürekli hale gelmesi
B
Rusya'ya ticaret serbestisinin tanınması
C
Kırım'ın Osmanlılardan ayrılmış olması
D
Devletin iç borçlanmaya gitmesi
E
Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulması
Soru 7
Karlofça Antlaşması İle Pasarofça Antlaşmalarının Osmanlı açısından ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya ile imzalanan antlaşmalar olmaları
B
Batı'da toprak kaybedilen antlaşmalar olmaları
C
İran'la barış sürecini başlatmada etkili olmaları
D
Lâle Devri düzenlemelerini başlatmaları
E
Yalnız Avusturya ile yapılan antlaşmalar olmaları
Soru 8
Osmanlılarda Gerileme Dönemi'ni sona erdiren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaş Antlaşması
B
Kabakçı Mustafa İsyanı
C
Küçük Kaynarca Antlaşması
D
Vaka-i Hayriye
E
II. Meşrutiyet
Soru 9
Avusturya ve Rusya 1736'da Osmanlı Devleti'ne savaş açarken aşağıdakilerin hangisinden yararlanmaya çalışmışlardır?

A
Avrupa'daki Osmanlı karşıtı görüşlerden
B
Patrona Halil İsyanı'nın oluşturduğu karışıklıklardan
C
Osmanlı-İran Savaşı'nın devam etmesinden
D
Islahat çabalarının yetersizliğinden
E
Balkanların coğrafi konumundan
Soru 10
Sultan III. Mustafa döneminde orduyla ilgili yapılan Islahatlar arasında,

I. Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması,

II. Kara Mühendishanesi'nin açılması,

III. Deniz Mühendishanesi'nin açılması,

IV. Humbaracı Ocağı'nın kurulması

uygulamalarından hangileri yoktur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
I, II ve IV
Soru 11
Sultan III. Selim döneminde askeri, mali, hukuki alanlarda gerçekleştirilen ıslahatlar genel olarak,

I. Nizam-ı Cedit,

II. İrad-ı Cedit,

III. Sekban-ı Cedit,

IV. Nizam-ı Alem,

V. Lale Devri

kavramlarından hangisi ile adlandırılmıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 12
I. Rusya ile, 1724 İstanbul Antlaşması

II. Rusya ve Avusturya ile 1739 Belgrad Antlaşması

III. Rusya ile Aynalıkavak Sözleşmesi

Bütün bu antlaşmalarda Fransa aracılık yapmıştır.

Bu bilgi ışığında Fransa'nın en çok neyi amaçladığı düşünülebilir?

A
Osmanlı Devleti üzerindeki çıkarlarını sürdürmeyi ve geliştirmeyi
B
Rusya'nın gelişmesini engellemeyi
C
Rusya ile dostluğunu pekiştirmeyi
D
Osmanlılar ile arasındaki sorunları çözümlemeyi
E
Avrupa'nın güçlü devleti olduğunu kanıtlamayı
Soru 13
1668 - 1774 Osmanlı - Rus Savaşı sonunda, Osmanlıların barış istemesi üzerine 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Balkanlar Rusya'nın etkisine açık hale geldi.

Küçük Kaynarca Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin bu duruma yol açtığı söylenebilir?

A
Kırım Hanlığı bağımsız olacak, dini yönden halifeye bağlı kalacak.
B
İngiltere ve Fransa'ya verilen kapitülâsyonlardan Rusya'da yararlanacak.
C
Rusya istediği yerde , konsolosluk açabilecek, İstanbul'da sürekli bir elçi bulundurabilecek.
D
Rusya Karadeniz ve Akdeniz'de serbestle ticaret yapabilecek.
E
Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com