Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi -3

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi -3

Tebrikler - Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Küçük Kaynarca Antlaşması'nda, "Kırım bağımsız olacak, ancak Kırım halkı Müslüman olduğu için dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır." hükmü yer almıştır.

Bu hükme bakarak,

I. Osmanlı Devleti Kınm ile dinsel ve kültürel bağlarını sürdürmeyi amaçlamıştır.

II. Kırım Rusya'nın istilasına açık hale gelmiştir.

III. Rus çarı Osmanlı padişahına denk hale gelmiştir.

yargılarından hangileri ileri sürülebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
Nizam-ı Cedit hareketinin,

I. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma

II. Ulema sınıfının etkisini azaltma

III. Avrupa'daki gelişmeleri ülkeye taşıma

hedeflerinden hangileri, padişahın gücünü artırmaya yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
Rusya Küçük Kaynarca Antlaşması'nın aşağıda verilen maddelerinden hangisini kullanarak Osmanlı içişlerine karışma fırsatını elde etmiştir?

A
Kırım'a bağımsızlık verilecektir.
B
Rusya İstanbul'da devamlı elçi bulundurabilecektir.
C
Kırım, dini açıdan Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır.
D
Rusya'ya savaş tazminatı verilecektir.
E
Rusya, Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan Ortodoksların haklarını koruyacaktır.
Soru 4
Osmanlı XVIII. yy'a kadar kendisini Batıdan üstün görmüş ancak bu yüzyıldan sonra Avrupa'dan geri kaldığını kabul etmiştir.

Buna göre Gerileme Devri'nde,

I. Osmanlı Devleti Batı'daki gelişmeleri yakından takip etmiştir.

II. Osmanlı Devleti halifelik kurumunu etkili bir biçimde kullanmıştır.

III. Osmanlı Devleti yavaş yavaş Batı'dan etkilenmeye başlamıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
Osmanlı Devleti'nde başlayan toprak kayıpları sonunda Anadolu'ya Türk göçleri başlamıştır.

Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?

A
Fetih politikası sona ermiştir.
B
Anadolu'da taht kavgaları başlamıştır.
C
Anadolu'da Türk nüfusu artmıştır.
D
Osmanlı Devleti denge siyaseti gütmeye başlamıştır.
E
Avrupa’da haçlı ittifakları sona ermiştir.
Soru 6
1779 Aynalıkavak Tenkihnamesi'ne göre,

I. Rusya, Kırım'dan çekilecektir.

II. Kırım dini açıdan halifeye bağlı kalmaya devam edecektir.

III. Kırım Hanlığı, Rusya'nın seçtiği Şahin Giray'a verilecektir.

Yukarıdaki maddelerden hangileri Kırım'da Rusya'nın hakim olduğunu gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
Osmanlı Tarihi incelendiği zaman bir yenilik hareketinin başlangıcı olan Lale Devri Patrona Halil İsyanı ile, III. Selim'in Nizam-ı Cedit ıslahatı Kabakçı Mustafa İsyanı ile, II. Meşrutiyet ise 31 Mart Vakası'ndan dolayı başarısızlığa uğramıştır. Buna göre, I. isyanlar genelde halk tarafından çıkarılmıştır. II. Yenilikler isyanlarla kesintiye uğrayarak devam etmiştir. III. Osmanlı Devleti'ndeki yenilik hareketleri genelde başarıya ulaşmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 8
1736-1739 Osmanlı-Rus Savaşı'nın çıkmasında,

I. Rusya'nın Kırım'a saldırması,

II. Avusturya'nın Fransa ile rekabet halinde olması,

III. Rusların Ortodoksları OsmanlIlara karşı kışkırtması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 9
Sultan I. Mahmut döneminde Osmanlı ordusunu subay ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harbiye Mektebi
B
Deniz Mühendishanesi
C
Kara Mühendishanesi
D
İstihkam Okulu
E
Kuleli Askeri Lisesi
Soru 10
Osmanlı Devleti'nin Prut Antlaşması'nı kârlı kapatması aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır?

A
Venedik'e savaş açılmasını
B
Batı tarzı ıslahatların sürdürülmesini
C
Balkanlardaki çıkarların korunmasını
D
Akdeniz'deki ekonomik çıkarların korunmasını
E
Köklü ıslahatlar için zaman kazanılmasını
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi 1736-1739 Osmanı-Rus ve Avusturya Savaşlarının ardından imzalanan Belgrad Antlaşmaları'nın maddelerinden biri değildir?

A
Belgrat OsmanlIlara geri verilecek.
B
Azak kalesi yıkılarak yeri Ruslara verilecek.
C
Rusya savaşta aldığı yerleri geri verecek.
D
Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilecek.
E
Rusya Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacak.
Soru 12
Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılda Venedik ve Avusturya ile yaptığı savaşları kaybetmesi,

I. yeni toprak kayıplarının yaşanması,

II. yenilik haraketlerinin hızlanması,

III. Yeniçerilerin güçlenmesi

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.