Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi -1

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi -1

Tebrikler - Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. XVIII. yüzyılda Avrupa'da yaşanan iki önemli gelişmeden birincisi, sömürge imparatorluklarının kurulması, ikincisi ise tarım alanındaki buluşlar sayesinde üretimde önemli artışlar olmasıdır.

Avrupa'da gerçekleşen bu gelişmelerin,

I. Avrupalı devletlerin ekonomik alandaki etkinliğinin artması,

II. modern tarım anlayışının öne çıkması,

III. ekonomik nedenlere dayalı siyasi gerginlikler yaşanması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlandığı söylenebilir?)

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 2
2. Osmanlı Devleti ile İran arasında 1746 yılında imzalanan antlaşma, Osmanlı - İran sınırına son şeklini vermiştir. Bu sınır, bugünkü Türkiye - İran sınırı ile büyük oranda aynıdır.

Buna göre;

I. İran'ın Anadolu'daki toprak talepleri sürmüştür.

II. Diğer devletlerle olan sınırların korunması zorlaşmıştır.

III. İran ile önemli bir toprak anlaşmazlığı yaşanmamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 3
3. Avrupa'da XV. yüzyılda kullanılmaya başlanan matbaa, Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim azınlık tarafından da aynı yüzyılda kullanılırken, Müslüman halk tarafından ancak XVIII. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır.

Bu gelişme ışığında, aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru olduğu söylenebilir?

A
Osmanlı azınlıklarının Avrupa kültürüne olan ilgisi azalmıştır.
B
Avrupa'daki bilimsel çalışmalar Müslümanlar tarafından yakından izlenmiştir.
C
Müslüman halkın yeni gelişmelerden yararlanması gecikmiştir.
D
Avrupa'da Osmanlı kültürüne ilgi artmıştır.
E
Osmanlılar eğitime gereken önemi vermemişlerdir.
Soru 4
4.

- Fransızlar, Avusturya ve Rusya ile olan rekabetinde Osmanlı yönetimine destek vermişlerdir.

- İngilizler, XVIII. yüzyılda zaman zaman Osmanlılar lehine arabuluculuk yapmışlardır.

- Ruslar, Mısır'ın işgali karşısında Osmanlılara yardım teklifinde bulunmuşlardır.

Bu gelişmeler dikkate alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A
Osmanlı toprak bütünlüğü korunamamıştır.
B
Devletler arası barış kalıcı hale getirilmiştir.
C
Osmanlı toplumunun sosyal dokusu zedelenmiştir.
D
Avrupa'da savaş karşıtı bir ortam oluşmuştur.
E
Politikalar, ulusal çıkarlar doğrultusunda belirlenmiştir.
Soru 5
5. Osmanlı ordusu Gerileme Dönemi'nde farklı devletlerin ordusu ile mücadele etmek durumunda kalmıştır. Bu mücadeleler içinde Avusturya ve Rusya ile yapılan mücadeleler öne çıkar. Bu iki devlet, Osmanlı ordusuna karşı genellikle birlikte hareket etmiş ve aynı anda savaş ilan etmiştir.

Bu durum, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak,

I. Avrupalı devletlerin yaklaşımları Osmanlı ordusunun düzenlenmesini kolaylaştırmıştır.

II. Avrupa'daki ittifaklar Osmanlı Devleti'ni çok sayıda cephede mücadele etmek zorunda bırakmıştır.

III. Daha önce elden çıkan toprakların tamamı geri alınmıştır.

yargılarından hangilerini doğrulamaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6
6. Osmanlı padişahları XVIII. yüzyılda Avrupa'ya geçici görevle yolladıkları elçilere, gözlemlerinin sadece siyasi ve askeri alan ile sınırlı kalmamasını, gezdikleri ülkelerin sosyal ve kültürel yapısı ile bilgileri de yazmalarını istemiştir.

Osmanlı padişahlarının bu istekleri dikkate alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Avrupa ile ilgili bilgiler artırılmaya çalışılmıştır.
B
Rus baskısının azaltılması hedeflenmiştir.
C
Siyasi ittifaklara ortam hazırlanmıştır.
D
Avrupalı halklar kültürel alanda etkilenmiştir.
E
Avrupalı devletlerin ekonomik gelirleri azaltılmaya çalışılmıştır.
Soru 7
7. Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'nda, "Rusya, Osmanlı topraklarında istediği yere konsolosluk açabilecektir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm dikkate alındığında, Rusya'nın temel amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A
Anadolu'da toprak sahibi olmak
B
Osmanlı maliyesini kontrol altına almak
C
Osmanlı topraklarındaki çıkarlarını daha iyi gözetmek
D
Denizlerdeki etkinliğini artırmak
E
Avrupalı devletlerle birlikte hareket etmek
Soru 8
8. Osmanlı Devleti, Duraklama Dönemi'nin sonunda büyük çaplı toprak kayıpları yaşamıştır. Kaybedilen bu toprakların geri alınabilmesi için Gerileme Dönemi başlarında ciddi anlamda askeri girişimler gerçekleştirilmiştir.

İzlenen bu politika dikkate alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Siyasi etkinlik yeniden artmıştır.
B
Kayıpları telafi etme düşüncesi öne çıkmıştır.
C
Diplomatik ilişkiler öne çıkmıştır.
D
Ekonomik giderler azaltılmıştır.
E
Sınırlar eski haline dönmüştür.
Soru 9
9. Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda görülen,

I. matbaanın kurulması,

II. çiçek aşısının uygulanması,

III. tercüme heyeti oluşturularak doğu klasiklerinin tercüme edilmesi

gelişmelerinden hangilerinin kültürel alandaki gelişmelere katkı sağladığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 10
10. Kırım, Rusya'nın çabaları ile 1774 yılında Osmanlı yönetiminden ayrılmış ve bağımsız bir devlet durumuna gelmiştir. Bu arada Rusya ile varılan antlaşmaya göre; Kırım'da han seçiminde Osmanlı yönetiminin kabulünün alınması kararlaştırılmıştır.

Bu karar dikkate alındığında,

I. Rusya'nın Balkanlar üzerine denetim sağlaması,

II. Rusların Kırım'ı ele geçirmesinin engellenmesi,

III. Boğazlar üzerindeki denetimin sürdürülmesi

amaçlarından hangilerinin Osmanlıların hedefi olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11
11. Rusya, XVIII. yüzyılda,

- sıcak denizlere inme,

- Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenme,

- Balkanlarda kendine bağlı devletler kurma düşüncelerini temel politika haline getirmiştir.

Buna göre,

I. 1792 Yaş Antlaşması ile Rusya'nın Kırım'ı alması,

II. 1739 Belgrat Antlaşması ile Rusya'nın Karadeniz'de savaş gemisi ve tersane bulundurmasının önlenmesi,

III. 1856 Paris Antlaşması ile Karadeniz'in tarafsızlığı ilkesini Rusya'nın kabul etmesi

gelişmelerinden hangilerinin Rusya'nın yayılmacı politikalarına aykırı olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 12
12. 1787 - 1792 Osmanlı - Rus ve Avusturya savaşları sırasında;

- İsveç, Avusturya karşısında desteklenmiştir.

- Lehler, Rusya'ya karşı isyan etmeleri için teşvik edilmiştir.

Bu gelişmeler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Avrupa tarzı ıslahatlar sona ermiştir.
B
Rusya ve Avusturya, Avrupa siyasetinde zor durumda bırakılmaya çalışılmıştır.
C
Halkın devlete olan güveni artmıştır.
D
Rusya karşısında başarı kazanılmıştır.
E
Savaşın ekonomik yükü hafifletilmiştir.
Soru 13
13. Osmanlı yönetimi XVII. yüzyılda ıslahat yaparken Yükselme Dönemi'ni örnek aldığı halde, XVIII. yüzyılda Avrupa'yı örnek almaya başlamıştır.

Bu değişiklikte,

I. XVIII. yüzyıl Osmanlı yöneticilerinin daha iyi yetişmiş olması,

II. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin kendini Avrupalı devletlerden üstün görmesi,

III. XVIII. yüzyılda Osmanlı'nın Avrupa'nın askeri ve teknik üstünlüğünü kabul etmesi

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.