Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi -4

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi -4

Tebrikler - Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nde yapılan diplomatik amaçlı yeniliklerden birisidir?

A
Kağıt fabrikasının açılması
B
Klasiklerin Osmanlıcaya çevrilmesi
C
İlk özel matbaanın kurulması
D
Avrupa'da ilk geçici elçiliklerin açılması
E
Çini fabrikasının açılması
Soru 2
Duraklama döneminde Anadolu'da Celali İsyanların başlamasıyla asayiş ve güvenliğin bozulmasından dolayı halk köylerden şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır.

Bu durum,

I. köylerin nüfusunun artmasına,

II. üretim - tüketim dengesinin bozulmasına,

III. tımar sisteminin önem kazanmasına

gelişmelerinden hangilerine sebep olmamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
Yeniçağ ‘da görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin gelir kaynaklarının azalmasında etkili olmuştur?

A
Reform Hareketleri
B
Barutun ateşli silahlarda kullanılması
C
Matbaanın bulunması
D
Coğrafî Keşifler
E
Rönesans Hareketleri
Soru 4
Duraklama Devri padişahı olan I. Ahmet, saltanat hukukunda bazı değişiklikler yapmış; Fatih Devri'nden beri süre gelen kardeş katli uygulamasını kaldırarak "Ekber ve Erşed" sistemini getirmiştir.

Bu bilgilere göre I. Ahmet Devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Veraset sisteminde önemli değişiklikler yapmıştır.
B
Sanatsal gelişmeleri desteklemiştir.
C
Devlet yönetiminde kadınlara söz hakkı tanımıştır.
D
Saray'da sistemli bir çalışma düzeni kurmuştur.
E
Gelir ve giderlerin eşitlenmesini sağlamıştır.
Soru 5
Osmanlı Devleti'nin doğuda en çok savaştığı devletlerin başında İran gelir.

İran ile İlişkilerin çoğunun savaş biçiminde olmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine oranla daha azdır?

A
Osmanlılarda merkezi otoritenin zayıflaması
B
Anadolu'ya egemen olma istekleri
C
İranlıların Anadolu'da iç isyanlar çıkartması
D
İslam dünyasının lideri olma mücadelesi
E
Osmanlıların Anadolu siyasal birliğini gerçekleştirme amacı
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, XVI. yüzyıldan İtibaren Osmanlı Devleti'nde sınırların genişlemesiyle ortaya çıkan sonuçlardan biri olamaz?

A
Çok uluslu imparatorluk olunması
B
Ümmetçilik anlayışının gelişmesi
C
Devlet örgütünde yeni düzenlemelere gidilmesi
D
Avrupa mallarının Osmanlı iç pazarlarına girmesi
E
Merkezî otoritenin denetim ihtiyacının artması
Soru 7
Osmanlı Devleti'nin gerçekleştirdiği II. Viyana Kuşatması'nın başarısız olmasında,

I. Kırım hanının kendisine verilen görevi yerine getirmemesi,

II. kuşatma için gerekli silahların getirilmemesi,

III. kış mevsiminin yaklaşmış olması,

IV. Lehistan'ın Avusturya’ya yardım etmesi

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve IV
E
I, II ve IV
Soru 8
I. Ulema sınıfının bozulması

II. Avrupa Devletlerinin Osmanlı'ya karşı olumsuz tutumları

III. Devletin doğal sınırlara ulaşması

Yukarıda verilenlerden hangileri duraklamanın iç nedenlerinden değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
Zitvatorok Antlaşması'yla,

I. Avusturya kralının Osmanlı padişahına denk sayılmaya başlanması

II. Avusturya'nın her yıl ödemekte olduğu vergilerin kaldırılması

III. Eğri, Estergon ve Kanije kalelerinin Osmanlı Devleti'ne bırakılması

durumlarından hangileri Osmanlı Devleti'nin Avusturya üzerinde etkinliğinin azaldığını gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10
Osmanlı Devleti'nin 1593-1606 yılları arasında Avusturya ile yaşadığı uzun süren savaş sırasında kazandığı son büyük meydan zaferi, savaşlarından hangisidir?

A
II. Kosova,
B
Otlukbeli,
C
Çaldıran,
D
Mohaç,
E
Haçova
Soru 11
Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda yaşanan duraklamaya rağmen ülke sınırlarının genişlemeye devam ettiği görülür.

Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Devleti'nin doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmalar birlikte verilmiştir?

A
Ferhat Paşa - Kasr-ı Şirin
B
Hotin - Bucaş
C
Ferhat Paşa - Bucaş
D
Nasuh Paşa - Zitvatoruk
E
Kasr-ı Şirin - Bucaş 
Soru 12
• Yeniçeri ağalığından sadrazamlığa yükselen Recep Paşa, İstanbul isyanlarında rolü olduğu gerekçesiyle öldürüldü.

• Yeniçerilerden zorbalık yapanlar etkisiz hale getirildi.

IV. Murat döneminde gerçekleşen bu olayların aşağıdakilerden hangisi ile ilişkisi olduğu söylenemez?

A
Merkezi otoritenin güçlendirilmesi
B
Celali isyanlarının görülmesi
C
Bağdat ve Revan seferlerinde başarılı olunması
D
İstanbul'un güvenliğinin sağlanması
E
Yönetimde padişahın etkinliğinin artması
Soru 13
Osmanlı Devleti'nin Girit kuşatmasının 24 yıl sürmesi ve bu kuşatma sırasında Çanakkale Boğazı'nın Venedik tarafından abluka altına alınmasıyla yaşadığı sıkıntının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı deniz gücünün zayıflamış olması
B
Osmanlılarda taht kavgalarının yaşanması
C
Venedik'in İtalyan birliğini sağlamaya çalışması
D
Kapitülasyonlardan Venedik'in de yararlanması
E
Osmanlıların doğal sınırlarına ulaşması
Soru 14
Tarhuncu Ahmet Paşa köklü bir ıslahatçıdır. Osmanlı’da ilk denk bütçe uygulamasını yapmaya çalışmıştır. Sarayın masraflarını kesmek istemesi tepkilere neden olmuş ve görevden alınarak öldürülmüştür.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A
Osmanlı Devleti'nde ekonomik sorunlar vardır.
B
Saray masrafları artmıştır.
C
Islahatlar saray tarafından desteklenmektedir.
D
Osmanlı’da gelir ile gider dengelenememiştir.
E
Islahatlar uzun süreli olamamıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com