Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi -3

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi -3

Tebrikler - Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Yeniçeri ağaları ve saray kadınlarının yönetimi olumsuz yönde etkilemeleri

II. "Ocak devlet içindir." anlayışı yerine, "Devlet ocak içindir." anlayışının benimsemesi

III. Devlet yönetiminde etkin olmak isteyen devlet adamlarının yeniçerileri kışkırtması

İstanbul isyanlarının yukarıdaki nedenlerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin bozulduğunu gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Lale Devri'nde,

I. İstanbul, İznik ve Kütahya'da çini fabrikalarının açılmasında

II. İstanbul ve Selanik'te tohum fabrikalarının kurulmasında

III. Yalova'da kağıt fabrikasının açılmasında

temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yerli malı kullanımını teşvik etmek
B
Dışarıya mal çıkışını azaltmak
C
Gayrimüslim tüccarların ülke dışına çıkarılmasını sağlamak
D
Sanayi Devrimi'ne geçişte hazırlıklı olmak
E
Avrupa'daki Rönesans'ı zamanında takip etmek
Soru 3
I. Celali isyanlarının yaygınlaşması

II. Yeniçeri Ocağı'na mesleği askerlik olmayanların alınması

III. Devşirmelerin yönetimdeki etkisinin azalması

Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nde halkın devlete olan güveninin azalmasına yol açtığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4
Duraklama Dönemi'nde Osmanlı Devlet hazinesinin bütçe açığı vermesinde,

I. savaşların uzun sürmesi,

II. savaşlardan elde edilen ganimetlerin azalması,

III. lüks ve israfın artması,

IV. padişahların batıyı örnek alan ıslahatlar yapmaması

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve III
Soru 5
Karlofça görüşmeleri sırasında Osmanlı heyeti Avusturya'ya kendisi ile aynı düzeyde, Lehistan'a daha alt düzeyde muamelede bulunmuş, ancak Rus ve Venedik heyetlerine oldukça sert davranmıştır.

Bu durumun oluşmasında devletlerin,

I. Coğrafi konumu

II. Uluslararası statüsü

III. Askeri ve siyasi gücü

niteliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6
XVII. yüzyıl ıslahatçıları genellikle askeriye ve maliye alanlarında çalışmalar yapmışlardır.

Bu durum,

I. Devletin ekonomik ve askeri yönden bozulması

II. Avrupalı devletlerin baskı yapması

III. Devşirme sisteminin kaldırılması

gelişmelerinden hangileri ile açıklanabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
Osmanlı İmparatorluğu Prut Savaşı sırasında elde ettiği avantajı antlaşmaya yansıtamamıştır. Bunda yeniçerilerin isteksiz davranışları ve Baltacı Mehmet Paşa'nın askerlere güvenememesi etkili olmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi kabul edilebilir?

A
Baltacı Mehmet Paşa'nın askeri alanda başarılı olamadığının
B
Askeri alandaki gelişmelerin dış ilişkilerde belirleyici olduğunun
C
Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritesinin güçlendiğinin
D
Osmanlı ordusunun siyasete karıştığının
E
Rusya'nın Osmanlı egemenliğine girdiğinin
Soru 8
Lale Devri'nde yenilik yapılırken devletin temel politikası savaşlardan uzak durmak olmuştur.

Buna göre,

I. Avrupa devletleri ile on iki yıl süreyle savaş yapılmaması,

II. matbaanın Osmanlı'ya getirilmesi,

III. itfaiye örgütünün kurulması

durumlarından hangileri bu politikanın uygulanmasıyla ilgilidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 9
XVII. yüzyılda,

I. Savaşların uzun sürmesi

II. Ülkenin yetersiz padişahlar tarafından yönetilmesi

gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Avrupa'nın güçlenmesine
B
Osmanlı Devleti'nin duraklamasına
C
Coğrafi Keşiflerin başlamasına
D
Osmanlı Devleti'nin güçlenmesine
E
Ordunun bozulmasına
Soru 10
Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki üstünlüğü sona ermiştir.

Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlarına ulaşmasının
B
Avusturya'nın Osmanlı Devleti'yle savaşabilecek askeri güce ulaşmasının
C
Osmanlı Devleti'nin Fransa'ya ekonomik ayrıcalıklar vermesinin
D
III. Mehmet'in Avusturya savaşlarında ordunun başında sefere çıkmasının
E
Osmanlı Devleti'nin Lehistan'ı himaye altına almasının
Soru 11
1718 - 1730 yılları arasında geçen döneme Osmanlı Devleti'nde Lale Devri denir. Lale Devri, 1730 yılında Patrona Halil İsyanı ile son bulmuştur. Bu isyanda geçimini kitap yazmakla sağlayan hattatların rol oynaması ilgi çekicidir.

Bu bilgiler değerlendirildiğinde,

I. Hattatlar matbaaya karşıdır.

II. Hattatlar devlete karşı isyancılarla birlikte hareket etmiştir.

III. Patrona Halil İsyanı Osmanlı Devleti'ni yıkmaya yöneliktir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
IV. Murat'ın,

I. Timarlı sipahilerin sayımını yaptırması

II. Sistemdeki bozulmalar ile ilgili devlet ileri gelenlerinden raporlar alması

III. Kapıkulu askerlerinden kanunlara aykırı davrananları cezalandırması

faaliyetlerinden hangileri kalıcı yenilikler yapmayı amaçladığını gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 13
XVII. yüzyılda,

I. Ulufelerin zamanında ödenememesi

II. Tımar sisteminin bozulması

III. Saray kadınlarının yönetimde etkili olması

gelişmelerinden hangilerinin Celâli isyanlarının çıkmasında etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 14
I. Coğrafi Keşifler sonucu Osmanlıların denetimindeki ticaret yollarının önemini kaybetmesi

II. Ulufe ve cülus dağıtımının aksamasından dolayı yeniçerilerin devlete isyan etmesi

III. Osmanlıların bilim ve uygarlıkta Avrupa'nın gerisinde kalması

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin duraklamasının iç nedenleri arasında sayılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.