Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi -2

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi -2

Tebrikler - Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1.

I. Şehzadelerin küçük yaşta padişah olması,

II. Devletin doğal sınırlarına ulaşması,

III. Maliyenin bozulması,

IV. Veraset sisteminin değişmesi,

olgularından hangileri, Osmanlı Devleti'nin duraklamasının iç nedenlerinden biri değildir?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
I ve II 
D
II ve III 
E
III ve IV 
Soru 2
2. Aşağıda verilen antlaşmalardan hangisi, Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlerle XVII. yüzyılda imzaladığı antlaşmalar arasında gösterilemez?

A
Vasvar Antlaşması
B
Ferhat Paşa Antlaşması
C
Bucaş Antlaşması
D
Hotin Antlaşması
E
Karlofça Antlaşması
Soru 3
3. Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda da fetih politikalarını sürdürmüş ve batı sınırlarını genişletmeye devam etmiştir.

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin yukarıdaki bu durumu kanıtladığı söylenebilir?

A
Pasarofça Antlaşması
B
Ziştovi Antlaşması
C
Kasr-ı Şirin Antlaşması
D
Karlofça Antlaşması
E
Bucaş Antlaşması
Soru 4
6. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda Ekber ve Erşed sisteminin başlaması aşağıdakilerden hangisini sona erdirmiştir?

A
Taht için isyanlar yaşanmasını
B
Ekonomik gerilemeyi
C
Askeri alandaki yozlaşmayı
D
Siyasi istikrarı
E
Azınlıkların devlete bağlılığını
Soru 5
5.

I. Avusturya,

II. Fransa,

III. Lehistan,

IV. Venedik

Osmanlı Devleti XVII. yüzyıl sonunda yaptığı Karlofça Antlaşması'nı yukarıdaki devletlerden hangileri ile imzalamıştır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 6
6.

I. Kuyucu Murat Paşa

II. I. Ahmet

III. II. Osman

IV. Sokullu Mehmet Paşa

Yukarıdaki Osmanlı padişahlarından ya da sadrazamlarından hangileri Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı planlamıştır?

A
Yalnız III
B
Yalnız III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 7
7. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda ekonomik alanda önemli sorunlarla karşılaşmış ve bütçe dengelerini koruyamamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı maliyesinin açık vermesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Ticaret yollarının yön değiştirmesi
B
Ganimet gelirlerinin azalması
C
Yeniçeri ulufelerinin ayarı düşük akçeden verilmesi
D
Sık sık cülus bahşişi dağıtılması
E
Saray masraflarının artması
Soru 8
8. Osmanlı Devleti'nde Duraklama Devri'nin sonu ve Gerileme Devri'nin başlangıcı olarak kabul edilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa'da Kutsal İttifak'ın kurulması
B
Karlofça Antlaşması'nın imzalanması
C
Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü
D
Vasvar Antlaşması'nın imzalanması
E
Hotin Antlaşması'nın imzalanması
Soru 9
9.

I. Avusturya

II. Venedik

III. Lehistan

IV. Rusya

V. Malta

Yukarıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulan Kutsal İttifak'ta yer almasına rağmen Karlofça ve İstanbul Antlaşması'nda toprak elde edememiştir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 10
10. Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda taraf olduğu,

I. Zitvatorok,

II. Vasvar,

III. Hotin,

IV. Bucaş

antlaşmalarından hangileri Avusturya ile yapılmamıştır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 11
11. Osmanlı veraset sisteminde değişiklik yapılarak hükümdar ailesinden en yaşlı kişinin tahta çıkması esasının benimsenmesi aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiştir?

A
I Abdülhamit Dönemi
B
I. Ahmet Dönemi
C
III. Mehmet Dönemi
D
IV. Murat Dönemi
E
III. Selim Dönemi
Soru 12
12.

I. Batının üstünlüğünün kabul edilmesi,

II. Osmanlı kurumlarının bozulmaya başlaması,

III. Savaşların yenilgiyle sonuçlanmaya başlaması,

IV. Yönetim anlayışının bozulması

Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'nde yapmış olduğu ıslahatların nedenlerinden değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III 
D
I ve IV
E
III ve IV
Soru 13
13. Osmanlı Devleti'nde yaşanan,

- dirlik topraklarının iltizama verilmeye başlanması,

- örfi vergilerin artırılması

gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin başlamasında etkili olmuştur?

A
Eyalet isyanlarının
B
Yeniçeri isyanlarının
C
Osmanlı - Rus savaşlarının
D
Osmanlı - Avusturya savaşlarının
E
Celali ayaklanmalarının
Soru 14
14. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda görülen Celali isyanları ile Anadolu'nun güvenliği bozulmuş, üretim azalmış, vergi gelirleri düşmüştür. Osmanlı devlet adamlarının isyanları bastırmadaki tutumları halkın devlete olan güvenini sarsmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, Celali ayaklanmalarının sonuçlarından biri olamaz?

A
Tarımın gerilemesi
B
Devlet otoritesinin sarsılması
C
Tımar sisteminin bozulması
D
Balkanlarda toprak kaybı yaşanması
E
Köylerde güvensizliğin artması
Soru 15
15. Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi olarak adlandırılan XVII. yüzyılda bazı yenilik girişimlerinde bulunmuş, ancak bu girişimler bazı çevreler tarafından tepki ile karşılanmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A
Yenilik çabalarının süreklilik kazanamamasına
B
Ulema sınıfının siyasi ve sosyal alandaki etkinliğinin azalmasına
C
Yeniçerilerin askeri etkinliklerinin artmasına
D
Balkan topraklarında azınlık isyanlarının yaşanmasına
E
Yabancı devletlerle olan ekonomik ilişkilerin bozulmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com