Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi -1

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi -1

Tebrikler - Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Osmanlı Devleti'nde yaşanan yönetici değişiklikleri Duraklama Dönemi'nde önceki dönemlere göre oldukça yoğunlaşmıştır.

Bu gelişmenin,

I. yönetimde istikrarın bozulması,

II. saltanat yönetiminin sona ermesi,

III. devlet otoritesinin güçlenmesi

sonuçlarından hangilerine yol açması beklenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
2. Osmanlı devlet adamları XVII. yüzyıldaki duraklamanın askeri yapıdaki bozulmalara bağlı olarak ortaya çıktığını düşünmüşlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun doğal bir sonucudur?

A
Vergi gelirlerinin artırılmaya çalışılması
B
Yeniçeri Ocağı'nın ıslah edilmeye çalışılması
C
Ordunun Avrupa tarzında düzenlenmesi
D
Kültürel farklılıkları ortadan kaldırılmaya çalışılması
E
Asker sayısının azaltılması
Soru 3
3. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda elde edilen vergi gelirlerinin büyük bir bölümü askeri harcamalar için kullanılıyordu.

Bu durumun,

I. sosyal yatırımlar için yeterince kaynak ayrılamaması,

II. devletin mali durumunun kötüleşmesi,

III. ekonomik faaliyetler üzerindeki denetimin azalması

sonuçlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
4. XVII. yüzyılda Avrupa'da yaşanan teknik ilerlemeler, eğitim ve öğretim alanındaki gelişmeler Osmanlılarca takip edilememiştir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

A
Askeri yapının gerilemesine
B
Mezhep anlaşmazlıkları yaşanmasına
C
Ekonomik gelirlerin korunmasına
D
Nitelikli bir nüfus yapısı oluşturulamamasına
E
Kültürel etkileşimin sona ermesine
Soru 5
5. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda görülen,

I. alkol ve tütün kullananların cezalandırılması,

II. kuvvet kullanarak isyanların bastırılması,

III. vergilerin düzenli toplanmasına önem verilmesi,

IV. iltizam uygulamasının yaygınlaştırılması,

V. asayiş ve güvenliğin sağlanması için adaletnameler yayınlanması

uygulamalarından hangisi, devlet otoritesini güçlendirmek amacıyla başvurulan yöntemler arasında gösterilemez?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 6
6.

I. 1533 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan bir antlaşmaya göre Avusturya arşidükası Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır.

II. 1606 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan Zitvatoruk Antlaşması'nda, "Avusturya arşidükası Osmanlı padişahına denk sayılacaktır." hükmü yer almıştır.

Yaşanan bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Osmanlı Devleti'nin eski gücünü yitirmiş olmasıyla
B
Osmanlı Devleti'nin Avusturya'nın dostluğuna ihtiyaç duymasıyla
C
Osmanlı yönetiminin güçlenmesiyle
D
Osmanlı Devleti'nin doğuya yönelmesiyle
E
Osmanlı Devleti'nin uluslararası hukuk kurallarına uymasıyla
Soru 7
7. Tımar sisteminin bozulması, Osmanlı ordusunun temelini oluşturan Eyalet askerlerinin sayısını ciddi oranda düşürmüştür.

Yaşanan bu gelişmenin,

I. askeri alanda düzenlemeye gidilmesi,

II. ekonomik gelirlerin artması,

III. ticari faaliyetlerin desteklenmesi

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
8. Yeniçerilerin askerlik dışında başka bir işle uğraşmaları yasaktı. Ancak Duraklama Dönemi'nde bu yasağa uyulmamıştır.

Bu durumun,

I. Yeniçeri Ocağı'nın disiplinini yitirmesi,

II. Yeniçerilerin savaş yeteneklerinin azalması,

III. yaya askeri sınıfların kaldırılması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
9. Osmanlı devlet adamları Anadolu'da çıkan Celali isyanlarını şiddet ve baskı kullanarak sona erdirme yoluna gitmişlerdir.

Bu politika, aşağıdakilerden hangisini doğrular niteliktedir?

A
Ganimet gelirlerinin arttığını
B
İsyanların nedenleri üzerinde fazlaca durulmadığını
C
Bağımsızlık isyanlarının çıktığını
D
Halkın devlete olan güveninin arttığını
E
Dış baskıların sona erdiğini
Soru 10
10. Osmanlı Devleti'nde yaşanan taht kavgaları, şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulamasının XVII. yüzyıl başlarında kaldırılmasına neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, bu düzenlemenin olumlu sonuçlarından biri olarak gösterilebilir?

A
Mutlak yönetim anlayışının sürmesi
B
Şehzadelerin yönetim tecrübesinden yoksun kalmaları
C
Askeri alanda ıslahatlar yapılması
D
Vergi gelirlerinin düşme eğilimi göstermesi
E
Şehzadeler arasında siyasi iktidar mücadelelerinin engellenmesi
Soru 11
11. XVII. yüzyılda valide sultan tarafından sadrazamlık teklif edilen Köprülü Mehmet Paşa bu görevi, kendi işlerine karışılmaması, görevlendirmede tek yetkili olması, kendisi hakkında şikayet olursa önce savunmasının alınması şartıyla kabul etmiştir.

Bu koşullar dikkate alındığında, Köprülü Mehmet Paşa'nın,

I. rahat çalışma ortamı oluşturma,

II. çıkar çevrelerine karşı kendisini koruma,

III. padişahın yetkilerine sahip olma

amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 12
12. XVII. yüzyıl padişahlarından Sultan IV. Murat,

- Yeniçeri isyanlarının ele başlarını ortadan kaldırmıştır.

- Anadolu'daki Celali isyanlarını bastırmıştır.

- İstanbul'da gece sokağa çıkma yasağı uygulamıştır.

Bu girişimlerin aşağıdakilerin hangisini sağlamaya yönelik olduğu savunulabilir?

A
Devlet gelirlerinin artmasını
B
Sınır güvenliğini
C
Dini hoşgörüyü
D
Toplumsal huzuru
E
Çok uluslu yapıyı
Soru 13
13. Osmanlı devlet adamları devlet gelirlerinin günden güne azalması yüzünden artan ekonomik sıkıntıları sona erdirmek ve maaşları ödeyebilmek için bazı girişimlerde bulunmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik sıkıntıların aşılması için başvurulan yollardan biri olarak nitelendirilebilir?

A
Askeri mücadelelere girilmesi
B
Divan üyelerinin artırılması
C
Vergi oranlarının yükseltilmesi
D
Sınırların güvenliğinin artırılması
E
Sancak sisteminin terk edilmesi
Soru 14
14. 1699 Karlofça Antlaşması ile;

- Erdel ve Macaristan Avusturya'ya,

- Mora ve Dalmaçya kıyıları Venedik'e,

- Ukrayna ve Podolya Lehistan'a verilmiştir.

Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Osmanlı Devleti'nin sınırları daralmıştır.
B
Balkanlardaki Osmanlı etkinliği sona ermiştir.
C
Osmanlı Devleti Avrupalı devletler karşısında zor duruma düşmüştür.
D
Osmanlı Devleti'nin gelir kaynakları azalmıştır.
E
Osmanlı Devleti toprak kaybı yaşamıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com