Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -4

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -4

Tebrikler - Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Berlin Antlaşması'nda sonra Türk - Alman dostluğu başlamıştır. Bu antlaşmadan sonra Almanya Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğüne saygılı bir politika izlemiştir.

I. Dünya Savaşı'na hazırlanan Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne yakınlık duymasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı ordusundan yararlanmak
B
Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan yararlanmak
C
İngiltere'nin sömürge yollarını ele geçirmek
D
Savaş yükünü azaltmak
E
Hammadde ve pazar sağlamak
Soru 2
Osmanlı Devleti'nin 1838'den itibaren yabancı devletlerle yaptığı ticaret sözleşmelerinde yabancıların lehine tek yanlı hükümler yer almıştır.

Bu durum,

I. Osmanlı Devleti'nin ticaretten gereken payı alamaması

II. Osmanlı pazarlarının Avrupa'nın çıkarları doğrultusunda kullanılması

III. Osmanlı Devleti'nde inanç özgürlüğünün gelişmesi

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
XIX. yüzyılda yayılmaya başlayan aşağıdaki fikirlerden hangisinin, Osmanlı Devleti'nde birçok azınlık isyanının çıkmasında etkili olduğu söylenemez?

A
Hürriyet
B
Bağımsızlık
C
Ümmetçilik
D
Eşitlik
E
Milliyetçilik
Soru 4
Osmanlı yönetiminde yaşayan Hristiyanların en imtiyazlısı Rumlardı. Sanat, ticaret ve denizcilikle uğraşır; zenginlikte Ermeni ve Museviler ile yarışırlardı.

Tüm bu imkanlara rağmen 1821'de Rumların Osmanlı Devleti'ne isyan etmelerinin temelinde yatan düşüncenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A
Yeni ayrıcalıklar elde etmek
B
Avrupa devletlerinin dostluğunu kazanmak
C
Tam bağımsızlık kazanmak
D
Müslümanlar ile eşit konuma gelmek
E
Osmanlı yönetiminde söz sahibi olmak
Soru 5
1856 Paris Antlaşması'nın, aşağıdaki maddelerinden hangisi, Osmanlı Devleti'nin kendi toprak bütünlüğünü koruyamayacak kadar zayıf olduğunu gösterir?

A
Osmanlı Devleti'nin Avrupalı bir devlet sayılması
B
Tarafların savaşta aldıkları yerleri geri vermesi
C
Tuna Nehri ticaretinin serbestçe yapılabilmesi
D
Eflak ve Boğdan'a özerklik tanınması
E
Osmanlı toprak bütünlüğünün Avrupa devletlerinin garantisi altına girmesi
Soru 6
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde çıkan azınlık isyanlarını Avrupa devletlerinin desteklemesinin temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A
İnsan haklarını korumak
B
Osmanlı Devleti'ni parçalamak
C
Demokrasi düşüncesini yaymak
D
İmparatorlukların parçalanmasını önlemek
E
Almanya'nın güçlenmesini önlemek
Soru 7
II. Mahmut döneminde yabancı mallara konan gümrük vergileri artırılırken, Türk mallarına vergi muafiyeti getirilmiştir.

Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?

A
Gümrük vergilerini artırmak
B
Yerli sanayi ve ticareti korumak
C
Kapitülasyonları kaldırmak
D
İthalat ve ihracat dengesini kurmak
E
Fiyat artışını engellemek
Soru 8
Rus İmparatorluğu içinde bulunan Türk ülkelerinden gelen Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu gibi aydınlar Osmanlı ülkesinde aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

A
İslamcılık
B
Batıcılık
C
Osmanlıcılık
D
İnkılâpçılık
E
Turancılık
Soru 9
Kanuni Dönemi'nde Fransa ile başlayan iyi ilişkiler Napolyon’un 1798'de Mısır'ı işgaliyle bozuldu. Fransa'ya karşı İngiltere ve Rusya Osmanlı Devleti'nin yanında yer aldı. Fransız ordularının mağlubiyetinden sonra 1802'de El-Ariş Antlaşması imzalandı ve Mısır Osmanlı Devletine bırakıldı.

İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin yanında yer almasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A
Fransa'nın bölgede güçlenmesini kendi çıkarlarına ters bulmaları
B
Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak istemeleri
C
Hıristiyanların Osmanlı ülkesinde rahat yaşamalarını istemeleri
D
Osmanlı Devleti'nin güçlenmesini istemeleri
E
Ulusçuluk akımının yayılmasını engellemeye çalışmaları
Soru 10
1878 Berlin Antlaşmasında Rusya'nın Balkanları kendi denetimi altına almak için kurmayı düşündüğü bağımsız Büyük Bulgaristan Krallığı üç bölüme ayrıldı. Doğu Rumeli ve Makedonya, Osmanlı Devleti'ne bırakıldı. Asıl Bulgaristan ise içişlerinde serbest ancak Osmanlı Devleti'ne vergi veren yarı bağımsız bir prenslik oldu.

Rusya, Balkanlar'daki bu başarısızlığını telafi etmek ve Osmanlı Devleti'ni yıpratmak için aşağıdaki politikalardan hangisini izlemiştir?

A
Kutsal Yerler Sorunu'nu gündeme getirmiştir.
B
Osmanlı ülkesinde yaşayan Ermenileri yönetime karşı kışkırtmıştır.
C
Arap milliyetçiliği politikasını yaymaya çalışmıştır.
D
Orta Asya Türklerini baskı altında tutmaya çalışmıştır
E
Karadeniz'e kıyısı bulunan devletler ile işbirliği yapmaya çalışmıştır.
Soru 11
Osmanlı Devleti'nin üstünlüğüyle biten Kırım Savaşı'ndan sonra imzalanan Paris Antlaşması'na göre,

I. Osmanlı Devleti Avrupa devleti sayılacak

II. Rusya ve Osmanlı Devleti Karadeniz'de donanma ve tersane bulundurmayacak

III. Osmanlı Devleti Avrupa devletler hukukundan yararlanacaktı.

Bu kararlardan hangileri Osmanlı Devleti'nin yenilmiş devlet durumuna düşürüldüğünü gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
19. yüzyıl başlarında İngiltere, Rusya ve Fransa aralarında anlaşarak Osmanlı Devleti'nden Yunanistan'a bağımsızlık vermesini istemişlerdir. Osmanlı Devleti'nin bu isteği kabul etmemesi üzerine Navarin'de Osmanlı donanmasını yakarak Yunanistan'ın bağımsız olmasına ortam hazırlamışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?

A
Osmanlı Devleti'nin azınlıkları yönetimden uzaklaştırdığı
B
Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği
C
Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin içişlerine müdahale ettikleri
D
Osmanlı Devleti'nin denizlerde zayıfladığı
E
Azınlık isyanlarının başarıya ulaşmaya başladığı
Soru 13
Osmanlı Devleti'nin Mora İsyanını bastırmak için Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemesi ve valiye yardım karşılığı Mora ve Girit valiliklerinin verilmesi,

I. Osmanlı merkezi otoritesinin güçlü olduğu,

II. valilerin, merkezin emirlerini yerine getirdiği,

III. Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri güç kaybına uğradığı

yargılarından hangilerini doğrular?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14
1829 Edirne Antlaşması ile Sırplara özerklik, Yunanistan’a tam bağımsızlık verilmiştir.

Buna göre,

I. İlk özerklik kazanan Yunanistan olmuştur.

II. Rusya, Panslavizm politikasında etkili olmaya başlamıştır.

III. Sırplar, Yunanistan'dan daha sonra bağımsız olmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com