Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -3

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -3

Tebrikler - Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Rusya XIX. yüzyılda, Osmanlı toprak bütünlüğünü parçalamak amacıyla,

I. Panslavist politikalar izleme,

II. Ortodokslar üzerinden Osmanlı iç işlerine karışma,

III. İngiltere ile ittifak yapmaya çalışma

yollarından hangilerine başvurmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2
2. Osmanlı Devleti'nde Avrupa tarzında eğitim veren okullar ilk defa aşağıdakilerden hangisinde açılmıştır?

A
II. Mahmut Dönemi
B
lll. Selim Dönemi
C
II. Abdülhamit Dönemi
D
Abdülmecit Dönemi
E
Abdülaziz Dönemi
Soru 3
3. Osmanlı Devleti'nde Yavuz Sultan Selim döneminden beri Osmanlı padişahlarının "halife" sıfatını kullandığı bilinmektedir.

Osmanlı Devleti'nde halifelik makamının siyasi bir güç olarak aşağıdakilerden hangisinde daha belirgin şekilde kullanıldığı söylenebilir?

A
II. Mahmut Dönemi
B
I. Abdülhamit Dönemi
C
Abdülaziz Dönemi
D
II. Abdülhamit Dönemi
E
Abdülmecit Dönemi
Soru 4
4.

I. Kars

II. Romanya

III. Sırbistan

IV. Doğu Beyazıt

V. Karadağ

Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Berlin Antlaşması ile kaybettiği topraklar arasında yer almaz?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5
5. Tanzimat Fermanı Osmanlı Devleti'nde,

I. padişahın kanun gücünün üstünlüğünü kabul etmesi,

II. din farkı gözetilmeden halkın güvenliğinin sağlanması,

III. askerliğin vatan hizmeti haline getirilmesi

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 6
6. Aşağıdakilerden hangisi, İttihat ve Terakki'nin Osmanlı yönetimini bütünüyle kontrol altına almasını sağlamıştır?

A
Balkan Savaşları'nın yenilgiyle sonuçlanması
B
Trablusgarp İtalya'ya bırakılması
C
Babıali Baskını ile sadrazamın istifa ettirilmesi
D
Meşrutiyetin ilan edilmesi
E
31 Mart İsyanı'nın yaşanması
Soru 7
7. Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda,

I. Rusya,

II. Almanya,

III. Venedik

devletlerinden hangileriyle herhangi bir askeri mücadeleye girmemiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8
8. Osmanlı Devleti'nde yaşanan

I. Patrona Halil İsyanı,

II. Kabakçı Mustafa İsyanı,

III. Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı

gelişmelerinden hangileri yenilik girişimlerini hedef alan bir özelliğe sahip değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 9
9. Avusturya - Macaristan Devleti'nin Rusya ile olan ilişkileri XIX. yüzyılda bozulmuştur.

Bu gelişmenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya'da Avrupa tarzında yenilikler yapılmaya çalışılması
B
Rusya'nın Balkanlarda Panslavist politikalar izlemesi
C
Avrupa'daki işçi hareketlerinin yaygınlık kazanması
D
Rusların Karadeniz'deki etkinliklerini artırmaları
E
Rusya'nın Boğazları ele geçirmeye çalışması
Soru 10
10. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde III. Selim tarafından gerçekleştirilen Nizam-ı Cedit düzenlemelerinin askeri alanda başarılar kazandığına kanıt olarak gösterilebilir?

A
Mısır'ı işgal eden Fransızların Akka'da yenilgiye uğratılması
B
Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
C
1877 yılında Rusya ile savaşa girilmesi
D
Kırım Savaşı'nın kazanılması
E
Şahin Giray'ın Kırım hanı olarak Osmanlı yönetimi tarafından tanınması
Soru 11
11. Osmanlı Devleti'nde yaşanan,

I. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi,

II. Kanun-ı Esasi'nin ilan edilmesi,

III. 31 Mart İsyanı'nın çıkması

gelişmelerinden hangilerinin padişahın mutlak otoritesini sınırlandırdığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
12. Osmanlı Devleti'nde II. Mahmut Dönemi'nde yapılması planlanan yenilik girişimlerinde Yeniçerilere karşı destek sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirildiği söylenebilir?

A
Muhtarlıkların kurulması
B
Sened-i İttifak'ın imzalanması
C
Ayanlık kurumunun kaldırılması
D
Baltalimanı Antlaşması'nın imzalanması
E
Çeşitli danışma meclislerinin açılması
Soru 13
13. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda gerçekleştirilen ıslahatlar,

I. yönetim,

II. askerlik,

III. eğitim

alanlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 14
14. Osmanlı Devleti'nde görülen devlet memurlarının mallarına bazı hallerde devlet tarafından el konulması uygulaması aşağıdakilerden hangisi döneminde kaldırılmıştır?

A
II. Abdülhamit Dönemi
B
III. Selim Dönemi
C
II. Mahmut Dönemi
D
Abdülaziz Dönemi
E
Abdülmecit Dönemi
Soru 15
15. Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı II. Mahmut Dönemi'nde gerçekleştirilmiştir. Bu girişimin aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A
Toplumsal eşitlik ilkesini güçlendirmeye
B
Azınlık sorunları sona erdirmeye
C
Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmaya
D
Avrupalı devletlerle olan ilişkileri geliştirmeye
E
Ülkede asker olabilecek potansiyeli belirlemeye
Soru 16
16. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda,

I. Avrupa tarzında mahkemeler açılması,

II. Avrupa'ya eğitim amaçlı olarak öğrenci gönderilmesi,

III. siyasal partilerin kurulması

gelişmelerinden hangileri yaşanmamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
16 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com