Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -1

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -1

Tebrikler - Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden koparak bağımsızlığını kazanmasında 1828 yılında yaşanan Osmanlı - Rus Savaşı'nın etkisi büyüktür.

Bu gelişmeye bakılarak, Balkanlarda yaşanan bağımsızlık hareketlerinde aşağıdakilerden hangisinin belirleyici bir rol üstlendiğinden söz edilebilir?

A
Padişahın yetkilerinin genişliğinin
B
Rusların Osmanlı Devleti'ne yönelik askeri baskılarının
C
Osmanlı ordusunda yapılan Batı tarzında düzenlemelerin
D
Osmanlıların denge politikası izlemelerinin
E
Azınlıklara yönelik baskıcı bir yönetim anlayışına sahip olunmamasının
Soru 2
2. XIX. yüzyılda Rusya, Osmanlı Devleti aleyhinde bütün ittifaklara katıldığı halde Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsya-nı'nda Osmanlı Devleti'ne yardım etmek için donanmasını göndermiştir.

Rusya'nın politikasındaki bu değişikliğin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Devleti'ndeki yenileşme hareketlerini desteklemesi
B
Mısır'ı topraklarına katmak istemesi
C
Akdeniz'deki siyasi dengeyi kendi lehine çevirmeye çalışması
D
Balkanlarda yeni devletlerin oluşmasını engellemek istemesi
E
Ortodoksların yardım isteklerini yerine getirmek istemesi
Soru 3
3. I. Meşrutiyet, 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı'nın başlamasıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun üzerine Balkan topraklarında örgütlenen Meşrutiyet taraftarları II. Abdülhamit'e baskı yaparak Meclis-i Mebusan'ın 1908 yılında yeniden açılmasını sağlamışlardır.

Bu gelişmeler,

I. Yenilik taraftarları güç kazanmıştır.

II. Padişahın yetkileri kısıtlanmıştır.

III. Mutlak yönetim değiştirilememiştir.

yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
4.

- Milliyetçilik akımı XVII. yüzyılda Avrupa'da yaşanan gelişmelere bağlı olarak güç kazanmıştır.

- Osmanlı Devleti'nde bağımsızlığı amaçlayan ilk isyanlar 1804 yılında Sırplar, 1820 yılında da Yunanlılar tarafından Rumeli de çıkarılmıştır.

Buna göre, ilk ayrılıkçı isyanların Balkanlarda görülmesinde aşağıdakilerden öncelikle hangisinin etkisinden söz edilebilir?

A
Bölgede Türk nüfusun azınlıkta olmasının
B
Askeri harcamaların artmasının
C
Vergi sisteminin
D
Bölgenin Avrupa etkisine daha açık olmasının
E
Çok uluslu toplum yapısının
Soru 5
5. XIX. yüzyılın sonlarında Osmanlı tahtında yer alan II. Abdülhamit'in ülke genelindeki demokrasi çabalarını sıkı denetim altında bulundurduğu görülür. Bu nedenledir ki Meşrutiyet'in ilanı için çalışmalar yapan İttihat Terakki Cemiyeti, ilk yıllarında gizli biçimde faaliyet göstermiştir.

İttihat Terakki'nin bu durumunun,

I. baskıcı devlet yönetimi,

II. ekonomik sorunlar,

III. padişahın mutlak yetkileri

olgularından hangilerine bağlı olarak oluştuğu ileri sürülebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6
6. Osmanlı ülkesinde yapılan ilk nüfus sayımı II. Mahmut Dönemi'nde asker olabilecekleri belirlemek amacıyla sadece erkeklerin sayılması şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Bu uygulamaya bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Yönetim şekli tartışılmaya başlanmıştır.
B
Kadın - erkek eşitliğinin sağlanması amaçlanmıştır.
C
Kültürel düzenlemeler yapılmıştır.
D
Askeri etkinlik artırılmaya çalışılmıştır.
E
Devlet otoritesi zayıflamıştır.
Soru 7
7. II. Abdülhamit döneminde Osmanlı ülkesinde bazı eski kurumların süregelen yozlaşması durdurulmuş, özellikle yeni ve yararlı eğitim kurumları açılmıştır.

II. Abdülhamit dönemiyle ilgili bu bilgiye bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Askeri düzenlemelere ağırlık verilmiştir.
B
Islahat düşüncesi öne çıkarılmaya çalışılmıştır.
C
Avrupalı devletlerle olan ilişkiler güçlendirilmiştir.
D
Avrupa'nın etkisinde kalınmamıştır.
E
Padişahın kişisel otoritesi güçlenmiştir.
Soru 8
8. Avrupalı devletler XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesini, düşük gümrük vergileri ödeyerek bol miktarda mal satabilecekleri bir ülke olarak görmüşlerdir.

Bu bakış açısı dikkate alındığında Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Askeri mücadelelerde üstünlük sağlamıştır.
B
Çok uluslu toplum yapısına sahip olmuştur.
C
Yabancıların ekonomik pazarı haline gelmiştir.
D
Ekonomik durumu iyileşmiştir.
E
Avrupalılarla siyasi ittifaklar kurmuştur.
Soru 9
9. Osmanlı Devleti'nin parçalanması için İngiltere'nin başvurduğu yollardan biri Ermenilerin bağımsızlık için kışkırtılmasıdır.

Buna göre, İngilizlerin aşağıdakilerden hangisini Osmanlı Devleti aleyhine kullandığı söylenebilir?

A
Halifelik makamını
B
Osmanlıcılık düşüncesini
C
Avrupa toplumlarını
D
Ekonomik çıkarları
E
Azınlık unsurları
Soru 10
10. II. Abdülhamit'in saltanatının ilk yıllarında, devlet bir yandan yabancılara ödünler vererek siyasal konumunu korumaya çalışırken, diğer yandan asker ve memur maaşlarının ödenmesini ertelemek zorunda kalıyordu.

Osmanlı Devleti ile ilgili bu durum,

I. siyasal etkinliğin zayıflaması,

II. devletin gelirlerinin artırılamaması,

III. bireysel özgürlüklerin genişletilememesi

olgularından hangilerinin sonucu olarak nitelendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 11
11. Osmanlı yönetimi Paris Barış Antlaşması ile 1856 yılında Eflak ve Boğdan'ın özerkliğini kabul etmiş, Sırbistan'a verdiği ayrıcalıkları genişletmiştir.

Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisini hızlandırdığı söylenebilir?

A
Balkanlarda bağımsızlık arayışı sürecini
B
Merkezi otoritenin güçlenmesini
C
Balkanlarla ilgili askeri mücadelelerin sona ermesini
D
Denizlerdeki askeri etkinliğin zayıflamasını
E
Balkanlarda siyasi istikrarın sağlanması çabalarını
Soru 12
12. Osmanlı Devleti'nde 1808 yılında imzalanan Sened-i İttifak, Ayanların yetkilerinin artırılması anlamını taşımaktadır.

Bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Çok uluslu toplum yapısının korunduğunun
B
Ekonomik gerilemenin sürdüğünün
C
Askeri düzenlemeler yapıldığının
D
Merkezi yönetimin otoritesinin zayıfladığının
E
Devletler arası siyasi ittifaklara girildiğinin
Soru 13
13. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda Avrupa'ya öğrenci gönderilmeye başlandığı görülür.

Bu gelişme,

I. Eğitim alanında Avrupa'nın gerisinde kalınmıştır.

II. Avrupa'da yaşanan gelişmelerden yararlanılmak istenmiştir.

III. Avrupa toplumları üzerinde kültürel etki sağlanmıştır.

yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 14
14. 1876'da ilan edilen Meşrutiyet yönetimi, 1877 yılında Osmanlı - Rus savaşı ileri sürülerek II. Abdülhamit tarafından sona erdirilmiştir.

Bu gelişmeye bakılarak,

I. Yeni yönetim şekli süreklilik kazanamamıştır.

II. Parlamenter yönetim sürdürülememiştir.

III. Demokrasi düşüncesi güçlenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com