Osman Ve Orhan Gazi Dönemi

OSMANLININ ANADOLU′YA GELİŞİ
Osmanlılar oğuzların Kayı boyundandırlar.Anadolu′ya gelişleri hakkındaki bilgiler tam net değildir.Malazgirt’ten sonra Anadolu′ya gelmişlerdi.Alaaddin Keykubat Karacadağ dolaylarını bu boya yurt olarak vermiştir.Daha sonra ise Söğüt ve Domaniç dolayları yurt olarak verilmiştir.Ertuğrul Gazi yönetiminde bir müddet Çobanoğullarına bağlı yaşadılar.1281’de aşiretim başına Osman Gazi geldi.

OSMAN GAZİ 1281-1326
Osman Gazi 1299 yılına kadar Bizanslı tekfurların aralarındaki anlaşmazlıklardan yararlanarak Bilecik, Yerhisar ve İnegöl’ü aldı.Şeyh Edebali’nin kızını alarak bölge halkının desteğini aldı.Bu başarılarından dolayı Selçuklu Sultanı Osman Gazi’ye beylik beratı gönderdi.Böylece Osman Gazi Osmanlı aşiretini beyliğe taşıdı.Bu başarısı Bizanslı valilerin de dikkatini çekti.1302’de valiler toplanıp Osman Gazi üzerine yürüdüler.Yapılan Koyunhisar Savaşı’nı Osman Gazi kazandı.Bu savaş Bizans’la yapılan ilk savaş olup imparatorun katılmadığı bir savaştır.Buradan hareketle Dimboz Muharebesini yapıp Kester Kalesi’ni aldı.Osman Gazi’nin  bu savaşı kazanması imparator ll. Andranikos’u telaşlandırdı.Osman Gazi’yi durdurmak için İlhanlı Hanı Gazan Han’la anlaşmaya çalıştı.Gazan Han’ın ölümü bunu engelledi.Osman Gazi’nin en büyük hedefi Bursa’yı almaktı.Bunun için önce Kite Kalesi’ni sonra 1321’de Mudanya’yı aldı ve Bursa’yı üç yönden kuşattı.Osman Gazi rahatsızlanınca boyun yönetimini oğlu Orhan’a bıraktı.1326 yılında da vefat etti.Osman Gazi ilk Osmanlı bakır parasını bastırmıştır.

ORHAN GAZİ 1324 (26)-1362
Orhan Gazi babasının vefatı sırasında Bursa kuşatmasında idi ve 1326’da bu şehri aldı.Bu arada Akça Koca Gazi Abdurrahman İstanbul Boğazı’na kadar Kocaeli yarımadasının büyük bir bölümünü fethetti.Böylece Osmanlı Karadeniz’e ulaşmış oldu.Orhan daha sonra İznik’i kuşattı.Bunun üzerine ll. Andranikos Osmanlının üzerine yürüdü.1329’da yapılan Palekonon-Maltepe Savaşı’nı Orhan Gazi kazandı.Bu savaş Bizans’la yapılan ilk ciddi savaş ve son meydan muharebesidir.Bizans’ın Marmara’daki topraklarını kurtarmak için yaptığı ilk ve son seferdir.Bu zaferden sonra 1331’de İznik alındı.1335’te ise İlhanlılara vergi verilmemeye başlandı.Böylece Osmanlı Devleti tam bağımsız oldu.1337’de İzmit alındı.Böylece Kocaeli Yarımadası’nın fethi tamamlandı.Bizans’ın Anadolu′da-Asya’da toprağı kalmadı.Şimdi yapılması gereken Rumeli’ye geçmekti.Çünkü
♦Doğudan gelen göçlere yer bulmak gerekliydi.
♦Gaza ve cihat anlayışının devam etmesi gerekliydi.
♦Türk cihan hâkimiyeti anlayışı için
♦Anadolu beylikleri ile mücadele etmek istenmiyordu.
♦Buraya geçiş İstanbul’un fethini kolaylaştıracaktı.
Buraya geçişin bir tek yolu vardı o da Karesi Beyliği’nin ortadan kaldırılması idi.1345’te Karesi Beyliği’nde çıkan bir karışıklıktan yaralanan Osmanlı beyliği kendisine bağladı.Bu olay Anadolu birliği yolundaki ilk adım oldu ve bu beylik Osmanlıya bağlanan ilk beylikti.
Böylece
♦Osmanlı Rumeli’ye geçişte bir avantaj yakaladı.
♦Osmanlı bu beylik sayesinde donanma sahibi oldu.
♦Karesi devlet adamları-Hacı İlbey, Evranos Bey, Ece Halil- Osmanlıya bağlandı.
♦Osmanlı Ege Denizi’ne ulaştı.
♦Çanakkale, Balıkesir yöresi Osmanlının oldu.

RUMELİ’YE GEÇİŞ
Osmanlının Rumeli’de toprak sahibi olması Bizans’ın iç karışıklarından yararlanarak olmuştur.Bizans İmparatoru olmak isteyen Kantekuzen Aydınoğlu Umur Bey’e yardım için gitmişti.Umur Bey ise onu Orhan Gazi’ye gönderdi.Orhan’ın yaptığı yardın sonucu Kantekuzen imparator oldu.Bu olay Osmanlının Bizans tahtına müdahale edebilecek güçte olduğunu göstermektedir.Bu Bizans’la dostluğa neden oldu.Kantekuzen’in oğlu Edirne’de Sırp ve Bulgarlar tarafından sarıldı.Kantekuzen bu sefer bunun için yardın istedi.Osmanlı yardım etti ve buna karşılık da Çimpe Kalesi’ni aldı.Bu kale Osmanlının Rumeli’deki (Avrupadaki) ilk toprağı oldu ve buradaki fetihler için üs olarak kullanıldı.Buradan hareketle kısa sürede Tekirdağ, Gelibolu, Bolayır ve Marmara kıyılarına kadar alındı ve Gelibolu Yarımadası’nın fethi tamamlandı.Orhan Gazi bu fetihlerin Balkan devletlerinin tepkisine neden olacağını ve üzerine gelineceğini biliyordu.Dolayısı ile gelecek Haçlı Seferlerinde buraların elde kalması için iskan politikasını işletmeye başladı.

Bu politikaya göre
♦Anadolu′da konan göçer aileleri ve bir yerleşim yerindeki birbirlerine husumetli aileleri alıp buralara yerleştirdi.
♦Bunlara tarım aleti, tohum, öküz vs. bedava verildi.
♦Bunlardan belli bir süre vergi alınmadı.
♦Buraları terk etmemeleri de şart koşuldu.
Böylece buralar Türkleştirildi.

Osmanlı bu iskân politikasıyla
♦Bölge Türkleştirildi.
♦Göçebeler yerleşik hayata geçirildi.
♦Bunlar üzerinde kontrol sağlandı.
♦Husumetli aileler birbirlerinden uzaklaştırılarak iç barış sağlandı.
♦Osmanlının geliri arttı.
♦Gelecek Haçlı Seferlerinde bölgenin elde kalması sağlandı.
Osmanlının kurucusu Osman Gazi olmasına rağmen teşkilat kurucusu Orhan Gazi’dir.

Orhan Gazi
♦Vezirlik müessesini kurdu.
♦İlk divan teşkilatını kurdu.
♦Vakıf sistemini başlattı.
♦Yaya ve müsellem adlı ilk düzenli orduyu kurdu.
♦1331’de İznik’te ilk medreseyi açtı.
♦Şehir yönetimlerine kadı ve subaşı atadı (sancak sistemi)
♦Bursa’yı devlet merkezi yaptı.
♦Bu dönemde donanma sahibi olundu.
♦Osmanlı ilk gümüş akçesini bastırdı.
♦1350’de Marmara Aydıncık-Edincik’te ilk donanma-deniz üssünü açtı.
♦Osmanlıyı beylikten devlete taşıdı.

www.tarihtendersler.com