Ortaçağda Avrupa -4

Ortaçağda Avrupa -4

Tebrikler - Ortaçağda Avrupa -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
- Coğrafi Keşifler sonunda Avrupa ülkeleri, deniz aşırı sömürgelerinden getirdikleri değerli madenler ve hammaddelerle zenginleşmişlerdir.

- Osmanlı İmparatorluğu herhangi bir toprak kaybına uğramamasına rağmen ekonomik açıdan zorluk çekmeye başlamıştır

Bu bilgilere göre Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik zorluk çekmesine,

I. Celali isyanlarının başlaması,

II. ticaret yollarının değişmesi,

III. değerli madenlerin enflasyon yaratması,

IV. Hint Deniz Seferlerinin fazla masraflı olması

olaylarından hangileri sebep olmuştur?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi hem Haçlı Seferlerinin hem de Coğrafi Keşiflerin ortak nedenlerinden birisidir?

A
Yeni kıtalar bulma düşüncesi
B
Doğu'nun zenginliklerine ulaşma amacı
C
Kilisenin otoritesini daha da artırmak istemesi
D
Burjuvaların siyasi yetkilerini artırmak istemesi
E
Kutsal yerleri ele geçirme arzusu
Soru 3
Ortaçağ Avrupası'nda temel geçim kaynağı tarımdı. Ancak tarım arazilerinin verimsizliği ekonomik sorunları artırmış, zengin doğu ülkeleri Avrupa'nın ilgisini çekmeye başlamıştı. Din adamları Haçlı Seferlerine halkı davet ederken, ilgiyi artırmak amacıyla dinsel konuları ön plana çıkarmışlardı. Soylular da seferlere ilgi göstermişti.

Buna göre,

I. Seferlerin gerçek nedeni ekonomik sorunlardır.

II. Sınıf ayrımı, Haçlı Seferlerinin bitimiyle sona ermiştir.

III. Haçlı Seferleri din adamlarının etkinliğine son vermiştir.

yargılarından hangileri doğru değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4
Bizans'ın uzun süre yaşamasında,

I. coğrafi konumunun savunmaya elverişli olması,

II. kralların yetkilerinin sınırlandırılması,

III. Türk akınlarına karşı Avrupa'nın desteğini alması

nedenlerinden hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
Coğrafi Keşiflerin,

I. Avrupa'ya altın ve gümüşün getirilmesi

II. sanata verilen önemin artmaya başlaması

III. burjuva sınıfının saygın hale gelmesi

gibi sonuçlarından hangileri Avrupa'da ekonomik gücün arttığını gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6
Haçlı Seferlerinin,

I. Kudüs'ü Müslümanlardan alma düşüncesi,

II. din adamlarının kendi güçlerini artırma gayreti,

III. Katoliklerle - Ortodoksları birleştirme düşüncesi

gibi nedenlerinden hangileri Hıristiyan dünyasını birleştirme ve siyasi açıdan güçlendirme amacı taşımıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
Ortaçağ Avrupası'nda  dine dayalı düşünce sisteminin devamını isteyen din adamlarının, kişiyi dinden çıkarma, topluluğu dinden çıkarma ve af kağıdı satmak gibi yetkileri vardı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi din adamlarının ekonomik gücünü doğrudan artırmıştır?

A
Afaroz
B
Endüljans
C
Enterdi
D
Skolastizm
E
Dogmatizm
Soru 8
Haçlı Seferlerinin amaçlardan birisi de Türk - İslam devletlerinin saldırılarına karşı İstanbul'u korumaktır. Buna rağmen IV. Haçlı Seferi'nde Ortodoks şehri İstanbul, Katolik Haçlılar tarafından yağmalanmıştır.

Buna göre,

I. Sefer amacından saptırılmıştır.

II. Müslümanlara karşı Hristiyan haçlı zihniyeti sona ermiştir.

III. İstanbul Türklerin denetiminden çıkmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 9
I. Batı Hunları'nın etkisiyle başlamıştır.

II. Avrupa'nın bugünkü toplumsal yapısı oluşmuştur.

III. Feodalitenin temellerinin atılmasında etkili olmuştur.

Yukarıda sözü edilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rönesans
B
Fransız ihtilali
C
Reform
D
Kavimler Göçü
E
Coğrafi Keşifler
Soru 10
Magna Charta ile İngiltere kralının yetkileri sınırlandırılmasına rağmen, krallık yönetimi devam etmiş; daha sonra kralın yanı sıra bir de parlamento görev almıştır.

Halkın tepkisine rağmen krallık yönetiminin devam etmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Halkın isteklerinin önemsenmemesiyle
B
Kralların halkın seçimiyle göreve gelmesiyle
C
Halkın geleneklere bağlı olmasıyla
D
Halkın haklarının iyileştirilmesiyle
E
Soyluların yönetimdeki etkinliğini kaybetmesiyle
Soru 11
Haçlı Seferleri sırasında,

I. Kudüs'te Latin Krallığı,

II. Urfa'da Haçlı Kontluğu,

III. İstanbul'da Latin Krallığı

adıyla devletler kuran Haçlılar, Ortadoğu'ya feodaliteyi taşımış oldular.

Buna göre Haçlılar, Ortadoğu'yu hangi alanda etkilemiştir?

A
Dini
B
Ekonomik
C
Askeri
D
Adli
E
Siyasi
Soru 12
Ortaçağ Avrupası'nda en önemli savaşlardan biri de 1337'de başlayıp 1453'e kadar devam eden Yüzyıl Savaşlan'dır. Savaş sonunda İngiltere’de Çiftegül adı verilen hanedanlar arası iç savaş başlamıştır.

Buna göre,

I. Savaşın temel sebebi sömürgeciliktir.

II. İngiltere'de siyasi birlik bozulmuştur.

III. Savaşın başlarında İngiltere galip durumdadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13
Ortaçağ Avrupası'nda temel geçim kaynağı tarımdır. Frank kralı Şarlman, Fransa'da binlerce dönüm araziyi soylulara dağıtmış, böylece büyük topraklara sahip soylu sınıf ortaya çıkmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu geciktirmiştir?

A
Kilisenin dini otoriteyi ele geçirmesini
B
Soyluların ekonomik güç kazanmasını
C
Siyasi birliğin sağlanmasını
D
Feodalitenin oluşumunu
E
Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasını
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.