Ortaçağda Avrupa -3

Ortaçağda Avrupa -3

Tebrikler - Ortaçağda Avrupa -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ortaçağ boyunca Hıristiyan dünyasında Papa'nın yanılmazlığı anlayışı yaygındı.

Bu durum Avrupa’da aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
Papa’nın buyruk ve emirlerinin sorgulanamamasına
B
Ekonomik alandaki faaliyetlerin yeterince gelişmemesine
C
Halkın Katolik inancına olan bağlılığının zayıflamasına
D
Feodal yönetimlerin kurulmasına
E
Merkezi kralların askeri ve siyasi otoritelerini yitirmelerine
Soru 2
Haçlı Seferleri sonucunda Katolik Kilisesi’nin güvenilirliği sarsılmış, Papa’nın otoritesi zayıflamaya başlamıştır.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Skolastik düşünce anlayışının etkinliğinin gerilemesine
B
Kralların yönetim alanındaki otoritelerinin halka geçmesine
C
Tarımın temel geçim kaynağı olmaktan çıkmasına
D
Katolik Kilisesi’nin toplumsal baskılarının artmasına
E
Ekonomik faaliyetlerin zarar görmesine
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupası’nın özellikleri arasında yer alır?

A
Katolik Kilisesi siyasi alanda tek yetkili durumunda olmuştur.
B
Bilimsel çalışmalar ve eğitim din adamları tarafından denetim altında tutulmuştur.
C
Meşrutiyet yönetimleri kıta genelinde yaygınlaşmıştır.
D
Kağıt ve matbaa Haçlı Seferleri’yle Doğu dünyasına taşınmıştır.
E
Düşünce özgürlüğü soylular tarafından korunmaya çalışılmıştır.
Soru 4
Ortaçağ Avrupası’ndaki Papalarla ilgili olarak aşağıda kilerden hangisi söylenebilir?

A
Halk üzerindeki toplumsal etkinliklerini güçlendirememişlerdir.
B
Bilimsel çalışmaların yapılmasını teşvik etmiş ve desteklemişlerdir.
C
Avrupa'da devletler arası barışın ve siyasi istikrarın korunmasını sağlamışlardır.
D
Katolik Kilisesi’nin ekonomik alanda bir güç haline gelmesini sağlamışlardır.
E
Papalık makamına gelmelerinde krallar belirleyici olmuştur.
Soru 5
Haçlı Seferleri Avrupa’da aşağıda verilen gelişmelerden hangisine neden olmamıştır?

A
Skolastik düşünce anlayışının zayıflamaya başlamasına
B
Katolik Kilisesi’ne ve din adamlarına olan inancın sarsılmasına
C
Siyasi ve ekonomik yapıda değişiklikler yaşanmasına
D
Akdeniz’de bulunan limanların ekonomik canlılığının artmasına
E
İslam dünyasıyla askeri ve siyasi işbirliği imkanlarının artmasına
Soru 6
AvrupalIlar IV. Haçlı Seferi’nde Kudüs'e ulaşmak yerine Bizans’ın başkenti İstanbul'u işgal etmiş ve burada bir Latin Krallığı kurmuşlardır.

Bu gelişmede aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilebilir?

A
Papa’nın Bizans imparatorunun askeri desteğini almaya çalışması
B
Haçlıların Anadolu Selçuklularının askeri gücünden çekinmeleri
C
Avrupa’da bulunan feodal yönetimlerin gerilemeye başlaması
D
AvrupalIlar ile BizanslIların farklı mezheplerden olması
E
Papa’nın Anadolu'da Ortodoks inancını yaygınlaştırmak istemesi 
Soru 7
Haçlı Seferleri’nin Anadolu'ya olan etkisi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Anadolu'da bulunan ticaret yollarının güvenliği zayıflamıştır.
B
Anadolu’daki Selçuklu ilerleyişi geçici olarak durmuştur.
C
Haçlılar Bizans’ın başkenti İstanbul’u istila etmişlerdir.
D
Bizans'ın Anadolu'daki etkinliği bir süreliğine artmıştır.
E
Anadolu’da ilk bağımsız Türk beylikleri kurulmuştur.
Soru 8
Papa’nın Haçlı Seferleri ile ilgili öngörülerinin doğru çıkmaması Avrupa’da halkın Katolik Kilisesi'ne ve din adamlarına olan güveninin sarsılmasına yol açmıştır.

Bu gelişme, Avrupa'da aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Katolikler ve Ortodokslar arasında mezhep birliğinin sağlanmasına
B
Rönesans hareketlerine
C
Sömürge imparatorluklarının kurulmasına
D
Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesine
E
Fransa’da ihtilal yaşanmasına
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ da Avrupa’da görülen feodal rejimlerle ilgili doğru bir bilgidir?

A
Derebeyleri kendilerine bağlı halk üzerinde mutlak yetkilere sahip olmuşlardır.
B
Derebeyleri Papa’yı siyasi denetimleri altında tutmuşlardır.
C
Avrupa genelinde siyasi birliğin sağlanması amaçlanmıştır.
D
Soyluların Avrupa’da siyasi alandaki egemenlikleri zayıflamıştır.
E
Hayvancılık en önemli ekonomik uğraş alanı durumundadır.
Soru 10
Aşağıda verilen gelişmelerden hangisiyle, Kavimler Göçü arasında neden - sonuç ilişkisi olduğu söylenemez?

A
Roma Imparatorluğu'nun parçalanması
B
Avrupa’da yönetim anlayışında köklü değişikliklerin yaşanması
C
Avrupa devletlerinin deniz ticaretine olan ilgisinin artması
D
Hıristiyanlık dininin Avrupa kıtasında yaygınlaşması
E
Avrupa genelinde siyasi otorite boşluğunun oluşması
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, AvrupalIların II. Haçlı Şeferi’ni düzenlenmesinin nedeni olarak gösterilebilir?

A
Musul Atabeyliği'nin Urfa, Halep ve Şam’ı Haçlı Krallığı’ndan geri alması
B
Papa’nın Bizans Imparatorluğu'nun etkinliğini sınırlandırmak istemesi
C
Katolik - Ortodoks anlaşmazlığının sona erdirilmek istenmesi
D
AvrupalIların yeni ticaret yolları bulmaya çalışmaları
E
Selçukluların Anadolu’daki varlığının sona erdirilmesinin amaçlanması
Soru 12
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde, Haçlı Seferleri'nin herhangi bir etkisi yoktur?

A
Merkezi krallıkların siyasi ve ekonomik durumlarını güçlendirmeleri
B
Avrupa’da toprağın bir zenginlik kaynağı olmaktan çıkması
C
Din adamlarının güvenilirliğinin sorgulanmaya başlanması
D
Kağıt, matbaa ve pusula gibi malzemelerin Avrupa’da kullanılmaya başlanması
E
Doğu ile Batı dünyası arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi
Soru 13
I. Haçlı Seferleri,

II. Kavimler Göçü,

III. Magna Carta,

IV. Coğrafi Keşifler,

V. Yüzyıl Savaşları

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Avrupa'da kralları mutlak yetkilerinden ödün vermek zorunda bırakmıştır?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve V
E
I, II ve IV
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Haçlıların üçüncü kez Kudüs’e yönelik sefer düzenlemelerinin temel nedenidir?

A
Avrupa’da toplumsal sınıf çatışmalarının yaşanması
B
AvrupalIların Doğu - Batı ticaretini geliştirmek istemeleri
C
AvrupalI kralların İpek Yolu’na egemen olmayı amaçlamaları
D
Eyyubilerin Kudüs’ü egemenlik altına alarak Haçlı Krallığı ortadan kaldırması
E
Feodal beylerin Avrupa’daki otoritelerinin zayıflatılmak istenmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.