Ortaçağda Avrupa -2

Ortaçağda Avrupa -2

Tebrikler - Ortaçağda Avrupa -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1.

I. Kültürel ve bilimsel yapının dini söylemlerle açıklanması

II. Papa'nın bir bölgedeki dini faaliyetleri durdurması

III. Kişilerin günahlarının din adamları tarafından bağışlanması

Bu tanımları karşılayan terimler, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

IIIIII
A)SkolastikEnterdiEndülüjans
B)SkolastikAforozEnterdi
C)FeodaliteAforozEnterdi
D)VassalAforozEnterdi
E)EndülüjansEnterdiAforoz
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2
2. Aşağıda verilenlerden hangisi Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesine yol açan ekonomik faktörler arasında gösterilebilir?

A
Papa tarafından kurulan Kluni örgütünün Hıristiyan halkı Müslümanlara karşı kışkırtması
B
Selçuklu Türkleri karşısında zor durumda kalan Bizans İmparatorluğu'na yardım edilmek istenmesi
C
Soyluların Ortadoğu'da toprak sahibi olmak istemeleri
D
Doğuya uzanan ticaret yollarının büyük bölümünün Müslümanların elinden alınmak istenmesi
E
Papa'nın, etkinliğini artırmayı amaçlaması
Soru 3
3.

• Türkleri Anadolu'dan uzaklaştırma düşüncesi

• Doğunun zenginliklerini ele geçirme arzusu

• Kudüs'ü elde etme düşüncesi

Yukarıda verilen amaçlar, Orta Çağ'da aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A
Coğrafi Keşifler'in gerçekleşmesine
B
Otuz Yıl Savaşları'nın çıkmasına
C
Haçlı Seferleri'nin başlamasına
D
Magna Carta'nın imzalanmasına
E
Yüzyıl Savaşları'nın yaşanmasına
Soru 4
4. Haçlı Seferleri'ne bağlı olarak ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi, diğerlerine göre daha kısa bir süre devam etmiştir?

A
Feodalite rejiminin etkinliğinin gerilemeye başlaması
B
Avrupa'da barut ve kağıdın kullanılmaya başlanması
C
Avrupa'da skolastik düşüncenin zayıflamaya başlaması
D
Akdeniz limanlarının ticari açıdan canlılık kazanması
E
Katolik Kilisesi'nin halk üzerindeki etkinliğinin azalması
Soru 5
5. Orta Çağ sonlarında görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Avrupa'da daha köklü gelişme ve değişmelere ortam hazırlamıştır?

A
Din adamlarına ve Katolik Kilisesi'ne olan güvenin azalması
B
Soyluların ayrıcalıklı konumlarını sürdürmeleri
C
Merkezi krallıkların otoritelerini güçlendirmeye çalışmaları
D
Avrupalılar tarafından Ortadoğu'da kurulan krallıkların ortadan kaldırılması
E
Akdeniz limanlarının önem kazanması
Soru 6
6. XI. yüzyıl ile XIII. yüzyıl arasında düzenlenen Haçlı Seferleri aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?

A
Papa'nın güvenilirliğinin halk tarafından sorgulanmaya başlanmasına
B
Skolastik düşünce anlayışının etkinliğini artırmasına
C
Doğu'da var olan bazı teknik gelişmelerin Avrupa'ya aktarılmasına
D
Doğu - Batı toplumları arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine
E
Feodal yönetimlerin Avrupa'daki varlığının sarsılmasına
Soru 7
7. Avrupa'da halk Orta Çağ'da Katolik Kilisesi'nin öğretilerini sorgulamamış, din adamlarına körü körüne bir bağlılık içinde olmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?

A
Kapalı ve sınırlı bir ekonomik yapının var olması
B
Halkın soyluların siyasi baskılarından uzaklaşmak istemesi
C
Okuma yazma bilmeyen halkın kültürel düzeyinin düşük olması
D
Avrupa'da mezhep farklılıklarından doğan anlaşmazlıkların yaşanması
E
Avrupa'da halkın ekonomik durumunun iyi olmaması
Soru 8
8. Orta Çağ'da Haçlı Seferleri'ne bağlı olarak,

I. Venedik,

II. Cenova,

III. İngiltere,

IV. Anadolu

bölgelerinden hangilerinin ekonomik canlılığının arttığı savunulabilir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve IV
Soru 9
9. 1096 yılında düzenlenen I. Haçlı Seferi sonucunda Kudüs'ü ele geçiren Haçlılar, bu topraklarda bir Latin krallığı kurmuşlardır.

Haçlılar Kudüs'ü aşağıdaki devletlerin hangisinden almıştır?

A
Eyyubi Devleti
B
Samanoğulları Devleti
C
Fatımiler Devleti
D
Şii Büveyhoğulları Devleti
E
Büyük Selçuklu Devleti
Soru 10
10. I. Haçlı Seferi sonucunda Antakya, Urfa, Halep, Şam'da Haçlılar tarafından kontluklar kurulduğu bilinmektedir.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?

A
Avrupa'dan doğuya yönelen yeni bazı ticaret yollarının bulunmasına
B
İslam dünyası ile Avrupa arasındaki askeri mücadelelerin sona ermesine
C
Hıristiyanlığın İslam toplumları arasında yaygınlaşmasına
D
Ortadoğu'da siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasına
E
Feodal yönetim anlayışının Ortadoğu topraklarına taşınmasına
Soru 11
11.

I. I. Haçlı Seferi,

II. II. Haçlı Seferi,

III. III. Haçlı Seferi,

IV. IV. Haçlı Seferi

Yukarıda verilen Haçlı Seferlerinden hangileri amacına ulaşmış ve Kudüs'ün alınmasıyla sonuçlanmıştır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 12
12. Orta Çağ'da Avrupa'da görülen,

• feodal beylerin etkinliklerini artırmaları,

• Haçlı Seferleri'nin yaşanması,

• skolastik düşüncenin egemen olması durumları,

I. siyasi,

II. kültürel,

III. hukuki,

IV. askeri

alanların hangileriyle ilişkilendirilemez?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 13
13. Aşağıda verilenlerden hangisi Haçlı Seferleri'nin sonuçları arasında yer almaktadır?

A
Avrupa'da çok uluslu imparatorlukların oluşum süreci başlamıştır.
B
Akdeniz liman kentlerinin ekonomik ve sosyal canlılığı azalmıştır.
C
Papa'nın ve Katolik Kilisesi'nin sosyal ve siyasi alandaki etkinliği artmıştır.
D
İtalyan bankerlerinin seferleri finanse etmeleri bankacılık sistemlerini geliştirmiştir.
E
Avrupa ile İslam dünyası arasındaki kültürel etkileşim sona ermiştir.
Soru 14
14. Orta Çağ'da siyasi gücü elinde bulunduran feodal beylerin, yaşadıkları şatoları yüksek tepeler üzerinde, göl ve ırmak kıyılarında inşa ettirmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik faaliyetleri denetim altında tutmak istemeleri
B
Olası saldırılara karşı güvenliklerini sağlamak istemeleri
C
Din adamlarının baskılarından uzaklaşmaya çalışmaları
D
Avrupa genelinde temel geçim kaynağının hayvancılık olması
E
Halkı devlet yönetiminin uzağında tutmaya çalışmaları
Soru 15
15.

I. Hıttin Savaşı

II. Malazgirt Savaşı

III. Yüzyıl Savaşları

IV. Pasinler Savaşı

V. Kösedağ Savaşı

Yukarıda verilen savaşlardan hangileri, Avrupalıların III. Haçlı Seferi'ni düzenlemesinde doğrudan rol oynamıştır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve V
E
I, IV ve V
Soru 16
16. Avrupa'da IV. yüzyıl sonunda meydana gelen gelişmeler kıta genelinde ciddi bir güvenlik sorununun yaşanmasına yol açmıştır.

Avrupa'da görülen bu durum sonucunda ortaya çıkan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kudüs'ü hedef alan Haçlı Seferleri'nin başlaması
B
Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması
C
Savunmasız durumda kalan halkın toprak sahibi soyluların himayesine girmesi
D
Kavimler Göçü'nün yaşanması
E
Hıristiyanların soylular tarafından Avrupa genelinde baskı altına alınması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
16 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com