Ortaçağda Avrupa -1

Ortaçağda Avrupa -1

Tebrikler - Ortaçağda Avrupa -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Burjuva sınıfının Orta Çağ'da ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir güç haline gelememesinde,

I. toprakların soylular tarafından kontrol edilmesi,

II. ticari faaliyetlerin sınırlı olması,

III. merkezi krallıkların güçsüz olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
2. Orta Çağ'da din adamlarının geniş toprakların denetimini ellerinde bulundurdukları ve soyluları yönlendirmeye çalıştıkları görülür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Ekonomik yapının gerilediğinin
B
Din adamlarının asıl görev alanlarının dışına taştıklarının
C
Halkın din adamlarına olan bağlılıklarının azaldığının
D
Din adamlarının sayısının arttığının
E
Sınıf farklılıklarının zayıfladığının
Soru 3
3. Orta Çağ'da burjuvalar, devlete vergi vermelerine karşın, yönetimde söz sahibi olmayan bir zümre durumundaydı.

Bu bilgiye dayanarak, burjuvalarla ilgili,

I. Ekonomik yaşamın yönlendirici unsuru durumundadırlar.

II. Siyasi haklardan yoksun bırakılmışlardır.

III. Soylular karşısında güçlü bir konuma sahip değillerdir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
4.

I. Katolik Kilisesi'nin aforoz yetkisinin bulunması,

II. Skolastik düşüncenin Katolik Kilisesi tarafından desteklenmesi,

III. Haçlı Seferleri'nin başarısızlıkla sonuçlanması

durumlarından hangilerinin Avrupa'da din adamlarının toplumsal alandaki etkinliklerini korumalarında etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
5. Orta Çağ Avrupası'nda Kilise'nin Hristiyanlık öğretisini yayan bir kurum olmasının yanında siyasi ve ekonomik bir güç haline gelmeye başlamasında;

I. geniş topraklara sahip olması,

II. krallara taç giydirmesi,

III. bilimsel çalışmaları denetim altında tutması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6
6. Laikliğin tanımlarından biri de, din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.

Bu bilgiye dayanarak, Orta Çağ'da,

I. Papanın krallara taç giydirmesi,

II. dini ayinlerin Kilise tarafından gerçekleştirilmesi,

III. Kilise'nin Haçlı Seferleri'ni düzenlemesi,

IV. Kilise'nin din adamı yetiştirmesi

şeklindeki gelişmelerden hangileri laiklik anlayışına uygun değildir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve IV
E
III ve IV
Soru 7
7. Feodalite; etrafı surlarla çevrili şatolarda yaşayan soyluların belirli bir toprak parçası üzerinde kurdukları küçük bölgesel yönetimlerdir.

Feodalite'nin bu tanımı dikkate alındığında, Orta Çağ Avrupası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Siyasi birliklerin dağıldığı
B
Toprakların güvenliğinin korunmaya çalışıldığı
C
Parçalanmış siyasi yapılanmanın görüldüğü
D
Yönetimde soyluların etkin olduğu
E
Merkezi otoritenin güçlü olduğu
Soru 8
8. Orta Çağ Avrupası'nda Papa siyasal otorite üzerinde etkili olmasına rağmen, Bizans'ta Patrikin böyle bir güce sahip olamamasında,

I. Bizans'ta merkezi otoritenin güçlü olması,

II. Avrupa'da sınıf farklılıklarının yaygın olması,

III. Avrupa halkının daha dindar olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
9. Katolik Kilisesi'nin Orta Çağ'da din adamı yetiştirmek amacıyla manastırlar ve dini eğitim veren okullar açtığı görülür.

Katolik Kilisesi'nin bu uygulamasının,

I. Katolik inancının daha fazla yaygınlaştırılabilmesi için ortam hazırlama,

II. toplumların dini ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlama,

III. ekonomik yapı üzerinde denetim kurma

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
10. Hristiyanların kutsal saydıkları Kudüs'ü ele geçirmeyi hedeflemeleri XI. yüzyıldan itibaren Haçlı Seferleri'ne ortam hazırlamıştır.

Buna göre,

I. ekonomik,

II. dini,

III. siyasi

alanlardan hangileri ile ilgili olguların askeri çatışmalara neden olduğundan söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11
11. Orta Çağ'da İslâm bilginlerinin yazdıkları eserler Avrupalılar tarafından tanındı. Yapılan tercümeler Avrupa toplumlarında bilim alanındaki gelişmeleri hızlandırdı.

Bu bilgilere bakılarak,

I. Avrupalılar İslâm dünyasını örnek almışlardır.

II. İslâm dünyası bilimsel alanda Avrupa toplumlarından daha ileridir.

III. Avrupa ile İslâm dünyası arasında kültürel etkileşim yaşanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
12. Orta Çağ'da okyanuslarda yolculuk yapmak için sağlam gemiler yeterli değildi. Yön bulmak, denizler üzerinde bulunulan noktayı saptamak ve yeni keşfedilen kıyıların haritalarını çıkarmak gerekli idi.

Bu durumun,

I. denizcilik bilgilerinin artırılması,

II. pusulanın geliştirilmesi,

III. Papa'nın otoritesini güçlendirmesi

sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 13
13. Haçlı Seferleri'nin en önde gelen nedenlerinden birisi, Avrupalı soyluların doğuya ait zenginlikleri elde etmek istemeleridir.

Yalnız bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Kudüs'ün dini konumu Avrupalıları harekete geçirmiştir.
B
Halk Haçlı Seferleri'ne yeterli ilgiyi göstermemiştir.
C
Haçlı Seferleri başarılı olmamıştır.
D
Haçlı Seferleri'nde ekonomik hedefler rol oynamıştır.
E
Haçlı Seferleri Bizans tarafından desteklenmiştir.
Soru 14
14. Haçlı Seferleri Hristiyanlarca Kudüs'ün Müslümanlardan alınması amacını taşıyan Doğu - Batı mücadelesidir. Bu seferler sonunda İslam dünyası büyük oranda yıkıma uğrarken kağıt, barut, pusula ve matbaa gibi teknik buluşlar Batılılarca tanınmıştır.

Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Avrupalıların Hristiyanlığı Ortadoğu'da yaydıkları
B
Avrupalıların İslam toplumlarından etkilendiği
C
Anadolu ve Ortadoğu'da bir çok kentin tahrip olduğu
D
Haçlı Seferleri'nin Avrupa'nın kültürel, siyasi ve ekonomik yapısını etkilediği
E
Haçlı Seferleri'nin dini nedenle çıktığı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

www.tarihtendersler.com