Mondros ve İşgaller -5

Mondros ve İşgaller -5

Tebrikler - Mondros ve İşgaller -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı yönetimi Mondros Ateşkesi'ni imzalarken Wilson İlkeleri'ndeki, "Yenen devletler yenilen devletlerden toprak almayacaktır." maddesini güvence olarak görmüştür.

Buna göre,

I. ABD Osmanlı yönetimine ateşkesi imzalaması için baskı yapmıştır.

II. İtilaf Devletleri arasında siyasi ve askeri anlaşmazlık yaşanmıştır.

III. Herhangi bir işgalin yaşanmayacağı düşüncesi ağır basmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
I. Dünya Savaşı sonunda 400.000 bin civarında olan Türk ordusunun mevcudu, Mondros Ateşkes Anlaşmasının hükümleri gereği 50.000 bin civarına indirilmiştir.

Bu durumun,

I. Anadolu'da işgallerin genişlemesi

II. Azınlıkların ayaklanması

III. Yeni Türk Devleti'nin kurulması

gelişmelerinden hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkesi'nin hemen ardından Anadolu'nun bazı yörelerini işgal etmişlerdir. Osmanlı yönetimi ise bu işgaller karşısında etkisiz kalmıştır.

Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Halifeliğin etkinliğinin artmasına
B
Azınlıklara yeni haklar tanınmasına
C
Manda ve himaye düşüncesinin güçlenmesine
D
Saltanat kurumunun tartışılmaya başlanmasına
E
Türk halkının silahlı milis grupları oluşturmasına
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Türkler tarafından kurulan bir cemiyet değildir?

A
Wilson İlkeleri Cemiyeti
B
Teali İslam Cemiyeti
C
Redd-i İlhak Cemiyeti
D
Pontus Cemiyeti
E
Kilikyalılar Cemiyeti
Soru 5
İşgallere tepki olarak kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin başarılı savunması,

I. İtilaf Devletlerinin Sevr Antlaşması'nı yumuşatarak kabul ettirmek istemesi,

II. Anadolu'dan tamamen çekilen İtalya ve Fransa'nın, İngiltere ile savaşmaya başlaması,

III. Türk-İngiliz dostluğunun kurulması

gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı Türk halkı,

I. İşgallere karşı Kuvay-ı Milliye'yi kurma,

II. Kongreler yaparak, mitingler düzenleme,

III. Almanya ile ittifak yaparak işgalleri engelleme

çalışmalarından hangilerini gerçekleştirmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
İngiltere, Mondros Mütarekesi'nın imzalanmasından sonra 3 Kasım 1918'de Musul'a girdi. 9 Kasım'da da İskenderun'u işgal etti. 24 Aralıkta Batum'a, 31 Ocak 1919'da Kars'a asker çıkardı. Boğazlar'da ise 6 Kasım'da İngiliz heyeti teslim işlemine başladı, işgaller güneyde Maraş, Antep ve Urfa bölgelerine kadar genişledi.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Osmanlı Devleti'nin sona erdiğinin
B
İtilaf güçlerinin çıkar çatışmasına başladığının
C
Mondros Mütarekesı'ne işlerlik kazandırdığının
D
Anadolu halkının örgütlenmeye başladığının
E
Anadolu'nun tamamen elden çıktığının
Soru 8
Mondros Ateşkesi'nden sonra İtilaf Devletleri'nin stratejik noktaları işgal etmeleri. Osmanlı Hükümeti'ni denetimleri altına almaları, Osmanlı ordularının terhis edilmesi, azınlıkların işgal güçlerinden aldıkları destekle kendi çıkarları doğrultusunda faaliyetlere başlamaları Anadolu'da büyük bir kargaşaya yol açmıştır.

Bu durum karşısında Anadolu halkının ilk ve açık tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A
İşgallere karşı silahlı direnişe geçmişlerdir.
B
Manda ve Himaye isteğinde bulunmuşlardır
C
Azınlıkların faaliyetlerini desteklemişlerdir.
D
İstanbul Hükümeti ile birlikte işgalcilere karşı mücadeleye başlamışlardır
E
Yararlı cemiyetler kurarak örgütlenmişlerdir.
Soru 9
Mondros Ateşkesi'nin,

I. Anadolu'nun işgaline zemin hazırlaması,

II. Osmanlı Devleti adına Rauf Bey tarafından imzalanması,

III. Osmanlı ordusunun terhis edilmesi hükmünü içermesi

özelliklerinden hangilerinin, halkın direniş mücadelesine başlamasına ortam hazırladığı söylenemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10
İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkesi ile Osmanlı topraklarındaki her türlü haberleşme vasıtasını kontrolleri altına almak istiyorlardı.

İtilaf Devletlerinin bu çabası,

I. işgal girişimlerinin duyulmasının geciktirilmesi,

II. bölgeler arası iletişimin engellenmesi,

III. toplumsal karışıklıklar yaşanmasının önlenmesi

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali Türk halkını derinden etkilemiş ve endişelendirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu işgalin yol açtığı olumlu bir gelişmedir?

A
Osmanlı yönetiminin etkisiz kalması
B
Yunanlılara olan İngiliz desteğinin görülmesi
C
İşgallere karşı siyasi çözüm arayışlarının zayıflamaya başlaması
D
Rum azınlığın Yunan güçleriyle işbirliği yapması
E
Halk arasında direniş bilincinin artması
Soru 12
Daha önce imzalanan gizli antlaşmalarda İtalya’ya bırakılmasına karar verilen İzmir, savaştan sonra düzenlenen Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan’a bırakılmıştır.

Bu değişiklikte aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
İzmir’in büyük bir ekonomik öneme sahip olması
B
İzmir’de Rum azınlığın bulunması
C
İtalya’nın çok fazla güçlenmesinin istenmemesi
D
Fransa'nın İngiltere ile birlikte hareket etmesi
E
İngiltere’nin işgallere karşı bir direniş oluşmasını istememesi
Soru 13
Şark Meselesi XX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin bütün topraklarının paylaşılması tasarıları anlamında kullanıldı.

Bu paylaşım tasarılarının aşağıdakilerden hangisiyle uygulamaya konulduğu söylenebilir?

A
Milletler Cemiyeti'nin kurulmasıyla
B
İsrail Devleti'nin kurulmasıyla
C
Ermeni sorununun ortaya çıkmasıyla
D
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasıyla
E
Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkmasıyla
Soru 14
Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri arasında imzalanan gizli anlaşmalarla Osmanlı toprakları bu devletlerce paylaşılmıştır.

İtilaf Devletlerinin bu girişimi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A
Osmanlı Devleti’nin askeri direniş gücünün kırılmasına
B
Savaştan sonraki toprak paylaşımında anlaşmazlık yaşanmamasına
C
İtalya’nın İtilaf Devletleri yanında savaşa girmesine
D
Uluslararası kamuoyunun tepkisinin önlenmesine
E
Osmanlı topraklarındaki azınlıkların Osmanlı yönetimine karşı kışkırtılmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.