Mondros ve İşgaller -2

Mondros ve İşgaller -2

Tebrikler - Mondros ve İşgaller -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda, "Toros tünelleri ve tüm demiryolları İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılacaktır." hükmü yer almıştır.

Bu hükmün,

I. ulaşımı kontrol altında bulundurma,

II. İstanbul Hükümeti'nin Anadolu'daki etkinliğini artırma,

III. demiryollarının ekonomik amaçlı kullanımını sağlama

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 2
2. Ağır şartlar taşıyan Mondros Ateşkesi'ni imzalayan Rauf Bey; "Bu mütareke ile devletimizin bağımsızlığı, saltanatımızın hukuku tümüyle kurtarılmıştır. Bu ateşkes, yenen ile yenilen arasında yapılmış bir ateşkes değil, savaş halinden çıkmak isteyen denk iki devletin aralarındaki düşmanlığı durdurmaları gibi bir şeydir." ifadesini kullanmıştır.

Bu ifadeler, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Osmanlı yönetiminin İtilaf Devletleri ile ilişkilerine önem vermediğinin
B
Ateşkesin Osmanlı yönetimini güçlendirdiğinin
C
Ateşkesin Osmanlı yönetimi tarafından doğru algılanamadığının
D
Herhangi bir işgal girişimine karşı Anadolu'da direniş hazırlıklarının tamamlandığının
E
Padişahın halk üzerindeki etkinliğinin arttığının
Soru 3
3. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinin ardından bölgede incelemeler yapan Amiral Bristol, işgalden sonra Batı Anadolu'da gerçekleşen katliamların sorumluluğunun Yunanlılara ait olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A
İzmir'in işgalinin sona erdiğinin
B
İngilizlerin Yunanlılara olan desteklerini sona erdirdiklerinin
C
Türklerin haklarının çiğnendiğinin
D
Milletler Cemiyeti'nin kurulmasının gündeme alındığının
E
Ege'de Türk egemenliğinin güçlendiğinin
Soru 4
4. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğrayan Osmanlı ordusunun Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak'ta bulunan askeri birliklerinin İtilaf Devletleri'ne teslim olması kararlaştırılmıştır.

İtilaf devletlerinin aldığı bu kararın,

I. Osmanlı ordularını Anadolu'da toplama,

II. Ortadoğu'da Osmanlı varlığına son verme,

III. Osmanlı Devleti'nin askeri gücünden yararlanma

düşüncelerinden hangilerinin ürünü olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 5
5. Hınçak Partisi, Ermeniler tarafından 1887'de İsviçre'de kurulmuştur. Faaliyet alanı olarak Anadolu'nun doğusunu seçen bu kuruluş, özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında bölgede yaşayan Türk halkını terör hareketleri ile bölgeyi terke zorlamıştır.

Hınçak Partisi'nin bu çabalarının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

A
İngilizlerin sömürge yollarının güvenliğini sağlamalarına yardımcı olmak
B
Anadolu'da bağımsız bir Rum devletinin kurulmasını engellemek
C
Azınlıkların İslam dünyasında ekonomik etkinliğini artırmak
D
Fransa'nın Anadolu'da etkinliğini sınırlamak
E
Türkleri Doğu Anadolu'da azınlık durumuna düşürmek
Soru 6
6. İtilaf devletleri Osmanlı Devleti ile imzaladıkları ateşkesin ardından Osmanlı topraklarındaki telsiz, telgraf ve kabloların denetimini kontrollerine almışlardır.

İtilaf devletlerinin bu girişimlerinin temel amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A
Osmanlı yönetiminin otoritesini güçlendirmek
B
Silahlı çatışmaların yeniden başlamasını engellemek
C
Osmanlı Devleti'nin Almanya ile ittifak yapmasını önlemek
D
Türk topraklarında haberleşmeyi denetim altına almak
E
Osmanlı topraklarında ticari faaliyetleri denetlemek
Soru 7
7. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda "Doğu Anadolu'da bulunan altı ilde (Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ ve Sivas) herhangi bir karışıklık çıkması durumunda, itilaf Devletleri bu bölgelerin işgal edilmesi hakkını saklı tutacaktır." hükmü yer almıştır.

Bu hükmün,

I. Rumların Batı Anadolu'yu işgalini kolaylaştırma,

II. İtilaf devletleri arasında birliği güçlendirme,

III. Ermeni devletine zemin hazırlama

hedeflerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 8
8. Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasının hemen ardından harekete geçen itilaf Devletleri, çok sayıda savaş gemisinin oluşturduğu bir donanma ile İstanbul'a gelerek Boğaz'a demirlediler.

Bu girişimin,

I. Osmanlı yönetimini baskı altına alma,

II. padişahın otoritesini güçlendirme,

III. azınlıkların korunmasını sağlama

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 9
9. 1919'da İstanbul'daki medrese çevrelerince kurulan Teal-i İslam Cemiyeti, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu kötü durumdan, din esaslarına dayanarak kurtulabileceğini ileri sürüyor, saltanat-hilafet makamının nüfuzunu kuvvetlendirmek ve siyasi gelişmeler üzerinde etkili olmak istiyordu.

Bu bilgiler dikkate alındığında,

I. din dayanışması,

II. Batıcılık düşüncesi,

III. ekonomik kalkınma

olgularından hangilerinin Teal-i İslam Cemiyeti'nce öne çıkarılmaya çalışıldığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 10
10. Faaliyet alanları dikkate alındığında Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından kurulan milli cemiyetler vatanın tamamını kurtarmaktan daha çok, öncelikle kendi yörelerini savunmayı amaçlamışlardır.

Bu bilgi ışığında, Türk direnişinin,

I. ulusal,

II. bölgesel,

III. bütüncül

niteliklerinden hangilerine sahip olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 11
11. Kurtuluş Savaşı öncesinde oluşturulan milli cemiyetler yeni bir Türk devleti kurma amacı taşımamış, o dönem için cumhuriyet düşüncesi ile de ilgilenmemişlerdir.

Buna göre milli cemiyetlerin,

I. vatanın kurtuluşu,

II. bağımsızlığın sağlanması,

III. yönetim şeklinin yeniden düzenlenmesi

amaçlarından hangilerini öncelikli kabul ettikleri söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 12
12. Wilson Prensipleri Cemiyeti'nin amacı, Amerika'nın himayesi altına girerek Osmanlı Devleti'nin varlığını sürdürmesini sağlamaktı. Halide Edip, Celâl Nuri, Ahmet Emin gibi kişiler bu cemiyetin kurucuları arasında yer almış, zamanla Milli Mücadele saflarına katılmışlardır.

Buna göre, Wilson Prensipleri Cemiyeti ile ilgili olarak,

I. Bazı Türk aydınlarının desteğini almıştır.

II. İngiltere'nin baskılarına silahla karşı konulmasını istemiştir.

III. Türk halkının bağımsızlığına olan düşkünlüğünü tam olarak kavrayamamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.