Mondros Ateşkes Antlaşması Ve İşgaller -1

Mondros ve İşgaller -1

Tebrikler - Mondros ve İşgaller -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Amerikalı Amiral Bristol İzmir ve civarının Yunanlılar tarafından işgalinin haksız olduğunu ve bölgedeki Rum nüfusunun Türklerden fazla olmadığını kanıtlamış ve bu gerçeklere raporunda yer vermiştir.

Bu bilgiye bakılarak,

I. Türk tarafının haklılığı ortaya konmuştur.

II. Yunan işgali sona ermiştir.

III. Azınlıkların Anadolu'dan göçü gündeme gelmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
2. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda, Osmanlı ordusunun iç güvenliğin sağlanması için gerekli sayıda asker barındırabileceği kararı yer almıştır.

Bu bilgiye dayanarak,

I. İtilaf Devletleri ülke içinde herhangi bir toplumsal kargaşa yaşanmasını istememişlerdir.

II. Osmanlı askeri varlığı sembolik duruma getirilmiştir.

III. Silahlanma yarışına son verilmeye çalışılmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
3. Mondros'un imzalanması sonrasında Osmanlı topraklarını kendi aralarındaki paylaşım planına göre işgal eden İtilaf Devletleri, Boğazların denetim ve yönetimi için ise ortak bir komisyon oluşturmuşlardır.

İtilaf Devletleri'nin Boğazlarla ilgili bu tutumu, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A
Ticari faaliyetleri sınırlandırma düşüncesinin
B
Osmanlı ordusunun terhis edilmesinin
C
Boğazları birbirlerine bırakmak istememelerinin
D
Padişahın otoritesine önem verilmesinin
E
Azınlıklara yönelik saldırılara engel olunmak istenmesinin
Soru 4
4. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi, İtilaf Devletleri'nin Osmanlı topraklarında planladıkları işgal girişimlerinin duyulmasını geciktirme amacına yöneliktir?

A
Osmanlı ülkesindeki hammadde kaynakları İtilaf Devletleri'nin denetimi altında bulundurulacaktır.
B
Bütün haberleşme araçlarına İtilaf Devletleri tarafından el konulacaktır.
C
Boğazlar İtilaf Devletleri'nin kontrolü altında tutulacaktır.
D
İtilaf Devletleri, güvenlik sorunu ile karşılaşılan bölgeleri işgal edebileceklerdir.
E
Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
Soru 5
5. Osmanlı topraklarının Mondros Ateşkesi'ni izleyen dönemde İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesine karşı tepki Türk halkından gelmiş ve halk, topraklarını savunmak için değişik yörelerde silahlı direniş milisleri oluşturmak durumunda kalmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

A
Askeri birliklerin yeniden toparlanmaya çalışıldığına
B
Osmanlı toplumsal bütünlüğünün korunduğuna
C
Yönetim anlayışının değiştirilmesinin amaçlandığına
D
İstanbul Hükümeti'nin halkı teşkilatlandırmaya çalıştığına
E
İstanbul Hükümeti'nin işgaller karşısında etkisiz kaldığına
Soru 6
6. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra;

- Ermeniler, Doğu Anadolu'daki köylere saldırarak halkın bir bölümünün batıya göç etmesini sağlamışlardır.

- Yunanlılar, Batı Anadolu'da Rumların desteğiyle işgale başlayarak Türklerin bir bölümünün daha iç bölgelere kaçmasını sağlamışlardır.

Rum ve Ermenilerin bu faaliyetlerinde Wilson Prensipleri'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi belirleyici olmuştur?

A
Devletler arasında gizli antlaşmalar yapılmayacaktır.
B
Yenenler yenilenlerden toprak almayacaktır.
C
Her millet çoğunlukta olduğu bölgelerde kendi geleceğini belirleyebilecektir.
D
Galip devletler savaştan sonra tazminat talep etmeyeceklerdir.
E
Boğazlar tüm devletlere açık olacaktır.
Soru 7
7. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden biri ve İtilaf Devletleri askerlerinin sayısı aşağıda verilmiştir.

Mısır  Cephesi

- İngiliz birlikleri 20.000

- Hintli Müslümanlar 144.000

Bu bilgiler dikkate alındığında,

I. Halifenin cihat çağrısı istenilen etkiyi yaratmıştır.

II. İngilizler sömürge askerlerini kullanmışlardır.

III. İngiltere, I. Dünya Savaşı'nda askeri bakımdan güçsüzdür.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
8. Osmanlı vatandaşı Müslüman unsurlar tarafından kurulan ve Mondros Ateşkesi döneminde İstanbul'da faaliyet gösteren bazı dernekler, halkın işgallere karşı bölgesel direnişe geçmesine karşı çıkmışlardır.

Bu tutumlarına bakılarak, söz konusu derneklerin,

I. saltanata bağlılık,

II. ulusal bağımsızlık,

III. İtilaf Devletleri ile iyi ilişkiler kurma

düşüncelerinin hangilerinden uzak oldukları savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
9. İtilaf Devletleri Anadolu'da yaşayan Rum ve Ermeni azınlığa bağımsız devlet vaadinde bulunmuş ve bu toplulukları Türklere karşı kışkırtarak isyan çıkarmalarını sağlamıştır.

Böyle bir tutumun,

I. azınlıkların dini özgürlüklerini elde etmeleri,

II. İşgal girişimlerinin kolaylaşması,

III. Türk halkının direniş düşüncesinin sona ermesi

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10
10. Yunan işgalinin başlaması üzerine halk tarafından kurulan Kuva-i Milliye, Kurtuluş Savaşı sırasında denetimsiz biçimde hareket etmeye başladığı için kaldırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliye ile ilgili bu durumun bir göstergesidir?

A
Kuruluşunda Türklük duygusunun etkisi olması
B
Yunanlılarla askeri mücadelelere girişmesi
C
Halktan silah ve yiyecek toplaması
D
Halkın katılımıyla kurulması
E
Bölgesel kurtuluşu amaçlaması
Soru 11
11. Mondros Antlaşması, bir ateşkes olmasına karşın bir barış antlaşmasında yer alması gereken toprak paylaşımı konularına yönelik hükümler içermiştir.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Gizli diplomasi sona erdirilmeye çalışılmıştır.

II. Boğazların güvenliği konusu öne çıkarılmıştır.

III. Osmanlı Devleti'nin hukuki hakları göz ardı edilmiştir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12
12. İtilaf Devletleri Türk Boğazlarına hiçbir devletin tek başına egemen olmasını istememişlerdir. Bu nedenle Mondros'ta Boğazların uluslararası bir komisyonun yönetimine bırakılması ile ilgili bir maddeye yer verilmiştir.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Boğazlar uluslararası öneme sahip bir bölge durumundadır.

II. İtilaf Devletleri ekonomik ilişkileri geliştirmeye çalışmışlardır.

III. Boğazlarda Osmanlı egemenliği korunmaya çalışılmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve II
Soru 13
13. Doğu Anadolu topraklarında Ermeni unsurların çoğunlukta olduğuna dair I. Dünya Savaşı sonrasında ortaya atılan iddiaların temelsiz olduğu, bölgede araştırmalarda bulunan General Harbord tarafından ortaya konulmuştur.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Ermeniler kamuoyunu yanlış bilgilendirmiştir.

II. İtilaf Devletleri'nin Ermenilere olan destekleri sona ermiştir.

III. Ermeniler devlet kurmak çabalarında ilerleme kaydetmişlerdir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com