Milli Mücadelede Cepheler -3

Milli Mücadelede Cepheler -3

Tebrikler - Milli Mücadelede Cepheler -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1.

– I. İnönü Savaşı'nda Anadolu'daki Yunan ordusuna karşı başarılı olunmuş, bu gelişmenin ardından, Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imza lanmıştır.

– Sakarya Meydan Savaşı'nda elde edilen zaferin ardından Fransa'yla Ankara Antlaşması imza lanmıştır.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Anadolu'daki işgaller sona erdirilmiştir.
B
Askeri başarılar yeterince değerlendirilememiştir.
C
Askeri başarılar siyasi başarıları getirmiştir.
D
İşgallere karşı halkın desteği yeterince alınamamıştır.
E
İngilizlerin Yunanlılara olan desteği sona ermiştir.
Soru 2
2. Kurtuluş Savaşı'nın ardından imzalanan Lozan Antlaş ması'nda Ege adalarının tümüne yakını Yunanistan'ın egemenliğine bırakılmıştır.

Yaşanan bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

A
Anadolu topraklarındaki Rum azınlığın göç etmesine
B
Ege'de Yunanistan'la olan sorunların çözümlenmesine
C
Türk Devleti'nin ekonomik bağımsızlığının zarar gör mesine
D
Ege Denizi'ndeki Yunan varlığının güçlenmesine
E
Yeni Türk Devleti'nin uluslararası etkinliğinin azalmasına
Soru 3
3. İngiltere, Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM birlikleri ile çatışmayarak Yunanlıların Batı Anadolu'daki işgallerini desteklemiş ve Yunan birliklerine TBMM birlikleri karşısında silah ve cephane yardımı yapmıştır.

İngilizlerin bu politikasına bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
İngiltere'nin sömürgeci politikaları hızını kaybetmiştir.
B
İngilizler işgallerin uzun süre devam etmeyeceğini fark etmişlerdir.
C
İngiltere, halkın İstanbul Hükümeti'ne olan bağlılığını sona erdirmek istemiştir.
D
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki otoritesi güçlenmiştir.
E
İngilizler askeri çatışmalar için Yunanlıları öne sürmüşlerdi
Soru 4
4. TBMM Hükümeti 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Barış Antlaşması'nı tanımamış ve imzalayanları vatan haini ilan etmiştir. Bu arada Yunanlılar TBMM'yi baskı altına almak için 1921'den itibaren Ankara'yı işgale yönelik saldırılara girişmişlerdir.

Bu bilgilere dayanarak Yunan saldırılarının aşağıda kilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A
İstanbul Hükümeti'nin otoritesini sona erdirmek
B
TBMM'ye Sevr Antlaşması'nın kabul ettirmek
C
Bağımsız bir Ermeni devleti kurulmasını sağlamak
D
İstanbul'u denetim altına almak
E
İtilaf Devletleri'nin görüş ayrılıkları yaşamasını önlemek
Soru 5
5. Lozan'da Barış Konferansı'nda TBMM heyeti tarafından,

– Osmanlı borçları,

– kapitülasyonların kaldırılması

konularının gündeme getirilmesi aşağıdaki amaçlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A
Ekonomik bağımsızlığın sağlanması
B
Askeri etkinliğin artırılması
C
Ulus egemenliği ilkesinin kabul ettirilmesi
D
Avrupalı devletlerle ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi
E
Toplumsal düzenin korunması
Soru 6
6. Lozan Barış Antlaşması'nda, boğazların uluslararası bir komisyonun denetimine verilmesi ve Hatay'ın Suriye'nin egemenliğine bırakılması kararı alınmıştır.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
TBMM hedeflediği bütün ulusal amaçlarına ulaşmıştır.
B
Misak-ı Milli'den ödün verilmek durumunda kalınmıştır.
C
Yeni Türk Devleti'nin sınırları bütünüyle belirlenmiştir.
D
İtilaf Devletleri'nin ekonomik desteği alınmaya çalışılmıştır.
E
TBMM'nin otoritesi İtilaf Devletleri'nce zayıflatılmak istenmiştir.
Soru 7
7. Yunan işgalci güçlerinin saldırılarına karşı koyamayarak Eskişehir - Kütahya Savaşları'nda yenilgiye uğrayan TBMM birlikleri Mustafa Kemal'in emri ile Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiştir.

Mustafa Kemal'in bu tutumunun temel amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A
Kuva-yı Milliye'nin kaldırılması için halktan destek bulmak
B
İşgallere karşı siyasi çözüm yollarını öne çıkarmak
C
TBMM birliklerinin işgal güçleri tarafından imha edilmesini önlemek
D
TBMM'de yaşanan siyasi görüş ayrılıklarını sona erdirmek
E
TBMM birliklerinin saldırı gücüne ulaşmasını sağlamak
Soru 8
8. I. İnönü Savaşı'nın ardından düzenlenen Londra Konferansı'na İstanbul Hükümeti temsilcisi ile birlikte TBMM temsilcisi de davet edilmiştir.

Bu gelişme dikkate alındığında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A
Türk tarafı arasında ikilik çıkarılması amaçlanmıştır.
B
İstanbul Hükümeti'nin Anadolu'daki etkinliği artmıştır.
C
İstanbul Hükümeti Milli Mücadeleyi desteklemiştir.
D
TBMM Hükümeti İstanbul Hükümeti'nin otoritesine saygı göstermiştir.
E
İstanbul Hükümeti İtilaf Devletleri tarafından yönlendirilmiştir.
Soru 9
9. TBMM ordusu I. İnönü Savaşı'nda Yunan saldırısını püskürtmüş ve Yunanlılar geri çekilmek zorunda bırakılmıştır. Bu gelişme Londra'da bir barış konferansı düzenlenmesine ve bu konferansa TBMM'nin de çağırılmasına yol açmıştır.

Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenebilir?

A
TBMM'nin görüşlerinin İtilaf Devletleri tarafından dikkate alınmasını
B
Osmanlı Devleti'nin siyasi etkinliğinin artmasını
C
Yunanlıların işgallerini kalıcı hale getiremeyeceklerini anlamalarını
D
İtilaf Devletleri’nin Sevr'i kabul ettirme çabalarından vazgeçmelerini
E
İtilaf Devletleri'nin TBMM'nin siyasi varlığını tanımalarını
Soru 10
10. TBMM 5 Ağustos 1921'de kabul edilen bir kanunla Mustafa Kemal Paşa'ya Başkomutanlık yetkisi vermiştir. Bu kanuna göre, Başkomutan, ordunun maddi ve manevi gücünü artırmak ve yönetimi daha da sağlamlaştırmak için, TBMM'nin yetkilerini Meclis adına fiilen kullanabiliyordu.

Bu düzenlemenin temel amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A
Askeri çözüm arayışlarını geri planda tutmak
B
Toplumsal bütünlüğü korumak.
C
Yabancı ülkelerden askeri ve ekonomik yardım alabilmek
D
Kararları hızlı biçimde almak ve uygulamak
E
Ekonomik bağımsızlığın sağlanmasına öncelik vermek
Soru 11
11. Hatay'ın kendi meclisinin aldığı bir karar sonucunda 1939 yılında Türkiye’ye katılımının sağlanması,

I. Daha önce Misak-ı Milli’den verilmiş olan bir ödün ortadan kaldırılmıştır.

II. Askeri mücadeleye girilmeksizin diplomatik yolla toprak kazanımı gerçekleştirilmiştir.

III. Türkiye’nin güney sınırlarında değişiklik yaşanmıştır.

yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com