Milli Mücadelede Cepheler -1

Milli Mücadelede Cepheler -1

Tebrikler - Milli Mücadelede Cepheler -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. TBMM'ye bağlı birlikler tarafından 24 Ekim 1920'de Bursa yönünde düzenlenen Gediz saldırısı, Yunanlıların Yenişehir ve İnegöl'ü işgaline yol açmış ve Türk birlikleri çekilmek durumunda kalmışlardır.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
İşgallerin Anadolu'nun güneyine yayıldığının
B
Milli kuvvetlerin saldırı gücüne sahip olamadıklarının
C
Türk halkının TBMM'ye olan güveninin arttığının
D
Yunanlıların İngilizlerden destek aldıklarının
E
İtalyanların Yunanistan ile karşı karşıya geldiğinin
Soru 2
2. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının yönetimi Lozan Antlaşması ile uluslararası bir komisyona verilmiş ve Hatay'ın Suriye'ye bırakılması kararlaştırılmıştır.

Bu bilgiye bakılarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A
Ekonomik bağımsızlık sağlanamamıştır.
B
Yeni Türk Devleti antlaşma öncesinde hedeflediği amaçlara ulaşmıştır.
C
Misak-ı Milli kararlarından bazı ödünler verilmiştir.
D
Yunanistan savaştaki sorumluluğunu kabul etmemiştir.
E
Askeri çatışmaların yeniden başlaması tehlikesi belirmiştir.
Soru 3
3. Sovyet Rusya, TBMM'nin 20 Ekim 1921'de Fransa ile imzaladığı Ankara Antlaşması'nın geçersiz sayılmasını istemiş ve bu antlaşmayı protesto etmiştir.

Sovyet Rusya, bu tavrına gerekçe olarak Moskova Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisini göstermiş olabilir?

A
Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.
B
Sovyet Rusya, TBMM Hükümeti'ne ekonomik yardımda bulunacaktır.
C
Her devlet kendi geleceğiyle ilgili karar verme hakkına sahiptir.
D
Sovyet Rusya, Sevr'in geçersiz olduğunu kabul edecektir.
E
İki taraftan birinin tanımadığı siyasi belgeyi diğeri de tanımayacaktır.
Soru 4
4. İtilaf Devletleri tarafından düzenlenen Londra Konferansında kendisine söz verilen İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa, TBMM temsilcilerini işaret ederek, "Söz milletin gerçek temsilcilerine verilmelidir." demiştir.

Bu tutumuna bakılarak, Tevfik Paşa ile ilgili,

I. İstanbul Hükümeti'nin istekleri doğrultusunda hareket etmiştir.

II. Ulusal iradeye saygılı davranmıştır.

III. TBMM'yi Türk milletini temsil makamı olarak tanımıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
5.Yunan güçlerinin Eskişehir-Kütahya Savaşları'nda TBMM birliklerini yenilgiye uğratması sonrasında basına açıklama yapan İngiltere Başbakanı, "Artık Sevr Antlaşması ile yetinmeyeceklerini" belirtmiştir.

Bu bilgiye dayanarak,

I. İngilizler, İstanbul Hükümeti'ni desteklemeye devam edeceklerini ilan etmişlerdir.

II. Sevr'in mevcut koşullarının ağırlaştırılması planlanmıştır.

III. TBMM Hükümeti'nin Sevr'i kabul etmeyeceği anlaşılmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
6. Sakarya Savaşı'nda TBMM ordusuna, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır." emrini veren Mustafa Kemal'in, Büyük Taarruz öncesinde emri "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" şeklinde olmuştur.

Bu bilgiye bakılarak,

I. TBMM birlikleri saldırı durumuna geçebilecek düzeye ulaşmıştır.

II. Yunan Hükümeti'nin barışa zorlanması amaçlanmıştır.

III. Batı Cephesi yeterince güçlendirilememiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
7. Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM'nin karşılaştığı önemli sorunlardan birisi, Anadolu'daki azınlıklar ve İstanbul Hü kümeti tarafından çıkarılan isyanlar olmuştur.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

A
İtilaf Devletleri'nin Yunanlılara olan desteğinin sona ermesine
B
Halkın yönetime katılımının önlenmesine
C
Milli Mücadele için verilen çabaların zorlaşmasına
D
İstanbul Hükümeti'nin otoritesinin korunmasına
E
İtilaf Devletleri'nin Sevr'den ödün vermelerine
Soru 8
8. Kazım Paşa komutasındaki TBMM birliklerinin Doğu Cephesi'nde kazandıkları başarı sonrasında Ermenistan'la Gümrü Antlaşması imzalanmış ve bu cephe kapanmıştır.

Bu gelişmenin,

I. Doğu Cephesi'ndeki çatışma ortamının sona

erdirilmesi, II. Doğu sınırının güvenliğinin sağlanması,

III. Doğu Cephesi'ndeki askeri birliklerin Batı Cephesi'ne kaydırılması imkanı doğması

sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve II
Soru 9
9. Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal'in en yakın mücadele arkadaşlarından biri olan Refet Paşa, 1922'de, "Bizde padişahlıktan, halifelikten başka bir idare şekli söz konusu olamaz." demiştir.

Bu sözler aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A
Cumhuriyet rejiminin halktan taraftar bulamadığının
B
Yeni Türk Devleti'nin kurucuları arasında saltanata bağlılığını sürdüğünün
C
TBMM'nin otoritesinin gün geçtikçe zayıfladığının
D
Padişahın Anadolu'daki eski otoritesine kavuştuğunun
E
Mustafa Kemal'in yakın çevresinin etkisinde kaldığının
Soru 10
10. 20 Temmuz 1920'de Türk birliklerine karşı saldırıya geçen Yunanlılar 20 Temmuz'da Tekirdağ'ı, 25 Temmuz'da da Edirne'yi işgal ettiler.

Bu duruma göre;

I. Anadolu'da işgallere karşı direniş güçlenmiştir.

II. İstanbul Hükümeti işgallere karşı koymuştur.

III. İşgaller Trakya'da da yaygınlaşmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11
11. Fransa, Sakarya Zaferi öncesinde bir temsilcisini Ankara'ya göndermiş, TBMM ile uzaklaşmanın yollarını aramıştır. Mustafa Kemal Paşa bu temsilciye Misak-ı Milli'nin kabul edilmesini teklif etmiştir. Bu arada Yunanlıların büyük bir taarruz için son hazırlıklarını yapmaları, Fransa'yı bekleme konumuna geçirmiştir.

Fransa'nın bu tutumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
ABD'nin baskısı altında kalmışlardır.
B
Osmanlı Devleti'yle olan siyasi ilişkilerini geliştirmek istemişlerdir.
C
İngiltere'yi her konuda desteklemişlerdir.
D
Yunanlılara asker desteği sağlamışlardır.
E
Yunan saldırısının sonucunu görmek istemişlerdir.
Soru 12
12. Mustafa Kemal, Rusya'nın Milli Mücadele esnasında TBMM'ye malzeme ve silah yardımı yapma önerisine olumlu yanıt verirken, aynı devletin uzman subay gönderme önerisini geri çevirmiştir.

Bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal'in,

I. TBMM ordusunun güçlendirilmesi,

II. ordu yönetiminin dış müdahalelerden uzak tutulması,

III. İtilaf Devletleri'nin tepkisinin dikkate alınması

konularından hangilerini önemli gördüğü savunula bilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 13
13. Sivas Kongresi'nde Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Komu tanlığı'na atanan Ali Fuat Paşa, Kuva-yı Seyyare olarak bilinen gezici kuvvetlerle birlikte 24 Ekim 1920'de Bursa yönünde harekete geçti. Gediz Taarruzu olarak bilinen bu harekat üzerine karşı saldırıya geçen Yunanlılar bazı bölgeleri işgal ettiler. Milli Kuvvetler Dumlupınar'a kadar çekilmek zorunda kaldılar.

Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?

A
Türk tarafı askeri açıdan yeterince güçlenememiştir.
B
İşgaller Batı Anadolu ile sınırlı kalmıştır.
C
İtilaf Devletleri'nin Yunanlılara olan askeri desteği azalmıştır.
D
Yunanlılarla siyasi görüşmeler başlamıştır.
E
Batı Anadolu'da işgaller durdurulmuştur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com