Milli Mücadele Hazırlık Dönemi -5

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi -5

Tebrikler - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Amasya Genelgesi'nin,

I. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.

II. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

III. Her ihtimale karşı delegelerin kimlikleri milli bir sır gibi saklanacak, delegeler yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapacaktır.

kararları işgallere karşı gerekçe, yöntem ve strateji kavramlarıyla ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?

YöntemStratejiGerekçe
A)IIIIII
B)IIIIII
C)IIIIII
D)IIIIII
E)IIIIII
 
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2
Sevr Antlaşması'na göre Osmanlı ordusu; dil, din, ırk ayrımı dikkate alınmadan ve gönüllü askerden oluşacaktı.

Bu uygulama ile,

I. Asker sayısını artırma

II. Orduyu ağır silahlarla donatma

III. Osmanlı ordusunu zayıflatma

amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği savunulamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, kongreler döneminde ulusal iradenin egemen olmasının benimsendiğini gösterir?

A
İstanbul Hükümeti vatanın bütünlüğünü koruyamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır.
B
Ulusal sınırlar vatan bir bütündür, asla parçalanamaz.
C
Mebuslar Meclisi derhal toplanmalıdır.
D
Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
E
Manda ve himaye kabul edilemez.
Soru 4
Mustafa Kemal Paşa, I. Dünya Savaşı sonrasında İstanbul'a geldiğinde Boğazda gördüğü İtilaf Devletleri donanması için etrafındakilere, "Geldikleri gibi giderler." demiştir.

Buna göre, Mustafa Kemal Paşa ile ilgili olarak,

I. Yeni bir devletin kurulması gerektiğini vurgulamıştır.

II. Bağımsızlık konusunda ümitsizliğe düşmemiştir.

III. Türk milletinin mücadeleci kimliğine inanmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
Erzurum Kongresi'nde oluşturulan 9 kişilik Temsil Heyeti, Doğu Anadolu hakkında söz söyleme hakkına sahip iken Sivas Kongresi'nde oluşturulan 15 kişilik Temsil Heyeti tüm yurt hakkında söz söyleme hakkına sahip olmuştur.

Buna göre Temsil Heyeti'nin,

I. bölgesel direniş hareketlerini ulusallaştırma,

II. saltanat makamını Anadolu'ya tabi kılma,

III. Milli Mücadele'yi tek elden yönetme

politikalarından hangilerini hedeflediği söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 6
Osmanlı sadrazamı Damat Ferit Paşa, Milli Mücadele'yi sona erdirmek amacıyla her türlü yola başvurmuştur.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini güçleştirdiği savunulabilir?

A
Saltanat kurumunun kaldırılmasını
B
Anadolu'nun işgalden arındırılmasını
C
Anadolu'da azınlıkların bölücü faaliyetlerde bulunmalarını
D
İtilaf Devletleri'nin azınlıkları kışkırtmasını
E
TBMM karşıtı isyanlar yaşanmasını
Soru 7
Milli Mücadele'de, bölgesel direniş derneklerinin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmesinin,

I. ulusal güçleri etkin hale getirme,

II. Kurtuluş Savaşı'nın tek merkezden yönetilmesini sağlama,

III. Kuva-yı Milliye birliklerinin kaldırılmasını sağlama

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
Ermenilerin Doğu Anadolu'da nüfus çoğunluğuna sahip olduklarını iddia etmeleri karşısında, harekete geçen Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, bölgede Türklerin çoğunlukta olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır.

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin bu girişimiyle ilgili olarak,

I. İstanbul Hükümeti'nin etkisinde hareket edilmiştir.

II. Türk halkının hakları korunmaya çalışılmıştır.

III. Ermeni iddialarının temelsiz olduğu ortaya konulmuştur.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 9
Erzurum Kongresi'ne Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinden temsilciler katılmıştır.

Bu bilgiye dayanarak, Erzurum Kongresi ile ilgili,

I. Bölgesel bir kongre olarak toplanmıştır.

II. İstanbul Hükümeti ile ortak hareket etmeye çalışmıştır.

III. Batı Anadolu halkı Milli Mücadale'yi yönlendirmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Amasya Görüşmeleri'nde alınan kararlardan biri değildir?

A
Sivas Kongresi kararları kabul edilecektir.
B
Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da toplanması uygun değildir.
C
Temsil Heyeti İstanbul Hükümeti'nce tanınmalıdır.
D
Misakı Milli İstanbul Hükümeti tarafından kabul edilecektir.
E
Türklerin bulunduğu milli sınırların işgaline izin verilmemelidir.
Soru 11
Amasya Genelgesi'nde, Sivas'ta toplanacak kongreye katılacak delegelerin Müdafaai Hukuk, Reddi İlhak cemiyetleri tarafından belirleneceğinin belirtilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Delegelerin Milli Mücadele taraftarı olmasının sağlanması
B
Seçimlerin adil bir şekilde gerçekleştirilmesi
C
Demokratik yönetim anlayışının yerleştirilmesi
D
Kongreye katılımın artırılması
E
Azınlıkların yönetimdeki etkinliğinin azaltılması
Soru 12
Misaki Milli'de "bölünmez bir bütün" olarak kurtarılması için mücadele edileceği belirtilen vatan sınırları aşağıdakilerin hangisiyle tarif edilmiştir?

A
I. Dünya Savaşı başladığındaki sınırlar
B
Arap vilayetleri dışında kalan topraklar
C
Londra Antlaşması'yla belirlenen sınırlar
D
Mondros Ateşkesi imzalandığı gün işgal edilmemiş olan yerler
E
Uşi Antlaşması'yla oluşan sınırlar
Soru 13
Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde Yunan işgaline karşı oluşturulan Batı cephesindeki direnişin Temsil Kurulu'na bağlanışı aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilmiştir?

A
Bölgeye düzenli ordu birliklerinin sevk edilmesiyle
B
Ali Fuat Paşa'nın cephe komutanlığına atanmasıyla
C
Kongre kararlarının Temsil Kurulu'na bildirilmesiyle
D
Kuvayı Milliye birliklerinin düzenli orduya katılmasıyla
E
Temsil Kurulu'nun tüm yurt için yetkili kılınmasıyla
Soru 14
Mustafa Kemal Samsun'a gönderilirken kendisine tanınan görev ve yetkiler arasında,

I. IX. Ordu Müfettişliği,

II. askeri, mülki ve idari erkana emredebilme,

III. işgalleri sona erdirme

yetkilerinden hangileri yoktur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com