Milli Mücadele Hazırlık Dönemi -2

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi -2

Tebrikler - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde halkın temsilcileri tarafından kabul edilen Misak-ı Milli'de, " Politik, ekonomik ve mali gelişmemizi köstekleyen ve hukuk alanında egemenliğimizi sınırlayan imtiyazlar ortadan kaldırılacaktır." kararı yer almıştır.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Türk ulusunun ekonomik bağımsızlığına sahip olacağı ilan edilmiştir.

II. Ulusun egemenliği ilkesi öne çıkarılmıştır.

III. Yabancı girişimcilerin Türk topraklarındaki ekonomik faaliyetlerinin sona erdirileceği vurgulanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
2. Amasya Genelgesi'nde toplanması kararı alınan ulusal kongre için Sivas'ın seçilmesinde, şehrin işgallerden uzak oluşu önemli bir etkendi.

Buna göre Sivas'ın,

I. nüfus,

II. ekonomik durum,

III. coğrafi konum

özelliklerinden hangilerinin ulusal kongrenin yapılacağı yer olarak seçilmesinde etkili olduğu söylenemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
3. Sivas Kongresi sırasında bazı delegeler ABD'nin mandası altına girilmesi teklifinde bulunmuş, ancak milletin temsilcileri bu teklifi kesin bir dille geri çevirmiştir.

Buna göre, manda taraftarı olan delegelerin aşağıdakilerden hangisini dikkate almadıkları söylenebilir?

A
Anadolu'nun önemli bir ekonomik potansiyelinin olduğunu
B
Türk milletinin bağımsızlığına büyük önem verdiğini
C
Devletler arası barış ortamının sağlanması gerektiğini
D
Azınlıkların bölücü faaliyetlerine karşı çıkılması gerektiğini
E
Saltanat makamının desteğinin alınmasının önemli olduğunu
Soru 4
4. 4 Eylül 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında çalışmalarına başlayan Sivas Kongresi'nde alınan en önemli kararlardan birisi, "Osmanlı Mebusan Meclisi'nin bir an önce toplanması sağlanacaktır." kararıdır.

Kongrede alınan bu kararın,

I. ulus iradesinin ortaya çıkmasını sağlama,

II. halifelik makamından siyasi alanda yararlanma,

III. ulus egemenliğine dayalı bir yönetim oluşturma

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
5. İtilaf Devletleri'nin ciddi baskıları nedeniyle zor koşullar altında toplanan Osmanlı Mebusan Meclisi, Türk vatanının sınırlarını belirleyen Misak-ı Milli'yi kabul etmiştir.

Mebusan Meclisi'nde yaşanan bu gelişmeye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Saltanat makamının ve İstanbul Hükümeti'nin otoritesinin artırıldığının
B
Temsil Heyeti'nin Mebusan Meclisi tarafından tanındığının
C
İstanbul Hükümeti'nin Milli Mücadele'yi destekler hale geldiğinin
D
Türk ulusunun iradesinin işgallere karşı açıkça tavır aldığının
E
İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşandığının
Soru 6
6. Mustafa Kemal Paşa, kuruluşunu desteklediği Ali Rıza Paşa Hükümeti'ne ilettiği bir mesajda, Türk halkının temsilcilerinin Erzurum ve Sivas'ta aldıkları kararlara saygı göstermeleri koşuluyla kendilerine yardımcı olacağını bildirmiştir.

Bu bilgiler dikkate alındığında,

I. İstanbul Hükümeti'nin padişahla olan bağları zayıflamıştır.

II. İstanbul Hükümeti'nin askeri ve siyasi desteğine ihtiyaç duyulmuştur.

III. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hükümeti'nin işgallere karşı aktif bir rol oynamasını sağlamaya çalışmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
7. Yurdun değişik bölgelerinden gelerek Sivas Kongresi'ne katılan delegeler kongrenin açılmasının hemen sonrasında vatanın kurtarılması ve bağımsızlığın sağlanmasından başka bir amaç gütmeyeceklerine, particilik yapmayacaklarına dair yemin etmişlerdir.

Bu bilgi aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Kurtuluş mücadelesinin yalnızca millet adına yapıldığına
B
Demokrasi düşüncesine bağlı kalınacağına
C
Saltanat kurumunun desteğinin alınmaya çalışıldığına
D
Ulusun yönetime egemen olması ilkesinin her şeyin önünde tutulacağına
E
İstanbul Hükümeti'nden gelecek emirlerine uyulmayacağına
Soru 8
8. Mondros'u izleyen günlerden Anadolu'nun değişik bölgelerinden kurulan direniş dernekleri, Sivas Kongresi'nde alınan kararla, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında bir araya getirilmiştir.

Bu girişimin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

A
İstanbul Hükümeti'nin Anadolu'daki etkinliğini sona erdirmeye
B
İşgallere karşı sergilenen bölgesel direniş gücünü artırmaya
C
İşgalci güçlerin ekonomik kayıplarını artırmaya
D
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nde güç birliği oluşturmaya
E
Anadolu'da ulusun egemenliğini temsil eden bir Meclis açmaya
Soru 9
9. Milli Mücadele taraftarları İtilaf Devletleri'nin kontrolünde İstanbul civarında bulunan cephaneliklerden elde ettikleri silah ve diğer askeri malzemeleri deniz yoluyla gizlice Anadolu'ya geçiriyorlardı.

Bu bilgiye dayanarak,

I. İstanbul Hükümeti askeri etkinliğini korumaya çalışmıştır.

II. Temsil Heyeti tarafından Anadolu'da düzenli askeri birlikler kurulmuştur.

III. İtilaf Devletleri'nin işgal bölgelerini denetim altında tutmakta zorlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
10. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin kabul edilmesini izleyen günlerde harekete geçen İtilaf Devletleri, 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal etmiş bazı Türk aydınlarını ve milletvekillerini tutuklayarak sürgüne göndermiştir.

İtilaf Devletleri'nin bu girişiminin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

A
Milli Mücadelecileri halkın desteğinden yoksun hale getirmeye
B
Anadolu'daki azınlıkların desteğini almaya
C
Padişahın Anadolu halkı üzerindeki otoritesini zayıflatmaya
D
Türk halkının işgal girişimlerine karşı olan direnişini kırmaya
E
Askeri kayıplarını azaltmaya
Soru 11
11. İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgali Milli Mücadele taraftarlarınca Türk ulusunun iradesini yok etme girişimi olarak görülmüştür.

Bu gelişmenin Milli Mücadelecileri aşağıdakilerden hangisine yönelttiği söylenebilir?

A
İşgallere karşı verilen bölgesel kurtuluş çabalarının artırılmasına
B
Ankara'da yeni bir milli meclisin açılmasına
C
Kuva-yı Milli yerine düzenli ordu birliklerinin kurulmasına
D
Padişahlık makamının yok sayılmasına
E
Direnişi güçlendirebilmek için dış destek aranmasına
Soru 12
12. Mustafa Kemal Paşa tarafından yayınlanan Amasya Genelgesinde, "İstanbul Hükümeti, işgalcilerin baskısı altında bulunduğundan, üzerine aldığı sorumluluklarını yerine getirememektedir." ifadesine yer verilmiştir.

Bu bilgiye dayanarak, aşağıdakilerden hangisinin bir zorunluluk haline geldiği söylenebilir?

A
Doğrudan halktan güç alan bir direniş hareketinin örgütlenmesinin
B
İşgallere karşı yabancı devletlerden siyasi destek aranmasının
C
İşgalci güçlerin siyasi görüşmelere zorlanmasının
D
İstanbul Hükümeti'ne ve padişaha baskı yapılmasının
E
Kuva-yı Milliye birliklerinin kaldırılmasının
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com