Milli Mücadele Hazırlık Dönemi -1

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi -1

Tebrikler - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Mustafa Kemal'in Milli Mücadele esnasında en fazla önem verdiği konuların başında ulusal direniş sürecine halkın katılımını sağlamak geliyordu.

I. Anadolu'nun değişik yörelerinde kongreler düzenlenmesi,

II. TBMM'nin açılması,

III. Amasya Genelgesi'nin yayınlanması

gelişmelerinden hangilerinin Milli Mücadele'yi halka mal etme amacı taşıdığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 2
2. İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresinde alınan, "kapalı olan Osmanlı Mebusan Meclisi'nin derhal açılması gerektiği" kararını dikkate almamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
İstanbul Hükümeti'nin ulus iradesine önem verdiğinin
B
İstanbul Hükümeti'nin halkın temsilcileri tarafından denetlenemediğinin
C
Milli Mücadele taraftarlarının İstanbul Hükümeti üzerinde etkin olduğunun
D
İstanbul'da işgallere karşı silahlı direnişin planlandığının
E
İstanbul Hükümeti'nin padişahı baskı altında tuttuğunun
Soru 3
3. Mustafa Kemal Paşa IX. Ordu Müfettişliği'ne atandığında "Harbiye Nezareti'nden çıkarken heyecanımdan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önümde geniş bir alem, kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim." sözlerini söylemiştir.

Buna göre, Mustafa Kemal Paşa'nın bu yorumu hakkında;

I. Kurtuluş mücadelesini başlatmayı düşünmektedir.

II. İtilaf Devletleri'nin baskısı sona ermiştir.

III. Milli Mücadele'ye halkın katılımını sağlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4
4. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde toplanan Balıkesir Kongresi'nde,

- Eli silah tutan herkes askerdir.

- Yunan saldırısı devam ettikçe seferberlik sürecektir.

kararları alınmıştır.

Bu kararlar dikkate alındığında,

I. Ulusal egemenlik ilkesi kabul edilmiştir.

II. Batı Anadolu'da yeni bir Türk devleti kurulmuştur.

III. Yunan işgali karşısında halk kendisini savunmaya karar vermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
5. Sivas Kongresinde bazı delegeler, ülke ekonomisinin çok kötü durumda olduğunu, memleketin yıkılmış durumda bulunduğunu ifade ederek, bağımsız olabilmek için mutlaka güçlü bir devletin himayesine girilmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Kongre çatısı altında manda yanlıları da yer almıştır.

II. Bağımsızlık mücadelesi güç kazanmıştır.

III. Ekonomik durumun iyileştirilmesi konusu en öncelikli olarak görülmüştür.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve II
Soru 6
6. Kurtuluş Savaşı yıllarında görülen;

I. düzenli ordunun kurulması

II. manda ve himaye düşüncesinin reddedilmesi,

III. "TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur." ilkesinin benimsenmesi

gelişmelerinden hangileri, Türk ulusunun bağımsızlık ve egemenlikten ödün vermeyeceğini kanıtlamaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
E
I, ve III
Soru 7
7. İstanbul Hükümeti'nce, Rum azınlığına yönelik saldırıları engellemek amacıyla Samsun'a gönderilen Mustafa Kemal Paşa, buradan İstanbul'a gönderdiği raporda, "Bölgede Rumların siyasi emellerinden vazgeçmeleri durumunda karışıklığın kendiliğinden düzeleceğini" ifade etmiştir.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Karışıklığı çıkaran tarafın Türkler olmadığı ortaya konmuştur.

II. Rum azınlığın Osmanlı yönetimine bağlılığı artırılmıştır.

III. İşgalci güçlerin azınlıklara yönelik desteği azalmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
8. Gerek İstanbul Hükümeti'nin gerekse de işgalci güçlerin kışkırtmaları sonucunda Anadolu'nun çeşitli yörelerinde TBMM'nin otoritesine karşı ayaklanmalar çıkmıştır.

Yaşanan bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Türk halkının azınlıklarla birlikte hareket ettiğinin
B
TBMM'nin halifenin otoritesine ihtiyaç duyduğunun
C
TBMM'nin Anadolu'daki otoritesinin sona erdiğinin
D
Milli Mücadele'nin öneminin halkın bir bölümü tarafından yeterince anlaşılamadığının
E
Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğinin
Soru 9
9. Damat Ferit Paşa Hükümeti, Haziran 1919'da bütün vali ve mutasarrıflara yolladığı bildiride, Mustafa Kemal Paşa'nın görevinden alındığını ve yakalanıp tutuklanarak İstanbul'a gönderilmesini istemiştir.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
İtilaf Devletleri'nin işgallerini genişlettiklerinin
B
Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul yönetiminin denetimi dışına çıkamadığının
C
Milli Mücadele'nin halk desteğinden yoksun kaldığının
D
Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti'nin isteklerine ters düştüğünün
E
Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'daki otoritesinin zayıfladığının
Soru 10
10. İtilaf Devletleri tarafından uzun müddet tanınmayan TBMM, askeri başarılarının ardından uluslararası antlaşmalara taraf olmaya başlamış ve İtilaf Devletleri'nce düzenlenen uluslararası konferanslara davet edilmiştir.

Bu bilgiye dayanarak,

I. TBMM diplomatik alanda etkinlik kazanmıştır.

II. TBMM saltanat yönetimine son vermiştir.

III. İtilaf Devletleri'nin siyasi desteğine ihtiyaç duyulmuştur.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11
11. İngiliz Savunma Bakanı Churchill ve Genelkurmay Başkanı Wilson, İzmir'in Yunanlılarca işgaline İngiliz Hükümeti tarafından izin verilmesine karşı çıkmışlardır.

Bu duruma bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Türk topraklarının İtilaf Devletleri'nce işgaline karşı çıkmıştır.
B
TBMM'nin otoritesinin artırılması hedeflenmiştir.
C
Yunanlılara verilen destek İngiltere'de sorgulanmıştır.
D
Yunanlılara İngilizlerin desteği azalmıştır.
E
Fransa- İngiltere anlaşmazlığı yaşanmıştır.
Soru 12
12. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi,

I. İstanbul Hükümeti'nin yetkilerini Temsil Heyeti'ne devrettiği,

II. işgaller karşısında halkın temsilcilerinin sessiz kalmadığı,

III. Milli Mücadele sırasında alınan kararların Osmanlı Hükümeti tarafından onaylandığı

durumlarından hangilerini doğrular niteliktedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 13
13. Türk yurdunun sınırlarını belirleyen Misak-ı Milli kararlarında; Kars, Ardahan ve Batum'la ilgili kararların bu bölgelerde yapılacak halk oylaması ile verilmesi istenmiş, fakat Moskova Antlaşması ile Batum Gürcistan'a bırakılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

A
Dış politikada etkinlik kazanıldığına
B
Yeni toprakların elde edilmeye çalışıldığına
C
Askeri gücün artırıldığına
D
Sovyet Rusya'nın ekonomik desteğinin sağlanmaya çalışıldığına
E
Ulusal sınırlardan ödün verildiğine
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com