Küreselleşen Dünya -2

Küreselleşen Dünya -2

Tebrikler - Küreselleşen Dünya -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Türkiye'de,

I. tarım üretiminin artırılması,

II. enerji ihtiyacının karşılanması,

III. bölgesel kalkınmanın sağlanması

konularından hangileri önemli projelerden birisi olan GAP'ın hedefleri arasında yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 2
2. 1990'lı yılların başında iki kutuplu dünya düzeninin ortadan kalkması,

I. Soğuk Savaş'ın sona ermesi,

II. yeni devletlerin ortaya çıkması,

III. siyasi güçler dengesinin değişmesi

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3
3.

I. NATO

II. SEATO

III. TİKA

IV. OPEC

V. CENTO

Yukarıdakilerden hangisi, SSCB'nin dağılması sonucunda Orta Asya, Kafkaslar, Karadeniz ve Balkanlarda ortaya çıkan yeni bağımsız devletlerin kalkınma çabalarına destek sağlamak amacıyla kurulmuştur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 4
4.

I. İşsizlik sorununun azaltılması

II. Nükleer silahsızlanmanın sağlanması

III. Küresel ısınmanın önüne geçilmesi

olgularından hangileri Kyoto Protokolü ile ilişkilendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
5. Irak, I. Körfez Savaşı sonrasında,

I. tamirat borcu ödeme,

II. elinde bulunan esirleri serbest bırakma,

III. Kuveyt'in işgali ile ilgili kararlarını geri alma

yükümlülüklerinden hangilerini kabul etmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 6
6. 11 Eylül 2001 'de ABD'de yaşanan terör saldırıları,

I. Irak,

II. Somali,

III. Afganistan

ülkelerinden hangilerine askeri müdahalelerde bulunulmasına ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 7
7. Küreselleşme sürecinde,

I. çevreyi koruma,

II. terörizmle mücadele,

III. hukukun üstünlüğü öne çıkarma

olgularından hangileri ön plana çıkarmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 8
8. NATO'nun ABD önderliğinde Afganistan'a yönelik askeri operasyonlarının temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çin-Rusya yakınlaşmasını önlemek
B
Asya petrolleri üzerinde denetim kurmak
C
Afganistan'da Taliban yönetimine son vermek
D
Rusya'nın Asya'da etkinlik kurmasını önlemek
E
Orta Asya Türk cumhuriyetleri üzerinde etkinlik kurmak
Soru 9
9. SSCB'nin çöküşünü engellemeye çalışan Mihail Gorbaçov, Glastnost ve Perestroika ilkelerini ortaya atarak Komünist Partisi'nin eleştirilmesini yasaklayan kanunları kaldırmış, yöneticilere dava açılabilmesini sağlamıştır.

Gorbaçov'un bu girişimlerinin,

I. halkın devlet yönetimi ile olan bağlarını güçlendirme,

II. devlet işleyişine dinamizm kazandırma,

III. devlet yönetimine daha demokratik bir kimlik kazandırma

hedeflerinden hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10
10. Doğu Blokunun yıkılmasını izleyen dönemde,

I. Almanya,

II. Arnavutluk,

III. Çekoslovakya,

IV. Yugoslavya

devletlerinden hangilerinde sınır değişikliği yaşanmamıştır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 11
11. Günümüz Bosna-Hersek Devleti'nin yapısının belirlenmesini sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oslo Antlaşması
B
Camp David Antlaşması
C
Dayton Antlaşması
D
San Fransisco Antlaşması
E
Roma Antlaşması
Soru 12
12. Maastricht Antlaşması'nda ekonomik birliğin aşamaları, bu süreçte izlenecek ekonomik politikalar ile bunların gerektirdiği kurumsal değişiklikler düzenlenmiştir. Bu düzenleme çerçevesinde ekonomik birliğin son aşamasına geçiş öncesinde, üye ülke ekonomileri arasındaki farklılıkların giderilebilmesini için bazı kriterler tespit edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kriterler arasında yer almaktadır?

A
Üyelerin yıllık ortalama enflasyon oranı, en düşük yıllık enflasyona sahip üç üye devletin enflasyon ortalamasını en fazla 10 puan geçebilir.
B
Üye devletlerin kamu borcunun olmaması gerekir.
C
Üye devletlerin bütçe açığı oranının, gayri safi yurt içi hasılanın % 15'ini aşmaması gerekir.
D
Üye devletler serbest dolaşım ve ortak para ilkelerini kabul etmek zorundadır
E
Her üye devletin uzun vadeli faiz oranı, en düşük orana sahip üç üye devletin faiz oranını en fazla 2 puan aşabilir.
Soru 13
13. 1957 Roma Antlaşması ile ittifaklarını Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında devam ettirme kararı alan altı Avrupalı devlet, 1968 yılında aralarındaki gümrük vergilerini kaldırdı.

Aşağıdakilerden hangisi Roma Antlaşması'nın temel amaçlarından birisi değildir?

A
SSCB'nin Doğu Bloku ülkeleri üzerindeki etkinliğini azaltmak
B
Ortak bir güvenlik politikası oluşturmak
C
Parasal birlik sağlamak
D
Ortak bir dış politika oluşturmak
E
Farklı ekonomik alanlarda ortak politikalar oluşturmak
Soru 14
14. 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Kazakistan, bu kararının ardından da Rusya ile iyi ilişkilerini sürdürmüştür.

Bu politikada,

I. Rus unsurların Kazakistan nüfusu içinde önemli bir orana sahip olması,

II. Kazakistan'ın ekonomik açıdan Rusya'ya bağımlı halde olması,

III. Orta Asya'da bulunan diğer Türk devletlerinin de bağımsız olması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 15
15. Türkiye'nin 1970'li yıllarda daha önceki dönemlerin aksine Ortadoğu ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kurma yoluna gittiği görülür.

Bu politika değişikliğinde,

I. 1973 Arap-İsrail savaşının yarattığı petrol krizi,

II. Türkiye'nin petrol üreticisi Arap ülkelerinden kredi ile petrol almak zorunda kalması,

III. İslam Konferansı Örgütü'nün oluşturulması

gelişmelerinden hangilerinin doğrudan ya da dolaylı etki olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com