İslam Öncesi Türk Tarihi -5

İslam Öncesi Türk Tarihi -5

Tebrikler - İslam Öncesi Türk Tarihi -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İslâmiyet öncesi Türk Tarihi hakkında araştırma yapan bir tarihçi, Türklerin eskiden beri tekerleği kullandığını, atı evcilleştirdiğini ve örgütçü bir yapıya sahip olduğunu aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak göstererek savunabilir?

A
Göçleri
B
Savaşları
C
Göçebe yaşamı
D
Dinsel inançları
E
Ticarî etkinlikleri
Soru 2
İslamiyet’ten önce Türklerde.

I. Mülkiyet ve sınıf farkı oluşmamıştır.

II. Kölelik olgusu gelişmemiştir.

III. Otlak ve yaylakların kullanılmasında ortaklık esas alınmıştır.

Bu anlayışın oluşmasında aşağıdakilerden hangisi daha belirleyici olmuştur?

A
Dinsel inanışlar
B
Göçebe yaşam tarzı
C
Federasyon yönetimi
D
Boylar arası iç sorunlar
E
Kurultay meclisinin varlığı
Soru 3
Eski Türk devletlerinin uzun ömürlü olmayışlarının en önemli nedeni, ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olarak kabul edilmesi ve prensler arasında bölünmesidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın temelinde yer almaktadır?

A
Hâkimiyet anlayışı
B
Göçebe yaşam tarzı
C
Coğrafî konum
D
Çin tehlikesi
E
Ekonomik hayat
Soru 4
İslâmiyet Öncesi Türk Devletleri'nde kılıçların kabzaları hayvan figürleriyle süslenmiştir.

Hayvan figürlerinin her alanda yoğun olarak kullanılmasından, tabiat kuvvetlerine olan inancın yanı sıra aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?

A
Sanata önem vermelerinin
B
Yerleşik yaşama geçmelerinin
C
Savaşçı bir toplum olmalarının
D
Uygar bir toplum olmalarının
E
Göçebe olarak yaşamalarının
Soru 5
Yöneticileri Musevi olan Hazar Devleti'nin Müslümanlarla karşılaşması Hz. Osman devrinde olmuştur, İslamiyet'in yayılışını durdurmalarına rağmen Hazar Devleti'nde Hâkimler kurulunda Müslüman hâkimlere de görev verilmiştir.

Bu durum Hazar Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
İslamiyet'e önem verildiğinin
B
Müslümanlığın desteklendiğinin
C
Hazar Devleti'nin Müslüman olduğunun
D
Adalet ve hoşgörülü bir yönetimin olduğunun
E
Devlet örgütünün geliştiğinin
Soru 6
Uzun tarihleri boyunca çok köklü ahlâkî değerler kazanmış olan Türkler, farklı dinî inanışlarla tanıştıkları zaman da bu değerleri korumuşlardır. Özellikle kadınların sosyal hayattaki yeri, Türk gelenek ve göreneklerine uygun olarak daima erkeğin yanında olmak şeklinde ifade edilebilir.

Yukarıdaki açıklamayı ve Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra dillerini de değiştirmediklerini dikkate alarak aşağıdakilerden hangisine varılamaz?

A
Türkler kadına değer vermişlerdir.
B
Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra Araplaşmışlardır.
C
Türkler millî benliklerini korumuşlardır.
D
Arapça Türkçenin yerini alamamıştır.
E
Türk gelenek ve görenekleri köklüdür.
Soru 7
Uygurlar dönemine ait, borç alıp - verme, kiralama, alım satım, vasiyetname gibi belgeler bulunmuştur.

Bu belgeler, aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A
Yerleşik hayata geçtiklerinin
B
Tarımla uğraştıklarının
C
Alfabe kullandıklarının
D
Ticaretle uğraştıklarının
E
Mani ve Budizmi benimsediklerinin
Soru 8
I. Orta Asya'da kurulan Türk Devletleri’nin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni, ülkenin hükümdar ve ailesinin ortak malı olduğu inancıdır.

II. Osmanlı Devleti'nin uzun ömürlü ve merkezî bir devlet olmasının temel nedeni hükümdarın ülkenin tek ve mutlak hâkimi olmasıdır.

Her iki maddede verilen bilgiler dikkate alınarak bu neticelerin ortaya çıkmasında etkili olan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toprak genişliği
B
Toprakların mülkiyeti
C
Hâkimiyet anlayışı
D
Farklı kavimlere hükmetme
E
Hükümdar sülâlesinin devamlılığı
Soru 9
Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ile Çinliler arasındaki en büyük sorun ipek Yolu’nu denetim altına alma mücadelesi olmuştur.

İpek Yolu'nun denetimini ilk defa eline geçiren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göktürk Devleti
B
II. Göktürk Devleti
C
Uygurlar
D
Hunlar
E
Avarlar
Soru 10
I. İlk din değiştiren Türk devletidir.

II. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

III. Yazılı hukuka geçen ilk Türk devletidir.

Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akhun Devleti
B
Uygur Devleti
C
Karluk Devleti
D
Kutluk Devleti
E
Avrupa Hun Devleti
Soru 11
İslam öncesi dönemde Türk topluluklarında verilen hapis cezaları kısa süreli idi.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A
Türklerde toplumsal düzenin korunmasına önem verilmesi
B
Türklerde hukuk kurallarının yazılı olmaması
C
Türk hukuk sisteminin yeterince gelişmemiş olması
D
Türklerin göçebe bir yaşam biçimine sahip olması
E
Türklerin dini inanışlarının zaman içinde değişikliklere uğraması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin milattan önceki dönemlerde Orta Asya'dan göçlerinin nedenleri arasında bulunmaktadır?

A
Türklerin İpek Yolu egemenliği için Çinlilerle mücadele halinde olması
B
Mevcut kaynakların kalabalıklaşan nüfusu beslemekte yetersiz kalması
C
Türklerin yerleşik yaşama geçmeye çalışması
D
Türklerin askeri etkinliklerinin üst düzeyde olması
E
Türk topluluklarının çevre kültürlerin etkisine açık olmaları
Soru 13
Orta Asya Türk devletlerinde görülen,

- hükümdarlık için belirgin bir veraset kanunu benimsenmemesi,

- ülke topraklarının hanedanın ortak malı olarak kabul edilmesi,

- devletin çok sayıda boyun birleşmesi ile örgütlenmesi

özellikleri aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Hükümdarın mutlak ve merkezi otoritesinin güçlenmesine
B
Türklerin yabancı toplumların kültürel etkisine açık hale gelmesine
C
İslam inancının Türk toplulukları arasında yaygınlaşmasına
D
Merkeziyetçi yönetim anlayışının güçlenmesine
E
Türk devletlerinin uzun ömürlü olamamasına
Soru 14
Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları İslam öncesi dönemde,

I. Göktürk,

II. Uygur,

III. Arap

alfabelerinden hangilerini kullanmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com