İslam Öncesi Türk Tarihi -4

İslam Öncesi Türk Tarihi -4

Tebrikler - İslam Öncesi Türk Tarihi -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Büyük Hun Devleti’nde hükümdarlık makamına geçen Hohanyeh döneminde Hunların ipek Yolu üzerindeki denetiminin Çinlilere geçmesi aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Hunların hayvancılık yerine ticarete yönelmesine
B
Türkler arasında göçebe yaşamın gerilemesine
C
Törenin Türk toplumu üzerindeki sosyal etkinliğinin azalmasına
D
Hun Devleti’nde ekonomik yapının zayıflamasına
E
Çinlilerin Orta Asya’daki askeri varlıklarını azaltmalarına
Soru 2
Hunların Karadeniz'in kuzeyinden Doğu Avrupa’ya ilerlemeleri, barbar kavimleri Avrupa içlerine doğru kaçmak zorunda bıraktı. 375 yılından itibaren yaşanan bu gelişmeye Kavimler Göçü adı verilir.

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçları arasında yer alır?

A
Avrupa’da toplumsal ve siyasi karışıklıklar yaşanmıştır.
B
Hıristiyanlık Avrupa dışında yaygınlaşmıştır.
C
Avrupa’da demokratik yönetimler kurulmuştur.
D
Roma İmparatorluğu siyasi ve askeri gücünü artırmıştır.
E
Avrupa’da sınıf farklılıkları oluşmuştur.
Soru 3
İslamiyet’ten önceki dönemde yaşayan Türklerde yazılı hukuk yerine sözlü hukuk kuralları öne çıkmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A
Türklerin göçebe olmalarının ve yazıyı geç kullanmalarının
B
Türk topluluklarının en önemli geçim kaynağının hayvancılık olmasının
C
Türklerde ordu teşkilatına önem verilmesinin
D
Türk devletlerinde mutlak yönetim anlayışının var olmasının
E
Halkın hükümdara olan bağlılığının güçlü olmasının
Soru 4
Avrupa Hun Devleti hükümdarı Attila tarafından 447 yılında düzenlenen Doğu Roma seferi sonucunda imzalanan Anatolios Antlaşması’nda,

I. Bizans Devleti, Tuna Nehri’nin güneyinde asker bulundurmayacaktır.

II. Hunlar İstanbul Boğazı’nın kontrolünü ellerinde tutacaklardır.

III. Bizans Devleti Avrupa Hun Devleti’ne vergi ödeyecektir.

maddelerinden hangilerinin yer aldığı söylenemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
Uygur hükümdarı Böğü Kağan Tibetlilerin saldırılarına uğrayan Çin’e yardım için Tibetliler üzerine sefere çıkmış, bu seferden dönüşünde dört Mani rahibini de beraberinde getirmiştir.

Uygur ülkesinde yaşanan bu gelişme aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
Hayvancılığın Uygurlar tarafından terk edilmesine
B
Uygurların milli benliklerini yitirmelerine
C
Uygur toplumunda dini alanda önemli değişimlerin başlamasına
D
Uygur Çin mücadelelerinin artmasına
E
Halkın Uygur hükümdarına bağlılığının sona ermesine
Soru 6
Orta Asya Türk devletlerinde devlete isyan, vatana ihanet gibi suçları işleyenler en ağır cezalara çarptırılmıştır.

Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A
Toplumsal düzenin korunması
B
Türk kültürünün çevre toplumlara yayılması
C
Yerleşik yaşam anlayışının güçlendirilmesi
D
Hükümdarın yetkilerinin artırılması
E
Çinlilerin baskısının azaltılması
Soru 7
Orta Asya Türk devletlerinde Hatun, devlet yönetimiyle ilgili bazı siyasi yetkilere sahipti.

Aşağıdakilerden hangisi Hatun’un sahip olduğu bu yetkiler arasında gösterilebilir?

A
Savaş ilanına karar vermek
B
Kurultay çalışmalarına katılmak
C
Kurultayın yönetimdeki etkisini sona erdirmek
D
Devletin yönetim şeklini değiştirmek
E
Savaşlarda orduya komuta etmek
Soru 8
Orta Asya Türk askeri teşkilatında komutana mutlak itaat esastı. Her asker komutanından aldığı emri yerine getirmekle yükümlüydü.

Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yabancı devletlerle olan siyasi ilişkileri güçlendirmek
B
Hükümdarın kişisel yetkilerini artırmak
C
Devletin mevcut ekonomik gelir kaynaklarını artırmak
D
Asker sayısını artırmak
E
Askeri disiplin ve düzeni korumak
Soru 9
I. Tarkan,

II. Tavananna,

III. Tudun,

IV. Tangucı,

V. Aygucı

Yukarıda verilenlerden hangisi İslam öncesi dönemdeki Türk devletlerinde görev yapan devlet görevlilerinden biri değildir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 10
I. Yabancı elçi kabullerinde hükümdarla birlikte hazır bulunurdu.

II. Töre kurallarında değişiklik yapılmasını teklif edebilirdi.

III. Hükümdarın ölümünün ardından tahta hangi hanedan üyesinin geçeceğine karar verirdi.

Yukarıda verilenlerden hangileri Türk hükümdarlarının eşi olan Hatun’un sahip olduğu yetkilerle ilgili doğru bir bilgi değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11
IV. yüzyıl sonunda Avrupa'da yaşanan Kavimler Göçü sonucunda barbar kavimlerin büyük bölümü Roma topraklarına girmiştir.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Avrupa’da siyasi istikrarın güçlenmesine
B
Roma İmparatorluğu'nda siyasi ve sosyal düzeninin bozulmasına
C
Hun Türklerinin Avrupa kültürünün etkisinde kalmasına
D
Hunların barbar kavimlerle askeri ittifak yapmalarına
E
Avrupa’da ekonomik yapının canlılık kazanmasına
Soru 12
Orta Asya’da Türklerin toplumsal hayatını düzenleyen ve yazılı olmayan hukuk kurallarına töre adı verilirdi.

Aşağıdakilerden hangisi töre kuralları ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A
Oluşumunda Türk gelenekleri etkilidir.
B
Hükümdar dahil herkes töre kurallarına uymak zorundaydı.
C
Töre kuralları, zamanla değişen şartlara göre yenilene bilmekteydi.
D
Devlet işleyişi töre kurallarına göre düzenlenmiştir.
E
Türklerde yazının kullanılmaya başlanması törenin etkinliğini sona erdirmiştir.
Soru 13
Uygurlar arasında zamanla yaygınlaşan Mani dini savaşı hoş karşılamayan ve et yemeyi yasaklayan bir din idi.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Uygurlarda toplumsal iç çatışmalar yaşanmasına
B
Uygur Devleti'nde yönetim şeklinin değişmesine
C
Çinlilerin Türk toplukları üzerindeki baskısının sona ermesine
D
Çinliler arasında göçebe yaşam tarzının yaygınlaşmasına
E
Uygurların savaşçı özelliklerinin zaman içinde zayıflamasına
Soru 14
Türk kavimlerinin milattan önceki dönemlerde Orta Asya’dan dünyanın değişik bölgelerine göç etmeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Bilimsel faaliyetlere önem vermişlerdir.
B
Gittikleri bölgelerde yazının kullanılmasını sağlamışlardır.
C
Göç ettikleri bölgelerin toplumlarına madenleri işlemeyi öğretmişlerdir.
D
Göçlerle gittikleri bölgelerde siyasi birlik kurmuşlardır.
E
Yeni yerleştikleri bölgelerde Türk dilini ve inancını yaymışlardır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com