İslam Öncesi Türk Tarihi -3

İslam Öncesi Türk Tarihi -3

Tebrikler - İslam Öncesi Türk Tarihi -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1. İslâmiyet'ten önceki Türk devletlerinde,

I. Yıkılan bir devletin yerine hemen bir yenisinin kurulması

II. Farklı birçok dinin benimsenmesi

III. Çin, Sasani ve Bizans gibi ticaret yolları üzerindeki ülkeler ile anlaşmalar yapılması

gelişmelerinden hangileri doğrudan "bağımsız yaşama'' ülküsünün bir sonucudur?

A
A) Yalnız I
B
A) Yalnız II
C
A) Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2

2. Türk kültüründe vatan, Türk tuğ ve bayraklarının dalgalandığı yer olarak kabul edilmiştir.

Bu bilgilere dayanarak,

I. Türkler bağımsız olarak yaşadıkları toprakları vatan saymışlardır.

II. Türklerde temel geçim kaynağı hayvancılıktır.

III. Türkler başka topluluklarla birlikte hareket etmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3

3. İslamiyet öncesi Türk topluluklarında ölen kişinin mezarına sevdiği eşyalarının yansıra ok, yay, kılıç, kalkan gibi silahlarınında konulduğu görülmüştür.

Buna göre Türklerle ilgili,

I. dinsel inanışlarının zayıf olduğu,

II. ahiret inancına sahip oldukları,

III. hayvancılıkla geçindikleri

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 4

4. Çinlilerin temel politikasının Türk devletlerini "içten yıkma" şeklinde olması, I. Çin Uygarlığı'nın yerleşik hayat sürmesi,

II. askeri güçlerinin yetersiz olması,

III. Çinlilerin savunma anlayışından yoksun olması,

IV. Türk-Arap işbirliğinden çekinmeleri,

V. Türklerin boylardan oluşan devletler kurması

gerekçelerinden hangisiyle ilgilidir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5
5.

I. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde "kut" anlayışının var olması

II. İslam devletlerinde halifenin Allah'ın temsilcisi olarak kabul edilmesi

III. Mısır'da kralların tanrının oğlu olarak kabul edilmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri dini inanışların devlet yönetiminde etkili olduğunu gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6

6. Asya Hun İmparatorluğu, Çin baskısıyla önce ikiye ayrıldı. Çin baskılarına boyun eğmeyen Batı Hunları Avrupa'ya doğru göç etti ve bu olay Kavimler Göçü'ne neden oldu.

Buna göre Türkler için,

I. Bağımsızlıklarına düşkündür.

II. Çin entrikalarına engel olmuşlardır.

III. Avrupa'da güçlü devletler kurmuşlardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 7
7. Uygurların kabul ettiği maniheizm inancının et yemeyi ve avlanmayı yasaklaması, Türklerin bazı özelliklerinin değişmesinde etkili olmuştur.

Buna göre,

I. savaşçı özelliklerinin zayıflaması,

II. göçebe yaşam tarzına geri dönmeleri,

III. Orta Asya'yı terketmeleri

durumlarından hangileri maniheizmin kabulüyle ortaya çıkmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8
8. Eski Türk devletlerinde, bağımsızlık anlayışından dolayı başka devletlerin egemenliğinde yaşamaktansa göç etmenin tercih edildiği görülmektedir.

Bu bilgiden hareketle Türklerin,

I. hayvancılıkla uğraşmaları,

II. aynı anda birden fazla devlet kurmaları,

III. başka milletlerin kültürlerinden etkilenmeleri

özelliklerinden hangileri bağımsızlık duygularının güçlü olduğunu gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
9. Talaş Savaşı'nda Arapların, Türklerin yardımıyla Çinlileri bozguna uğratmalarının,

I. Türkler arasında taht kavgalarının çıkması

II. Türk - Arap ilişkilerinin gelişmesi

III. Türklerin uluslararası ilişkilerde önemlerini kaybetmeleri

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
10. Orta Asya Türk devletlerinde ulusçu devlet anlayışı egemen olmuştur.

Buna göre,

I.Uygurların Çin'den etkilenerek kabul ettikleri dinlerdeki terimlerin Türkçe karşılığını kullanmaları

II.Göktürklerin kendilerine özgü alfabeyi kullanmaları

III.Türk prenslerinin Çinli prenseslerle evlenmeye özen göstermeleri

IV Türk devletlerinin göçebe yaşam tarzını benimsemeleri

gelişmelerinden hangileri ulusçu devlet anlayışına örnek olarak gösterilemez?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 11

11. Türkler İlk Çağ'dan günümüze kadar birçok dini kabul etmişlerdir.

Türkler arasında böyle bir durumun ortaya çıkmasında;

I.Farklı coğrafyalara yayılmaları

II.Güçlü bir askeri teşkilat kurmaları

III.Devletin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması

IV.Türklerin dinsel inançlara hoşgörülü yaklaşmaları

olgularından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
I ve IV
E
III ve IV
Soru 12
12. Orta Asya Türk devletlerinde halkın devletle ve birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen kurallara töre denirdi. Töre hükümleri toplumdaki gelişmelere göre yenileniyordu.

Bu durum Türklerde aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır?

A
Devletin sınırlarını genişletmeyi
B
Değişen koşullara uyum sağlamayı
C
Orta Asya'da siyasal birliği sağlamayı
D
Geleneklerini korumayı
E
Yabancı kültürlerin etkisini azaltmayı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.