İslam Öncesi Türk Tarihi -2

İslam Öncesi Türk Tarihi -2

Tebrikler - İslam Öncesi Türk Tarihi -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1.

I. Peçenekler,

II. Avarlar,

III. Kırgızlar,

IV. Türgişler

Yukarıda verilen Türk topluluklarından hangileri Balkanlara göç ederek Hıristiyanlığı kabul etmiş ve ulusal benliğini yitirmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 2
2. İslamiyet'ten önce Orta Asya'da yaşayan bazı Türk topluluklarının tarihi süreçte, farklı dinleri benimsedikleri görülür.

Bu durum Türk topluluklarında aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
Gök Tanrı inancının yayılmasına
B
Milli benliğin korunmasının zorlaşmasına
C
Ekonomik faaliyetlerin gerilemesine
D
Halkın devlet yönetimindeki etkisinin artmasına
E
Türk devletlerinin siyasi otoritesinin güçlenmesine
Soru 3
3.

I. Avarlar,

II. Hunlar,

III. Göktürkler,

IV. Uygurlar,

V. Oğuzlar

Orta Asya Türkleri arasında şehirleşme olgusunun rastlandığı ilk topluluk yukarıdakilerden hangisidir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 4
4. İslam öncesi dönemde Orta Asya Türk devletlerinde farklı inançlara mensup toplulukların bir arada yaşaması aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A
Ekonomik faaliyetlerin devlet denetimi altında olduğunun
B
Türk devletlerinin kalabalık nüfusa sahip olduğunun
C
Türk devletlerinde merkezi bir yönetim anlayışının var olduğunun
D
Türklerde dini hoşgörünün var olduğunun
E
Türk devletlerinde sınıf farklılıklarının görülmediğinin
Soru 5
5.

I. Kurgan,

II. Balbal,

III. Yuğ,

IV. Hatun,

V. Kadı

Yukarıda verilen terimlerden hangisi İslam öncesi dönem Türk kültürüyle ilgili değildir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 6
6.

I. Uygurlar,

II. Göktürkler,

III. Kırgızlar,

IV. Hunlar,

V. Sabirler

Yukarıda verilen Orta Asya Türk topluluklarından hangisi diğerlerinden farklı bir dini inanca sahip olmuştur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 7
7. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk kültürünün önemli unsurlarından biri durumundaki töre ile ilgili doğru bir bilgidir?

A
Hükümdar tarafından değiştirilebilir.
B
Hükümdarın yetkilerini genişleten kurallardır.
C
Oluşumunda yabancı kültürlerin payı büyüktür.
D
Yazılı kurallar bütünüdür.
E
Toplumsal yaşamı düzenleyen etkin sözlü kurallardır.
Soru 8
8.

I. Tarım,

II. Hayvancılık,

III. Denizcilik,

IV. Ticaret

Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde yaşayan halkın yukarıdaki ekonomik uğraşlardan hangileriyle daha fazla ilgilendikleri söylenebilir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 9
9. Türk toplulukları arasında İslam öncesi dönemde,

I. Hinduizm,

II. Hıristiyanlık,

III. Mani,

IV. Gök Tanrı

dinlerinden hangilerinin görüldüğü savunulamaz?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve IV
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 10
10. Uygurların aşağıdaki uygulamalarından hangisi bu topluluğun ulusal kültürünü korumaya çalıştığını göstermektedir?

A
İpek Yolu'na egemen olmaya çalışmaları
B
Mani ve Budizm'e ait terimlerin Türkçe karşılıklarını kullanmaları
C
Yerleşik yaşam biçimini benimsemeye başlamaları
D
Tarım üretimine diğer Türk topluluklarından daha fazla önem vermeleri
E
Çinlilerle olan ticari ilişkilerini geliştirmeye çalışmaları
Soru 11
11.

I. Devlet yöneticileri arasında Musevilik dini yaygındır.

II. Türk toplulukları arasında ilk defa madeni para kullanmışlardır.

III. Manas Destanı'na sahip olmuşlardır.

IV. Orhun Yazıtları'nı ortaya koymuşlardır.

Yukarıda verilen bilgilerin aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle ilgili olduğu söylenemez?

A
Hazarlar
B
Göktürkler
C
Oğuzlar
D
Kırgızlar
E
Türgişler
Soru 12
12.

I. Boy beylerinden oluşmuştur.

II. Devlet yönetimiyle ilgili kararlarda önemli bir rolü vardır.

III. Töre kurallarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

IV. Hakanın siyasi otoritesinin zayıflamasına neden olmuştur.

Yukarıda verilenlerden hangileri Orta Asya Türk devletlerinde bulunan Kurultay'la ilgili doğru bir bilgi değildir?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 13
13. Türk topluluklarının İslam öncesi dönemde ortaya koydukları sanat eserleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Çoğunlukla taşınabilir malzemelerden yapılmıştır.
B
Arap kültürünün etkisinde kalmıştır.
C
Yerleşik yaşama geçişi kolaylaştırmıştır.
D
Halkın devletle olan bağını güçlendirmiştir.
E
Büyük oranda yazılı kültürün eseridir.
Soru 14
14. Türklerde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisi, ahiret inancının varlığıyla ilişkilendirilebilir?

A
Hükümdarın yetkilerinin sınırsız olmaması
B
Kölelik olgusunun görülmemesi
C
Ölülerin kişisel eşyalarıyla birlikte gömülmesi
D
Suç işleyenlere uzun süreli hapis cezası verilmemesi
E
Sosyal yaşamda töre kurallarının geçerli olması
Soru 15
15.

I. Kurultay,

II. Hatun,

III. Hakan

Orta Asya'da kurulan İlk Türk devletlerinde devlet yönetiminde yukarıda verilenlerden hangilerinin rolü bulunduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16
16. Kuzey Hunlarının IV. yüzyıl sonlarında Doğu Avrupa'ya doğru göç etmelerinin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

A
Barbar kavimlerin Batı Avrupa'ya yönelmelerine
B
Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına
C
Avrupa'da göçebe yaşamın sona ermesine
D
Barbar kavimlerin göçebe yaşamı benimsemelerine
E
Merkezi krallıkların güçlenmesine
Soru 17
17.

- VIII. yüzyılda Kafkasya'dan Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan bölgede bir devlet kurmuşlardır.

- Hz. Osman döneminde Müslümanlarla mücadele etmişlerdir.

- Türk toplulukları içinde Musevilik inancının görüldüğü tek topluluktur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki Türk topluluklarından hangisiyle ilgilidir?

A
Bulgarlar
B
Hazarlar
C
Peçenekler
D
Kırgızlar
E
Oğuzlar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
17 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com