İslam Öncesi Türk Tarihi -1

İslam Öncesi Türk Tarihi -1

Tebrikler - İslam Öncesi Türk Tarihi -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Asya Hun Devleti yıkıldıktan sonra bazı Hun toplulukları Çin egemenliğine girmemek için batıya göç ederek Kavimler Göçü'ne neden olmuş, Macaristan'a gelerek Avrupa Hun Devleti'ni kurmuşlardır. Avrupa Hunlarının, Bizans'ı vergiye bağlayıp Batı Roma'ya karşı Galya ve İtalya seferlerini düzenlemesi üzerine Batı Roma İmparatorluğu Avrupa Hunlarının üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalmıştır.

Bu durum dikkate alındığında, Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Merkeziyetçi devlet anlayışının güçlü olduğu
B
Avrupa toplumları üzerinde etkili oldukları
C
Teşkilatçı özelliklerinin geliştiği
D
Savaşçılık özelliklerinin geliştiği
E
Bağımsızlıklarına düşkün olduğu
Soru 2
2. İslam öncesi dönemde yaşayan Türk topluluklarında yaygın ve uzun süreli hapis cezası uygulaması yoktu.

Bu durumda,

I. göçebe bir hayat yaşanması,

II. hukuk kurallarının sözlü olması,

III. yazının geç kullanılması

olgularından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
3. VI. yüzyıl ortalarında, Hunların soyundan gelen Göktürklerin, dağınık şekildeki Türk topluluklarını biraraya getirmesiyle Göktürk Devleti kurulmuştur.

Buna göre, Göktürklerin aşağıdakilerden hangisini sağladıkları söylenebilir?

A
Kültürel etkileşimi
B
Çok uluslu yapının kurulmasını
C
Çin baskılarının sona ermesini
D
Ekonomik gelişmeyi
E
Siyasi birliği
Soru 4
4. Göçebe hayat tarzının İslam öncesi dönemde Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları arasında aşağıdakilerden hangisini engellediği savunulabilir?

A
Mutlak yönetim anlayışının oluşmasını
B
Askeri gücün korunmasını
C
Toprak zengini soylu sınıfın oluşmasını
D
Töre kurallarının gelişmesini
E
Sözlü hukukun gelişmesini
Soru 5
5. Araştırmalar, Batı Roma İmparatorluğu'nun V. yüzyıl başlarında Hunların tabur dizilişi esasından ciddi biçimde yararlandığını ortaya koymuştur.

Bu bilgilere bakılarak,

I. Türk kültürü Avrupa'da örnek alınmıştır.

II. Hun askeri teşkilatlanması, Romalılarca taklit edilmiştir.

III. Romalılar, Hunlardan askeri alanda yardım almıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6
6. Asya Hun imparatoru Mete Han yaptığı sefer sonunda Pekin'i ele geçirerek Çin'i vergiye bağlamış, fakat Çin içlerinde uzun süre kalmanın sakıncalı olduğunu anlayarak geri dönmüştür.

Mete Han'ın bu politikasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Göçebe yaşamı yaymak istemesi
B
Türk ekonomik çıkarlarını korumak istemesi
C
Çinlilerden askeri yönden çekinmesi
D
Türklerin kalabalık Çin ülkesinde benliklerini yitirmelerinden endişe etmesi
E
Çin İmparatorluğu'nu yıkmak istemesi
Soru 7
7. Orhun Kitabeleri'nde yer alan bilgilere göre; Türk hakanları, kendilerini Tanrı tarafından görevlendirilmiş kabul etmekte, halkını doyurma ve giydirme sorumluluğunu üzerlerine almakta ve millete hesap vermektedirler.

Buna göre, Göktürklerde egemen olan devlet anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Hükümdarlar halkın iradesine önem vermemektedir.
B
Kadınlar devlet yönetiminde etkindir.
C
Laik devlet anlayışı egemendir.
D
Sosyal devlet anlayışı egemendir.
E
Otoriter devlet anlayışı ön plandadır.
Soru 8
8. Orta Asya Türk devletlerinde "Ülke hanedanın ortak malıdır." anlayışının hakim olmasının,

I. Türklerin milli benliklerini kaybetmesi,

II. hükümdar öldüğünde taht kavgalarının yaşanması,

III. Türklerin teşkilatçılık özelliklerinin gelişmesi

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 9
9. Orta Asya'da bir kurganda yapılan kazılar sonucunda kılıç, ok, yay, at koşumları ile birlikte saban ve çömlek parçaları bulunmuştur.

Bu bilgilerden yola çıkarak, Türklerin yaşam tarzı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Savaşçılık özelliklerini kaybettikleri
B
Toprağı işlemeyi bildikleri
C
Madenleri kullanmayı öğrendikleri
D
Ölümden sonraki hayata inandıkları
E
Üretim ekonomisine geçtikleri
Soru 10
10. Uygurların,

I. Çin ile ticari ilişki içinde olmaları,

II. destan ve törelere önem vermeleri,

III. göçebe yaşamı terk etmeleri

özelliklerinden hangileri diğer Türk topluluklarından farklı bir durumda olduklarının kanıtıdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11
11. Budizm, Maniheizm ve Musevilik gibi dinlerin Türk toplumları arasında taraftar bulması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Halkın yönetime katıldığının
B
Türklerin göçebe olduklarının
C
Ticari gelirlerin artırıldığının
D
Boy beylerinin güçlü olduğunun
E
Yeniliklere açık olunduğunun
Soru 12
12. Göçebe hayat tarzının bir sonucu olarak Türk ordularının temeli atlı askerlere dayalıdır.

Bu durumun,

I. askeri harcamaların azalması,

II. yaya asker sayısının az olması,

III. yabancı orduların örnek alınması,

gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 13
13. Göktürkler, İpek Yolu üzerinde daha fazla denetim kurabilmek için büyük çaba harcamışlardır.

Göktürklerin bu çabası aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A
Yazılı kültürü yaygınlaştırmaya
B
Hayvancılığı yaygın hale getirmeye
C
Ekonomik gelirlerini artırmaya
D
Çin'in kültürel etkisini sınırlamaya
E
Yerleşik yaşamı egemen kılmaya
Soru 14
14. İslam öncesi Türk topluluklarında sık sık taht mücadeleleri yaşanmasında,

I. göçebe yaşamın yaygın olması,

II. ülkenin hanedanın ortak malı olarak görülmesi,

III. hayvancılığın temel ekonomik uğraş olması

olgularından hangilerinin rolünden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 15
15. Türkler Orta Asya'da yaşadıkları dönemde esareti kabul edip bu şekilde yaşamaktansa çoğunlukla yurtlarını terk etmeyi tercih ediyorlardı.

Bu durum Türklerin,

I. ulusal egemenlik,

II. siyasi birlik,

III. ulusal bağımsızlık

olgularından hangilerine düşkün olduklarının göstergesidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 16
16. Bilge Kağan Orhun Kitabeleri'nde "Ben kağan olduğumda, her yere gitmiş olan millet, yaya ve çıplak olarak öle yite geri geldi. Milleti besleyelim diye kuzeyde Oğuz kavmine, güneyde Çin'e on iki defa ordu yürüttüm." demiştir.

Bilge Kağan'ın bu sözü dikkate alındığında,

I. Türkler arasında siyasal birlik sağlanmaya çalışılmıştır.

II. Türkler ekonomik sorunlarla karşılaşmıştır.

III. Ülke sınırları genişletilmeye çalışılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
16 tamamladınız.

www.tarihtendersler.com