İnkılaplar -5

İnkılaplar -5

Tebrikler - İnkılaplar -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yeni Türk Devleti'nde görülen,

I. medreselerin kapatılması,

II. laik düşüncenin öne çıkarılması,

III. Yeni Türk Alfabesi'nin benimsenmesi

gelişmelerinden hangilerinde Batılılaşma düşüncesinin etkisinden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de ekonomik faaliyetleri kolaylaştırma düşüncesi ile ilişkilendirilebilir?

A
Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesi
B
Yeni demiryolu hatlarının inşa ettirilmesi
C
Millet Mekteplerinin açılması
D
Azınlık okullarının devletin kontrolü altına alınması
E
İstanbul Üniversitesi'nin açılması
Soru 3
Atatürk, kutsal din duygularının siyasi amaçlarla bir araç olarak kullanılmasına sürekli olarak karşı çıkmıştır. Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi bu düşüncenin bir ürünüdür?
A
Cumhuriyetin ilan edilmesi
B
Kadın haklarının genişletilmesi
C
Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
D
Tek parti yönetiminin benimsenmesi
E
Halifelik makamının kaldırılması
Soru 4
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların temel amacı kişilerin egemenliğinden halk egemenliğine geçilmesini sağlamaktı.

Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi bu amaç doğrultusunda yapılmıştır?

A
Misak-ı İktisadi'nin kabul edilmesi
B
Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması
C
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D
Saltanat kurumunun kaldırılması
E
İstiklal Mahkemeleri'nin oluşturulması
Soru 5
Türkiye'de 1925 yılından itibaren medreselerin faaliyetlerinin sona erdiği görülür.

Yaşanan bu gelişme aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Azınlık okullarının devletin denetimi altına alınmasına
B
Eğitim siteminin çağdaşlaştırmasına
C
Siyasi istikrarın korunmasına
D
Toplumsal hayattaki ayrıcalıkların sona erdirilmesine
E
Ülkede bulunan yabancı okulların sayısının artmasına
Soru 6
Türkiye'de kadınların mirastan eşit pay almaya başlamaları aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?

A
Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
B
Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesi
C
Bazı lakap ve rütbelerin kullanımının yasaklanması
D
Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınması
E
Şer'i mahkemelerin kapatılması
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet'in ilanından sonra görülen gelişmelerden biridir?

A
Lozan Antlaşması
B
Ankara'nın başkent olması
C
Halk Fırkasının kurulması
D
Halifeliğin kaldırılması
E
Saltanatın kaldırılması
Soru 8
I. Türkçeyi bilim ve kültür dili haline getirmek

II. Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak

III. Türkçe ile Avrupa dilleri arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak

Yukarıdakilerden hangileri Türk Dil Kurumu'nun amaçları arasında gösterilemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 9
Türkiye Cumhuriyeti Ceza Hukuku alanında aşağıdaki hangi ülkenin ceza kanunlarını örnek almıştır?

A
Almanya
B
İtalya
C
İsviçre
D
Fransa
E
ABD
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, Yeni Türk Devleti'nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılması için başlatılan uygulamalardan biri değildir?

A
Devletin dinsel kurumlardan arındırılması
B
Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
C
Kadınlara siyasal hakların tanınması
D
Hıyanet-i Vataniye Yasasının kabul edilmesi
E
Tevhid-i Tedrisat Yasasının çıkarılması
Soru 11
-Okur- Yazar oranını artırmak

-Okuma ve yazmayı kolaylaştırmak

-Batılı ülkelerle daha sağlıklı ilişki kurmak.

Bu amaçla yapılan inkılap hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Dil Kurumunun kurulması
B
Tevhid-i Tedrisat yasasının kabulü
C
Türk harflerinin kabul edilmesi
D
Türk Tarih Kurumunun kurulması
E
Darülfünun yerine İstanbul Üniversitesi açılması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen eğitim alanındaki yeniliklerden ilkini oluşturur?

A
Arap harflerinin bırakılarak yerine Latin Alfabesinin alınması
B
Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
C
Maarif Teşkilâtı Hakkında kanunun çıkarılması
D
Ankara'da Hukuk Yüksek Okulunun açılması
E
Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin kurulması
Soru 13
Ekonomide liberalizmi savunan Serbest Cumhuriyet Fırkası aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?

A
Refet Bele
B
Kazım Karabekir
C
Ali Fuat Cebesoy
D
Fethi Okyar
E
Rauf Orbay
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de cumhuriyetin ilk yıllarında ulusal ekonominin kurulması çabalarındaki payı daha büyüktür?

A
Beş Yıllık İlk Kalkınma Planı
B
İzmir İktisat Kongresi
C
Aşar vergisinin kaldırılması
D
Kabotaj Kanunu
E
Teşvik-i Sanayi Kanunu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.