İnkılaplar -4

İnkılaplar -4

Tebrikler - İnkılaplar -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Cumhuriyet döneminde gerçekleşen gelişmelerden bazıları şunlardır:

- Seriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması,

- Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi,

- Medeni Kanun'un kabul edilmesi

Buna göre,

I. Eğitim birliği sağlanmıştır.

II. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmak istenmiştir.

III. Hukuk sistemi laikleştirilmeye çalışılmıştır,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Siyasi alanda gerçekleştirilen inkılapların temel amacı kişi egemenliğinden halk egemenliğine geçişi sağlamak ve egemenliğin kaynağını ulusa dayandırmaktır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu doğrultuda gerçekleşen girişimler arasında gösterilemez?

A
Saltanatın kaldırılması
B
Miladi takvimin kabulü
C
Cumhuriyetin ilan edilmesi
D
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
E
Çok partili hayata geçiş denemelerinin yaşanması
Soru 3
Ülkemiz kıyılarında yabancı gemilere tanınan her türlü taşımacılık aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır?

A
Kabotaj Kanunu ile
B
Teşvik-i Sanayi Yasası ile
C
Misak-ı iktisadi ile
D
İzmir iktisat Kongresi ile
E
Tekalif-i Milliye emirleri ile
Soru 4
Yeni Türk Devleti'nde kadınların,

I. seçilme ve seçme hakkına sahip olması,

II. mirastan eşit pay alma hakkına sahip olması,

III. mahkemelerde tanıklıkta erkeklerle eşit haklara sahip olması

gelişmelerinden hangilerinin ulusal egemenlik anlayışının geliştirilmesine yönelik olduğu söylenemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
İnkılap girişimlerinde Çağdaşlaşma ve Batılılaşma düşüncesi örnek alınmıştır.

Buna göre,

I. Türk Medeni Kanunu'nun hazırlanması,

II. yeni Türk harflerinin kabul edilmesi,

III. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması,

IV. aşar vergisinin kaldırılması

girişimlerinden hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 6
Cumhuriyet döneminde özel sermayeyi sanayileşme alanına çekmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

A
Takrir -i Sükun Kanunu çıkarıldı.
B
I. İzmir iktisat Kongresi düzenlendi.
C
Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı.
D
I. Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulamaya konuldu.
E
Misak-ı iktisadi Kararları alındı.
Soru 7
Mustafa Kemal Atatürk'e İzmir Suikastını aşağıdaki hangi partiye bağlı olanlar planlamışlardı?

A
Cumhuriyet Halk Fırkası
B
Serbest Cumhuriyet Fırkası
C
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D
Demokrat Parti
E
Hürriyet ve itilaf Fırkası
Soru 8
Aşağıdaki partilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomide liberalizmi gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur?

A
Cumhuriyet Halk Fırkası
B
Demokrat Parti
C
Serbest Cumhuriyet Fırkası
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
E
Hürriyet ve İtilaf Fırkası
Soru 9
Türk Anayasa tarihinde kuvvetler birliği ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle millet egemenliğine geçmiştir?

A
Kanun-i Esasiyle
B
Tanzimat Fermanıyla
C
Islahat Fermanıyla
D
Teşkilat-ı Esasiyle
E
Kanunname-i Ali Osmaniyle
Soru 10
- Cumhuriyet rejimine karşı olanların gerekçelerinin ortadan kalkması

- Saltanat yanlılarının propagandasının kırılması

Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

A
Lozan Antlaşmasının TBMM'de onaylanmasıyla
B
Saltanatın ve hilafetin birbirinden ayrılmasıyla
C
Halifeliğin kaldırılmasıyla
D
Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
E
Takrir-i Sükun Kanununun çıkarılması
Soru 11
I. TBMM'nin işlevini tamamladığı görülmüş ve yenilenmesi kararlaştırılmış idi.

Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
Meclis'te Mustafa Kemal'in başkanlığa seçilmemiş olması
B
Padişah yanlıların yeniliklere karşı çıkacağının anlaşılması
C
Çağdaş güçlü yeni bir devletin ortaya çıkarılmak istenmesi
D
Rejim bunalımının yaşanması
E
Saltanat yanlılarının TBMM'de etkilerinin sona ermesi
Soru 12
3 Mart 1924'te halifelikle birlikte aşağıdaki hangi siyasi kurumda kaldırılmıştır?

A
Kanun-i Esasi
B
Ayan meclisi
C
Seriye ve Evkaf vekâleti
D
Medreseler
E
Tekke ve zaviyeler
Soru 13
Sovyetler Birliği aşağıdaki hangi sorunun çözümünde konferansa aktif biçimde katılmıştır?

A
Azınlıklar
B
Kapitülasyonlar
C
Boğazlar
D
Musul
E
Savaş tazminatları
Soru 14
Meclis hükümeti sistemi yerine kabine sistemine geçiş aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?
A
II. TBMM'nin açılması
B
Cumhuriyetin ilan edilmesi
C
Lozan'da bağımsızlığın kabul ettirilmesi
D
Saltanatın kaldırılması
E
Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkarılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com