İnkılaplar -3

İnkılaplar -3

Tebrikler - İnkılaplar -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Atatürk, Milli Mücadele sonrasında, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın amacının tam bağımsızlık olduğunu, bağımsızlığın tam sağlanabilmesini ise ancak mali bağımsızlık ile mümkün olabileceğini defalarca belirtmiştir.

Atatürk'ün bu hedefi ile ilgili olarak,

I. kapitülasyonların kaldırılması,

II. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi,

III. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi

girişimlerinden hangilerinin ortaya konduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 2
2. Cumhuriyetin ilk yıllarında çiftçinin çalışmasını artıracak ve verimli kılacak bilgi, araç ve modern aletlerin sağlanmasına, diğer yandan onun bu çalışmasının sonucuna etki edecek ekonomik tedbirlerin alınmasına ve özellikle taşıma sorununun ortadan kaldırılmasına çalışılmıştır.

Buna göre,

I. Ziraat Mektebi'nin kurulması,

II. makine tarımının yaygınlaştırılması,

III. karayolu yapımına ağırlık verilmesi

girişimlerinden hangileri sözü edilen hedefe ulaşabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3
3. Ülkemizde cumhuriyetin ilk yıllarında vatandaşların kendi adları yanında sülale adları ya da lakaplarla anılması, Türkiye'de toplum hayatında bazı karışıklara neden oluyordu. Ayrıca bu durum toplumsal ilişkiler bakımından da önemli bir eksikti.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulabilir?

A
Yeni ölçü ve tartı birimlerinin kullanılmaya başlanmasına
B
Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesine
C
Miladi takvimin kullanılmaya başlanmasına
D
Yeni Türk harflerinin kabul edilmesine
E
Kılık kıyafet düzenlemesinin yapılmasına
Soru 4
4. Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak Batı tarzı eğitim veren okullar açılmış, 1925 yılında ise medreseler

kapatılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu düzenlemenin hedefleri arasında olduğu söylenebilir?

A
Cumhuriyeti ilan etmek
B
Yabancılara ait okulları azaltmak
C
Ulus egemenliğini sağlamak
D
Ekonomik yapıyı canlandırmak
E
Eğitimde laik düşünceyi güçlendirmek
Soru 5
5. Yeni Türk Devleti'nin ilk yıllarında hukuk alanında gerçekleştirilen yenilik girişimlerinde laiklik düşüncesi ön planda tutulmuştur.

Buna göre, hukuki düzenlemelerde aşağıdakilerden hangisinin dikkate alındığı savunulabilir?

A
Uluslar arası barış
B
Akılcılık ve bilimsellik
C
Ekonomik ilişkiler
D
Siyasi istikrar
E
Kültürel farklılık
Soru 6
6. Atatürk'ün önem verdiği konulardan biri de ordunun bütünüyle siyasi alanın dışında tutulması olmuştur. Hatta cumhuriyetin ilk yıllarında ordunun siyasetten arındırılması yönünde adımlar atılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla atılan adımlar arasında yer alır?

A
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
B
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C
Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması
D
Türk Medeni Kanunu'nun hazırlanması
E
Osmanlı hanedanı üyelerinin yurt dışında çıkarılmasına karar verilmesi
Soru 7
7. Yeni Türk Devleti'nde gerçekleştirilen aşağıdaki düzenlemelerden hangisinin toplumsal eşitsizliğin ortadan kaldırılması amacına yönelik olduğu söylenebilir?

A
Hafta sonu tatilinin Pazar gününe alınması
B
Kabotaj Kanunu'nun hazırlanması
C
Yeni ölçü ve tartı birimlerinin kullanılması
D
Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması
E
Bazı lakap ve unvanların kullanımının yasaklanması
Soru 8
8. Yeni Türk Devleti'nin ilk yıllarında gerçekleştirilen aşağıdaki düzenlemelerden hangisi, Türkiye'de eğitimin devlet denetimi altına alınması ve laikleştirilmesi düşüncesinin bir ürünü olarak nitelendirilebilir?

A
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
B
Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması
C
Ölçü ve tartı birimlerinin değiştirilmesi
D
Miladi takvimin yürürlüğe sokulması
E
Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması
Soru 9
9. Yeni Türk Devleti'nin ilk yıllarından gerçekleştirilen aşağıdaki inkılap girişimlerinden hangisi ekonomik alanda yenilikler öngörür?

A
Soyadı Kanunu'nun yürürlüğe girmesi
B
Kılık kıyafet düzenlemesinin yapılması
C
Saltanat kurumunun kaldırılması
D
Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
E
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
Soru 10
10. Yeni Türk Devleti'nin aşağıdaki alanlardan hangisinde pek çok Avrupalı devlete öncülük ettiği söylenebilir?

A
Siyasal partilerin kurulması
B
Kadınlara siyasal haklar tanınması
C
Ulusal ekonominin kurulması
D
Askeri etkinliğin artırılması
E
Anayasal yönetimin benimsenmesi
Soru 11
11. Yeni Türk Devleti'nin ekonomik alanda bağımsızlığı sağlayabilmek ve dışa bağımlılığı sona erdirebilmek için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği savunulabilir?

A
Askeri ve siyasi ittifaklara gidilmesini
B
Yabancı yatırımların teşvik edilmesini
C
Yargı bağımsızlığının öne çıkarılmasını
D
Kabine sisteminin benimsenmesini
E
Kapitülasyonların kaldırılmasını
Soru 12
12. Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen aşağıdaki düzenlemelerden hangisinin laiklik düşüncesi ile ilgisi olduğu söylenemez?

A
Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
B
Medreselerin kapatılması
C
Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması
D
Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
E
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.