İnkılaplar -1

İnkılaplar -1

Tebrikler - İnkılaplar -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1.

I. Medeni Kanun'un kabul edilmesi - Şer'i mahkemelerin kapatılması

II. Cumhuriyet'in ilan edilmesi - Aşar vergisinin kaldırılması

III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi -Medreselerin kapatılması

IV. Kapitülasyonların kaldırılması - Kabotaj Kanunu'nun ilan edilmesi

V. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi - Unvan ve lakapların yasaklanması

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisinin birbirini tamamladığı söylenemez?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 2
2. 17 Şubat 1923'de toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde, kapitülasyonların kabul edilmeyeceği ifade edilmiş, ayrıca harap durumdaki yurdu kalkındırmak için yapılması gerekenler tespit edilmeye çalışılmıştır.

İzmir İktisat Kongresi'nin bu çabalarına bakılarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Ekonomik yapı siyasi ilişkileri zayıflatmıştır.
B
Kültürel yapı geçmiş dönemlere göre gerilemiştir.
C
Askeri başarılar Türkiye'nin uluslararası ticaretteki payını artırmıştır.
D
Ekonomik ilerleme öncelikli hedeflerden birisi olarak görülmüştür.
E
Savunma harcamaları kısılmaya çalışılmıştır.
Soru 3
3. Atatürk'ün politikalarının temel hedeflerinden birisi Türk eğitimini çağdaşlaştırmak ve Avrupalı devletlerin eğitim sistemi ile uyumlu hale getirmektir. Bu arada eğitim anlayışının ulusal kültürün ışığında şekillendirilmesine çalışılmıştır.

Bu bilgiler göz önünde alındığında, aşağıdakilerden hangisinin eğitimin çağdaşlaştırılması ve ulusallaştırılması çabası ile ilgili olduğu savunulabilir?

A
Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
B
Hafta sonu tatilinin Pazar'a alınması
C
Miladi takvimin kullanılmaya başlanması
D
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
E
Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması
Soru 4
4. Yeni Türk Devletinde görülen,

I. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi,

II. Miladi takvimin kabul edilmesi,

III. ölçü ve tartı birimlerinin değiştirilmesi

gelişmelerinden hangileri, kapitülasyonların olumsuz etkilerini giderme amacına yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5
5. Atatürk'ün "İnkılapçılık" ilkesi ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Atatürkçü olmayan düşünce sistemlerinin yayılmasını engeller.
B
Atatürkçü düşünce sistemini dinamik kılar.
C
Çağdışı kurumları kaldırıp çağa uygun kurumlar oluşturmayı amaçlar.
D
Laiklik ilkesi ile birlikte çağdaşlaşmanın itici gücü olmuştur.
E
Atatürk ilkelerinin sürekli yenilenerek çağa ayak uydurulmasını hedef alır.
Soru 6
6. Atatürk, "Çağdaş olmayan insanlar, çağdaş olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar."

demiştir. Atatürk bu sözüyle,

I. çağın gereksinimlerini karşılamayan kurumların ortadan kaldırılması,

II. askeri gücün artırılması,

III. inkılap çabalarına süreklilik kazandırılması

konularından hangilerinin önemini vurgulamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 7
7. 11 Eylül 1924'te yirmi altı hukukçudan oluşan bir komisyon, İsviçre Medeni Kanunu'nu Türk ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek için çalışmalara başlamıştır.

Bu girişim göz önüne alındığında,

I. Avrupa'nın siyasi desteğine ihtiyaç duyulmuştur.

II. Hukuk alanında nitelikli elemanlara sahip olunamamıştır.

III. Avrupa hukuku, esin kaynağı olarak görülmüştür.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 8
8. Atatürk İlkeleri 1937 yılında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na dahil edilmiştir.

Buna göre,

I. Laik devlet yönetimi anlayışı tartışılmaya başlanmıştır.

II. Ulusal bağımsızlığın korunmasına yönelik askeri tedbirler alınmıştır.

III. Devletin temel esasları anayasal bir özellik kazanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 9
9. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte bakanların meclis tarafından seçilmesi uygulaması terk edilmiş, kabine sistemine geçilmiştir. Bu yeni sistem uyarınca; Bakanlar Kurulu, Başbakan tarafından oluşturulmaya başlanmıştır.

Gerçekleştirilen bu yeni düzenlemenin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

A
Hükümetlerin kurulmasını kolaylaştırmak
B
Tek parti yönetimini güçlendirmek
C
İnkılapların planlanmasını kolaylaştırmak
D
İnkılap hareketlerini halka indirgemek
E
Devlet otoritesini artırmak
Soru 10
10. Atatürk, 9 Eylül 1922'de İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu gün, "Milli Mücadelemizin bu safhası kapanmıştır. Şimdi ikinci safhasını açmamız lazım geliyor." demiştir.

Atatürk'ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı söylenebilir?

A
Yabancı devletlerle ittifaklara gidileceğini
B
Siyasal partilerin kurulacağını
C
Askeri gücün artırılacağını
D
İnkılap girişimlerinin gerekliliğini
E
Siyasi istikrarın korunacağını
Soru 11
11. Atatürk, "Bundan sonra pek önemli zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zafer süngü zaferi değil, ekonomi, ilim ve irfan zaferi olacaktır." demiştir.

Bu sözler dikkate alındığında, Atatürk'ün,

I. ekonomik rekabeti sona edirme,

II. devletler arası sorunlarda askeri çözüm arayışlarını geri planda tutma,

III. halkın durumunu iyileştirme çabalarını öne çıkarma

anlayışlarından hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12
12. Cumhuriyetin ilk yıllarında,

- ulusal kültürün gelişmesine katkı sağlama,

- ulusal bilinç oluşturma,

- Türklerin eski ve köklü bir uygarlığa sahip olduğunu kanıtlama

amacıyla gerçekleştirilen inkılap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
B
Maarif Teşkilatı Kanunu'nun kabul edilmesi
C
Üniversite reformunun gerçekleştirilmesi
D
Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
E
Türk Tarih Kurumu'nun açılması
Soru 13
13. Lozan Antlaşması'na katılan Türk heyetinin isteği ile Yeni Türk Devleti'nde yaşayan tüm azınlıkların Türk vatandaşı olduğu kabul edilmiştir.

Yeni Türk Devleti'ndeki bu politikanın,

I. Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını engelleme,

II. ulusal birlik ve bütünlüğü sağlama,

III. baskıcı bir yönetim anlayışı izleme

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14
14. Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında ticaret yapma imtiyazı yabancı tüccarlardan alınmış, Türk karasularına giren her gemiye Türk bayrağı çekme mecburiyeti getirilmiştir.

Bu uygulama ile Yeni Türk Devletinin,

I. egemen devlet,

II. ulusal ekonomi,

III. toplumsal bütünlük

ilkelerinden hangilerini geliştirmeye çalıştığı iddia edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com