İlkçağ Tarihi -1

İlkçağ Tarihi -1

Tebrikler - İlkçağ Tarihi -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. M.Ö IV. yüzyılda Doğu kültürü ile Batı kültürü arasında yaşanan etkileşim, Hellenistik kültür olarak bilinen yeni bir kültürel yapılanmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu durum,

I. Toplumlar arası kültür aktarımı yaşanmıştır.

II. Doğu ve batı toplumları arasında askeri mücadeleler başlamıştır.

III. Kültürel alanda gelişmeler yoğunlaşmıştır.

yargılarından hangilerinin göstergesidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2
2. İlk Çağ Anadolu uygarlıklarından Hititler ve Urartular Asurlulara ait çivi yazısını, Lidyalılar ve İyonyalılar ise Fenike alfabesini kullanmışlardır.

Bu bilgiler ışığında,

I. Yazı Anadolu'da diğer bölgelerden önce kullanılmıştır.

II. Bölgeler arası etkileşim yaşanmıştır.

III. Ticari rekabet kültürel etkileşimi geciktirmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3
3. Hititlerin oluşturdukları ordu, dış saldırılara karşı korunma hedefinin yanında, merkeze bağlı prenslikleri itaat altında tutmak için de kullanılmıştır.

Buna göre, Hititlerde ordunun,

I. iç güvenliğin sağlanması,

II. ekonomik düzenin korunması,

III. toprakların savunulması

amaçlarından hangilerine yönelik olarak faaliyet gösterdiği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 4
4. M.Ö 2000'li yıllarda batıdan gelen göçebe kavimler, Mezopotamya'daki Ur şehir devletini yok etmişlerdir.

Bu gelişmenin,

I. Sümer kültürünün zarar görmesi,

II. Mezopotamya'da siyasi dengelerinin değişmesi,

III. mutlak yönetim anlayışının sona ermesi

sonuçlarından hangilerine yol açması beklenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
5. Hitit Devleti'nde M.Ö. 1400 - M.Ö 1200 yılları arasındaki devreye, "Yeni Devlet Dönemi" adı verilir. Devlet bu dönemde merkezi bir yapıya bürünmüştür.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A
Ekonomik faaliyetlerin desteklendiğinin
B
Sınıf farklılıklarının sona erdirildiğinin
C
Kralın etkinliğinin arttığının
D
Toprak bütünlüğünün korunamadığının
E
Toplumsal baskıların sona erdiğinin
Soru 6
6. Frigyalıların temel geçim kaynakları tarım idi. Krallar tarım ve ticaretin geliştirilmesi için çaba harcamış, özellikle tarımı korumak için ağır cezalar içeren kanunlar hazırlamışlardır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Ekonomik uğraşların hukuk anlayışını şekillendirdiğinin
B
Ekonomik ilişkilerin askeri yapıyı güçlendirdiğinin
C
Siyasi rekabetin azaldığının
D
Deniz ticaretinin gelişmediğinin
E
Din olgusunun ekonomik etkinliğinin arttığının
Soru 7
7. İlk Çağ'da Anadolu'da;

- Hititlerin Kızılırmak kenarlarında yaşamaları tarıma,

- Urartuların Van çevresinde yaşamaları hayvancılığa,

- Fenikelilerin Lübnan dağlarının kıyı şeridinde yaşamaları, deniz ticaretine dayalı ekonominin önem kazanmasına neden olmuştur.

Bu gelişmeler birlikte düşünüldüğünde aşağıdakiler-den hangisi söylenebilir?

A
Anadolu'da ticari etkinliklerin geliştiği
B
Coğrafi şartların ekonomik etkinlikleri belirlediği
C
Anadolu'da tarımsal faaliyetlerin geliştiği
D
Akdeniz çevresinde kurulan uygarlıklarda koloniciliğin yaygınlaştığı
E
Mezopotamya'da hayvancılığın yeterince gelişmediği
Soru 8
8. Sümer şehir devletlerinden biri olan Uruk'ta şehrin kralı, ayinlerde başrahip olarak görev yapıyordu.

Bu durum,

I. Kral aynı zamanda dini görevler üstlenmiştir.

II. Laik yönetim anlayışı gelişmemiştir.

III. Ekonomik ilişkiler devlet yönetimini etkilemiştir.

yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 9
9. İlk Çağ'da Anadolu'da, eli silah tutan her erkek savaş zamanı orduya katılmak zorundaydı; ayrıca, gerektiğinde ücretli askerler de tutulurdu.

Bu durum Anadolu toplumları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak gösterilebilir?

A
Siyasi otoritenin güçlendirildiğinin
B
Soyluların yönetime egemen olduğunun
C
Askeri yapıya önem verildiğinin
D
Askeri mücadelelere son verilmek istendiğinin
E
Ekonomik faaliyetlere öncelik verildiğinin
Soru 10
10. İlk Çağ'da görülen,

I. Kayseri Kültepe'de Asurlu tüccarlara ait ticari tabletlere rastlanması,

II. Lidyalıların parayı icat etmesi,

III. Hititlerle Mısırlılar arasında Kadeş Antlaşması'nın imzalanması

gelişmelerinden hangileri, toplumlar arası kültürel etkileşime kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11
11. Arkeolojik kazılar sonucunda ulaşılan Hitit yerleşim merkezlerinde düzenli kaldırımların ve kanalizasyonların var olduğu görülmüştür.

Buna göre, Hititlerle ilgili olarak,

I. İleri bir şehircilik anlayışına sahiptirler.

II. Ekonomik faaliyetlere önem vermişlerdir.

III. Anadolu'da göçebe yaşamı sona erdirmişlerdir.

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 12
12. Hitit kanunlarında bir kişiye ait ekilmiş bir tarlaya, bir başkasının sahip çıkması ve tohum atması idam cezası verilecek kadar ağır bir suç olarak görülmüştür.

Bu durum ile ilgili olarak aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A
Mutlak bir yönetim anlayışı görülür.
B
Çevre kültürlerinden etkilenmişlerdir.
C
Hayvancılık temel geçim kaynakları arasındadır.
D
İnanç sistemleri hukuk kurallarını etkilemiştir.
E
Özel mülkiyet anlayışı vardır.
Soru 13
13. İlk Çağ'da İyon şehir devletleri önceleri krallar, sonradan oligarşik hükümetler, en son olarak da demokratik hükümetler tarafından idare edilmiştir.

Bu durum, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Çevre uygarlıklardan etkilenildiğinin
B
Yönetim şeklinin zamanla değiştiğinin
C
Hukuk anlayışının ileri bir düzeyde olduğunun
D
Ekonomik faaliyetlerin yönetim şeklinde belirleyici olduğunun
E
Bilimsel çalışmalara önem verildiğinin
Soru 14
14. Mezopotamya uygarlığında,

- Sümer Kralı Urgakina'nın MÖ. 2375'de çıkardığı yasalarla baskıya son vermeye çalışması,

- III. Ur sülalesi krallarından Ur Namnu'nun hırsızlık, haksızlık, büyücülük ve askerden kaçmayı önlemeye yönelik yasalar çıkarması

gelişmeleri birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Sınıf farklılıklarının önlendiği
B
Ekonomik yapının geliştirildiği
C
Kanun üstünlüğü anlayışının geliştiği
D
Özel mülkiyet anlayışının güçlendiği
E
Toplumlar arası savaşların azaldığı
Soru 15
15. Sümerler, Mezopotamya'da site devletleri şeklinde ör¬gütlenmişti. Her site ayrı bir siyasal birimdi. Ur, Urug, Kiş, Lagaş Mezopotamya'nın önemli site devletleriydi. Daha sonra Lagaş kralı diğer tüm siteleri egemenlik altına almıştır.

Bu durum dikkate alındığında, Mezopotamya ile ilgili olarak,

I. Siyasal birlik sağlanmıştır.

II. Merkeziyetçi yönetim önem kazanmıştır.

III. Özgür düşünce ortamı gelişmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.