İlkçağ Tarihi -4

İlkçağ Tarihi -4

Tebrikler - İlkçağ Tarihi -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Eski’ Mısırda tıp, eczacılık ve insan bedeni ile ilgili bilgiler ileri düzeyde idi.

Aşağıdakilerden hangisinin bu durumda rolü olduğu söylenebilir?

A
Ölülerin mumyalanmasının
B
Düşünce özgürlüğünün gelişmemesinin
C
Kralların kendilerini dini lider olarak kabul ettirmelerinin
D
Tarım üretiminin temel geçim kaynağı olmasının
E
İleri bir mimari düzeye ulaşılmasının
Soru 2
İlk Çağ’da Anadolu’yu siyasi egemenlikleri altına alan Romalılar, bölgeye Romalı nüfus yerleştirme yoluna gitmemiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
Romalıların askeri güçlerini koruması
B
Hıristiyanlığın Anadolu’da yayılması
C
Tarımın yeterince gelişmemesi
D
Anadolu’da sosyal çatışmalar yaşanması
E
Anadolu’da yerel kültürlerin varlığını koruması
Soru 3
I. Foça

II. Efes

III. Sard

IV. Hattuşaş

Yukarıda verilenlerden hangisi, İyon şehir devletleri arasında yer almaz?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, III ve IV
Soru 4
I. Mısırlılar - Nil

II. Sümerler - İndus

III. Frigler - Sakarya

IV. Hititler - Kızılırmak

V. Çinliler - Sarı Nehir

Yukarıda verilen İlkçağ toplumları ve etrafında yaşadıkları nehir eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5
Tek tanrılı dinler olan Hıristiyanlık ve İslamiyet tarihi süreçte geniş kitlelere yayılırken, İbranilerin inancı olan Musevilik için aynı durum söz konusu olmamıştır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbranilerin kültürel etkileşime açık olması
B
Mezopotamya'da askeri mücadelelerin yoğun şekilde yaşanması
C
İbranilerin kalabalık bir nüfusa sahip olmaması
D
İbranilerin Museviliği milli bir din olarak görmeleri
E
Çok tanrılı inançların yaygın olması
Soru 6
İlk Çağ’da Hint yarımadasında yaşayan birbirinden farklı kültürlere sahip topluluklar ortak bir kültür oluşturamamış, millet olma bilincinden uzak kalmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisinin bu durumda rol oynadığı söylenebilir?

A
Ticari faaliyetlere önem verilmesinin
B
Tarıma elverişli topraklara sahip olmalarının
C
Sınıf farklılıklarına dayalı kast sisteminin görülmesinin
D
Yazılı kültürün gelişmiş olmasının
E
Hindu ve Buda dinlerinin bölgede yaygın olmasının
Soru 7
İlk Çağ’da Anadolu'da önemli bir uygarlık kuran İyonlar, şehir devletleri halinde yaşamış ve baskıcı bir yönetim anlayışına sahip olmamışlardır.

Bu özellik İyonlarda aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
Siyasi birliğin kurulmasına
B
Çok tanrılı inancın etki alanın genişlemesine
C
Tarım üretiminin başlamasına
D
Özgür düşünce ortamının oluşmasına
E
Güçlü bir ordu kurulmasına 
Soru 8
İlk Çağ Anadolu toplumlarından Urartular ölülerini mumyalıyorlardı.

Bu uygulamanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayatın ölümden donra devam ettiğine inanmaları
B
Ekonomik faaliyetleri daha fazla geliştirmek istemeleri
C
Askeri mücadelelerden kaçınmaya çalışmaları
D
Tıp bilimini geliştirmek istemeleri
E
Yabancı toplumların kültürel etkilerini azaltmaya çalışmaları
Soru 9
İlk Çağ’la ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

A
Deniz ticaretinin gelişmesi - Kültürel etkileşimin artması
B
Kadeş Savaşı’nın yaşanması - İlk yazılı antlaşmanın imzalanması
C
Paranın icat edilmesi - Ticari faaliyetlerin gelişmesi
D
Hıristiyanlığın ortaya çıkması - Çok tanrılı dinlerin ortadan kalkması
E
Toprak anlaşmazlıklarının yaşanması - Askeri mücadelelerin artması
Soru 10
İlk Çağ'da yaşanan kolonizasyon hareketleri bazı topluluklar için oldukça önemli bir uğraş alanı durumundaydı. Aşağıdakilerden hangisi, İlk Çağ toplumlarının kolonizasyon hareketlerine yönelmelerinin temel nedeni olarak gösterilebilir?
A
Tarım üretiminin başlaması
B
Tarıma elverişli toprakların yetersizliği
C
Madencilikle ilgilenilmesi
D
Dini inançların yaygınlaştırılmak istenmesi
E
Askeri mücadelelerin yoğunlaşması
Soru 11
I. İlk yazılı antlaşmayı imzalamışlardır.

II. İlk yazılı kanunları hazırlamışlardır.

III. Hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.

IV. Güneş yılı esaslı takvim hazırlamışlardır.

V. Hukuk anlayışları gelişmemiştir.

Yukarıda verilenlerden hangisi, İlk Çağ Mısır uygarlığının özelliklerinden biri değildir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Hititlerde devlet otoritesini koruma düşüncesinin bir sonucu olarak nitelendirilebilir?

A
Halk arasında çok tanrılı bir inancın yaygın olması
B
Tarım üretimine önem verilmesi
C
Anal adı verilen yıllıkların hazırlatılması
D
Kralın başrahip ve başyargıç unvanlarını taşıması
E
Farklı toplumların tanrılarının da kutsal kabul edilmesi
Soru 13
- Akdeniz ve Karadeniz’de ticaret kolonileri kurmuşlardır.

- Alfabeyi icat etmişlerdir.

- İlk defa Güneş yılı esaslı takvimi hazırlamışlardır.

- ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır.

Yukarıda verilen bilgilerin aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisiyle ilgili olduğu söylenemez?

A
Mısırlılar
B
Fenikeliler
C
İyonlar
D
Sümerler
E
Lidyalılar
Soru 14
İlk Çağ ‘da Mısır’da pek çok alanda ileri bir düzeye ulaşılmasına karşın hukuk anlayışı yeterince gelişmemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedeni olarak gösterilebilir?

A
Kralların keyfi ve baskıcı bir yönetim sergilemeleri
B
Mısır’ın coğrafi açıdan dış etkileri kapalı olması
C
Bilim faaliyetlerine öncelik verilmesi
D
Ekonomik kaynakların korunmasına önem verilmesi
E
Temel geçim kaynağının tarım üretimi olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com