İlkçağ Tarihi – 2

İlkçağ Tarihi -2

Tebrikler - İlkçağ Tarihi -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Aşağıdakilerden hangisi Hititlerle ilgili doğru bir bilgi değildir?

A
Aile hukuku ile ilgili düzenlemeler yapmışlardır.
B
Karadeniz'de ticaret kolonileri kurmuşlardır.
C
Yıllıklar hazırlamışlardır.
D
Pankuş meclisine sahip olmuşlardır.
E
Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.
Soru 2
2.

I. Hititler,

II. Lidyalılar,

III. Urartular,

IV. Frigler

Yukarıda verilen İlk Çağ Anadolu toplumlarından hangilerinde milli ordu kurmak yerine paralı askerlerden oluşan bir askeri güç oluşturulmuştur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, III ve IV
Soru 3
3. İlk Çağ'da Yunanlılarda özgür düşünce anlayışının var olmasının, aşağıdakilerden öncelikle hangisini olumlu etkilediği söylenebilir?

A
Toplumsal sınıf farklılıklarını
B
Siyasi birliğin kurulması arayışlarını
C
Deniz ticareti ve koloniciliği
D
Bilimsel faaliyetlerin geliştirilmesi çabalarını
E
Çok tanrılı dinin yaygınlaşmasını
Soru 4
4. İlk Çağ'da yaşayan toplumlar arasındaki kültür aktarımında,

I. ticaret,

II. göç,

III. askeri mücadele

unsurlarından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
5. İlk Çağ'da bazı toplumlarda yönetimi elinde bulunduran veya ekonomik açıdan zengin olan grupların yasa ve kuralları kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmeleri aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
Toplumsal sınıf farklılıklarının oluşmasına
B
Kültürel etkileşimin artmasına
C
Devlet yönetiminin demokratikleşmesine
D
Ekonomik faaliyetlerin gelişmesine
E
Güçlü ve gelişmiş orduların kurulmasına
Soru 6
6. İlk Çağ'da Yunanlıların temel geçim kaynağı deniz ticaretiydi.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çok tanrılı bir inanç sistemine sahip olmaları
B
Yunan kültürünün ve dilinin zamanla yaygınlaşması
C
Sık sık askeri mücadeleler yaşamaları
D
Dini inançlarının baskıcı olmaması
E
Yaşadıkları bölgelerdeki toprakların tarıma elverişli olmaması
Soru 7
7. İlk Çağ'da Anadolu'da tarım topraklarının halk tarafından kral adına ekilmesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A
Dinin siyasi alandaki rolünün güçlendiğinin
B
Toplumsal sınıf farklılıklarının gerilediğinin
C
Özel mülkiyet anlayışının güçlü olmadığının
D
Anadolu'da savaşların yoğunlaştığının
E
Ticaret yollarının canlılık kazandığının
Soru 8
8. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların İlk Çağ'da yaşayan toplumlar için taşıdığı önemi daha iyi ortaya koymaktadır?

A
Maden işlemeciliğinin başlamasını sağlamıştır.
B
Akarsu kenarları yerleşim için en uygun bölgeler olarak görülmüştür.
C
Toplumlar arası mücadelelerde önemli rol oynamıştır.
D
Akarsular ticari amaçlı ulaşım vasıtası olarak kullanılmıştır.
E
İnsanlar sadece akarsu kenarlarına yerleşmişlerdir.
Soru 9
9. İlk Çağ uygarlıklarından,

- Hititlerde kralın veliahtı belirleme hakkına sahip olması,

- Urartularda kralın büyük oğlunu veliaht olarak ataması

aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A
Merkezi yönetimi güçlendirmeye
B
Soylu sınıftan oluşan meclis anlayışını kaldırmaya
C
Sınırları genişletmeye
D
Hukuk üstünlüğünü sağlamaya
E
Sınıf farklılığını önlemeye
Soru 10
10.

I. Satraplık,

II. Tavananna,

III. Polis,

IV. Ziggurat

Yukarıdaki terimlerden hangileri İlk Çağ uygarlıklarında şehir devletlerini tanımlamak için kullanılmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 11
11. Aşağıdakilerden hangisi, Friglerin tarımı koruma altına aldıklarının göstergesidir?

A
Tahta ve kerpiçten mimari eserler yapmaları
B
Tanrıların ilkbaharda canlandıklarına inanmaları
C
Saban kıranı ya da öküz öldüreni ölümle cezalandırmaları
D
Çok tanrılı dini inanca sahip olmaları
E
Hayvan figürlerini sanat eserlerine yansıtmaları
Soru 12
12. Yunanlılar, İlk Çağ'da İyonlar ve Fenikeliler gibi kolonicilikte ileri gitmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?

A
Şehir devletlerinin sürekli birbiriyle mücadele halinde olması
B
Güçlü bir ekonomi oluşturmak istemeleri
C
Demokratik yönetim anlayışını geliştirmek istemeleri
D
Tarım yapacak arazilerinin az olması
E
Yoğun şekilde kıyı şehirlerinde yaşamaları
Soru 13
13. Mezopotamya, Dicle - Fırat nehirleri arasında kalan topraklara İlk Çağ'da verilen isimdir.

Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya toplulukları ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A
Güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi oluşturmuşlardır.
B
Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.
C
Astronomi ve matematikte ilerlemişlerdir.
D
İlk yazılı kanunları oluşturmuşlardır.
E
Babil Kulesi ve Babil'in Asma Bahçeleri'ni yapmışlardır.
Soru 14
14. İlk Çağ'da;

I. Hititlerde kralın öldükten sonra tanrılaştığına inanılması,

II. Mısır'da kralların tanrı soyundan geldiğine inanılması

birlikte düşünüldüğünde ulaşılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkın yönetime katıldığı
B
Mutlak monarşi anlayışının güçlü olduğu
C
Egemenlik anlayışının hukuk düşüncesini oluşturduğu
D
Hükümdarların yetkilerinin sınırlı olduğu
E
Özgür düşünce ortamının geliştiği
Soru 15
16.

- Mısır'da tanrı- kral anlayışının egemen olması hukuk kurallarının gelişimini olumsuz etkilemiştir.

- Mezopotamya'da mülkiyet fikrinin erken oluşması hukuk kurallarına duyulan ihtiyacı artırmıştır.

Bu gelişmeler,

I. Mısır'da teokratik yönetim anlayışının egemen olması,

II. Mısır'da ekonomik yapının Mezopotamya'dan daha güçlü olması,

III. Mezopotamya'da hukuk kavramının gelişmesi

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com