II. Dünya Savaşı -5

II. Dünya Savaşı -5

Tebrikler - II. Dünya Savaşı -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
II. Dünya Savaşı başlarında topraklarına yönelebilecek bir Alman saldırısından çekinen Sovyetler Birliği, batıda tampon bir bölge oluşturmak amacıyla Ekim 1939 da,

I. Estonya,

II. Litvanya,

III. Bulgaristan

topraklarından hangilerini işgal etmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, Fransa topraklarının büyük bölümünün Almanlar tarafından işgali üzerine İngiltere'ye geçmiş ve burada Özgür Fransa Hareketi'ni başlatmıştır?

A
Charles de Gaulle
B
General Allenby
C
François Mitterand
D
Franklin Boullion
E
Claude Farrer
Soru 3
Dünya barışını korumak ve devletler arası uyuşmazlıklara siyasi çözümler bulmak amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti, II. Dünya Savaşı öncesinde yaptırım gücünden yoksun olması nedeniyle etkisiz durumda idi.

Bu durum,

I. Japonya,

II. Almanya,

III. Portekiz

devletlerinden hangilerini yayılmacı politikalar izleme konusunda cesaretlendirmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 4
II. Dünya Savaşı'nın çıkmasında aşağıda verilenlerden hangisinin herhangi bir rolü olduğu söylenemez?

A
İtalya'nın Akdeniz'deki denetimini artırmaya çalışması
B
Japonya'nın Uzak Doğu'da sömürge elde etmeye çalışması
C
Almanya'nın Avrupa'da topraklarını genişletmeye çalışması
D
Milletler Cemiyeti'nin devletler arası sorunları çözmede yetersiz kalması
E
Sovyetler Birliği'nin Karadeniz'de etkinliğini artırmaya çalışması
Soru 5
Türkiye, II. Dünya Savaşı'na katılmamasına karşın ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşamıştır.

Bu durumda,

I. ihracatın azalması,

II. çalışan nüfusun silah altına alınması,

III. tüketimin azaltılmaya çalışılması

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6
Sovyetler Birliği, Temmuz 1941 'de İngiltere, Ağustos 1941 'de de A.B.D. ile antlaşma imzalamıştır.

Sovyetler Birliği'nin bu girişimlerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Tahran Konferansı'nın toplanması
B
Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da sömürge elde etmek istemesi
C
Sovyetler Birliği'nin ABD'nin askeri gücünden çekinmesi
D
Almanya'nın Barbarossa Harekatı'na girişmesi
E
Sovyetler Birliği'nin Polonya'yı işgal etmesi
Soru 7
Türkiye'nin II. Dünya Savaşı sırasındaki temel politikasının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A
Almanya ile siyasi yakınlaşma politikası izlemek
B
Müttefik devletlere askeri destek sağlamak
C
NATO'nun kurulmasını sağlamak
D
Tarafsızlığa dayalı bir denge politikası izlemek
E
Musul'u topraklarına katmak
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında gösterilemez?

A
Yeni bir uluslararası siyasi düzen kurulmaya başlandı.
B
Büyük ekonomik yıkım yaşayan İngiltere ve Fransa, sömürgeleri üzerindeki etkilerini kaybetmeye başladı.
C
İtalya toprakları İngiltere ve Fransa'nın denetimine bırakıldı.
D
Japonya, savaşı izleyen ilk yıllarda ABD'nin denetiminde kaldı.
E
SSCB, Doğu Avrupa ülkelerinde büyük nüfuz elde etmeye başladı.
Soru 9
Türkiye 1945'te Müttefiklerin II. Dünya Savaşı'nı kazanacağı kesinleşince Almanya'ya resmen savaş ilan etmiştir.

Türkiye'nin bu politikasının temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni toprak elde etmek
B
Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmek
C
Batı Bloku ülkeleri ile yakınlaşmak
D
Boğazların denetimini ele geçirmek
E
Sovyet Rusya'nın desteğini almak
Soru 10
- II. Dünya Savaşı'nın hemen ardından BM'de,

- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,

- Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kabul edilmiştir.

Bu girişimlerde,

I. savaş sırasında etnik temizliğe dönük katliamların gerçekleştirilmesi,

II. savaş suçlularının cezalandırılmak istenmesi,

III. Yahudilerin savaş sırasında Almanlar tarafından katledilmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11
II. Dünya Savaşı öncesinde görülen,

I. Roma Berlin Mihveri,

II. Anti Komintern Pakt,

III. Çelik Pakt

oluşumlarından hangilerinin Müttefik devletleri hedef aldığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12
Türkiye II. Dünya Savaşı öncesinde devletler arası gerginliğin artması karşısında SSCB'yle bir İttifak anlaşması yapmaya çalışmış, fakat bu girişim sonuçsuz kalmıştır.

Bu girişimin başarısız olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
SSCB'nin Almanya'yla bir saldırmazlık anlaşması imzalaması
B
Fransa'nın İngiltere ile birlikte hareket etmesi
C
Avrupa'da silahlanma yarışının hızlanması
D
Avrupa'da milliyetçilik düşüncesinin güçlenmesi
E
Türkiye'de ekonomik sorunlar yaşanması
Soru 13
Ekim 1943'de düzenlenen Moskova Konferansı'nda alınan karar uyarınca savaş suçlularının cezalandırılacağı ilan edilmiştir.

Bu kararın temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alman ordusunu terhis ettirmek
B
Alman ekonomisini denetim altına almak
C
Müttefik devletlerin silahsızlanma konularında işbirliğine devam etmesini sağlamak
D
Sovyetler Birliği'nin Batılılarla işbirliğine devam etmesini sağlamak
E
Mihver devletlerinin işgali altında tuttuğu topraklarda zulüm ve işkence yapmasını önlemek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com