II. Dünya Savaşı -2

II. Dünya Savaşı -2

Tebrikler - II. Dünya Savaşı -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1- Fransızların 1940 Haziranında Almanya ile ateşkes imzalamak zorunda kaldığı görülür.

Bu durumda,

I. ingilizlerin Avrupa'da başarısız olması,

II. Kuzey ve Doğu Fransa'nın Alman işgali altına düşmesi,

III. İtalya'nın Kuzey Afrika'da yayılmacı bir politika izlemesi

gelişmelerinden hangileri rol oynamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
2- Müttefik Devletlerin Kuzey Afrika topraklarına yönelik çıkarma harekatları başarılı olmuş, Sicilya da Müttefik kuvvetlerce işgal edilmiştir.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmuştur?

A
Maginot Hattı'nın kurulması
B
Normandiya çıkarmasının gerçekleşmesi
C
Fransa'da Alman işgalinin sona ermesi
D
İtalya'nın teslim olması
E
Milletler Cemiyeti'nin dağılması
Soru 3
3- Sovyetler Birliği'nin II. Dünya Savaşı'nda Üçlü Mihvere katılmaması,

I. ABD'nin savaşa dahil olması,

II. Almanya'nın Barbarossa Harekatını düzenlemesi,

III. Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi

gelişmelerinden hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4
4- II. Dünya Savaşı'nda yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:

I. ABD, Almanya'ya karşı savaşa girmiştir.

II. İtalya Balkan topraklarını işgale başlamıştır.

III. Barbarossa Harekatı başarısız olmuştur.

Bu gelişmelerden hangileri Müttefik Devletleri olumlu etkilememiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
5- Türkiye 1939'da savaş olasılığının iyice artması üzerine bazı devletlerle ittifak anlaşmaları yapmıştır.

Bu politikanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa'daki Alman yayılmacılığını önlemek
B
Milletler Cemiyeti'nin yeniden kurulmasını sağlamak
C
ABD'nin desteğini elde etmek
D
Toprak bütünlüğüne yönelebilecek tehlikelere karşı önlem almak
E
Ekonomik etkinliği artırmak
Soru 6
6- Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler arasında yer almaz?

A
Nazizm'in Almanya'da iktidarı yitirmesi
B
Locarno Antlaşması'nın imzalanması
C
Hindistan'ın bağımsızlığını kazanması
D
Sömürgelerin bağımsızlık sürecine girmesi
E
Soğuk Savaş döneminin başlaması
Soru 7
7- Türkiye'nin de katılımıyla 1939'da ortak bildiriler yayınlanarak oluşturulmaya çalışılan Barış Cephesi içinde,

I. İngiltere,

II. Fransa,

III. İtalya

devletlerinden hangileri yer almamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8
8- Yalta Konferansı'nda 1 Mart 1945'e kadar ortak düşmana savaş ilan etmemiş olanların Birleşmiş Milletler üyeliğine alınmamalarına karar verildi.

Aşağıdakilerden hangisi bu karar üzerine yaşanan bir gelişmedir?

A
ABD'nin savaşa girmesi
B
ABD'nin savaşa girmesi
C
İtalya'nın teslim olma kararı alması
D
Türkiye'nin Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmesi
E
Türkiye'nin tarafsızlığını ilan etmesi
Soru 9
9- Türkiye, II. Dünya Savaşı'nda,

I. savaşın dışında kalma,

II. Almanya'nın Balkanlarda yayılmasını destekleme,

III. savaşın ekonomik yıkımından daha az etkilenmeyi sağlama

esaslarından hangilerine dayanan bir dış politika izlemiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10
10- II. Dünya Savaşı, Avrupalı devletlerin sömürgeleri üzerindeki etkilerinin azalmasına yol açmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında yer almaktadır?

A
Azınlık sorunlarının çözümlenmesi
B
Çok uluslu devletlerin kurulması
C
Sömürgelerde ulusçuluk ve bağımsızlık düşüncesinin yükselişe geçmesi
D
Varşova Paktı'nın kurulması
E
NATO'nun kurulması
Soru 11
11- II. Dünya Savaşı sonlarında yayınlanan bildirilerde düşmanın koşulsuz teslim olmasından sonra, barışı sürdürebilmek için devletlerin eşit haklarla katılabilecekleri uluslararası bir örgüt kurulması konusunda ilke kararı alınmıştır.

Bu karar aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
AET'nin kurulmasına
B
Birleşmiş Milletler'in kurulmasına
C
Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına
D
ABD'nin öncülüğünde NATO'nun kurulmasına
E
SSCB tarafından Varşova Paktı'nın kurulmasına
Soru 12
12- II. Dünya Savaşı'nda İran’da düzenlenen Tahran Konferansı'nda bir araya gelen Müttefik devletler, Türkiye'nin savaşa dahil edilmesi ve Avrupa'da bir an önce yeni bir cephe açılmasını kararlaştırmıştır.

Bu kararlar,

I. Almanya'nın Avrupa'nın batı bölümündeki etkinliğini sarsma,

II. Türkiye'nin Müttefik Devletlerarasında yer almasını sağlama,

III. savaşın daha kısa sürede sonlanmasını sağlama

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13
13- II. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın teslim olmasına yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya'nın yenilgiyi kabullenmesi
B
Sovyetler Birliği'nin Japonya'ya savaş ilan etmesi
C
Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atılması
D
Mançurya ve Kore'nin işgal edilmesi
E
Birleşmiş Milletler'in kurulması kararının alınması
Soru 14
14- Türkiye, 1940 yılı başlarında Balkan Antantına bağlı ülkelerle işbirliğini güçlendirmeye çalışmıştır.

Bu politikanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savaşın Balkanlara doğru yayılma eğilimi göstermesi
B
Almanya'nın desteğinin alınmak istenmesi
C
Balkanlarda egemenlik alanının genişletilmek istenmesi
D
Ortadoğu'daki İtalyan yayılmasından çekinilmesi
E
Müttefik Devletlerin savaşı kazanacağına inanılması
Soru 15
15- II. Dünya Savaşı'nda sivil kayıplarının geçmiş savaşlara göre çok daha yüksek olmasında,

I. yoğun olarak hava bombardımanlarının gerçekleştirilmesi,

II. işgaller sırasında yağma hareketleri ve salgın hastalıklar yaşanması,

III. Avrupa'da Nazilerin muhalifleri ve Yahudileri toplama kamplarında katletmesi

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com