II. Dünya Savaşı -1

II. Dünya Savaşı -1

Tebrikler - II. Dünya Savaşı -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1- I. Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan antlaşmaların içerdiği hükümlerin,

I. Almanya ve İtalya'nın saldırganlığının önlenememesi,

II. Avrupa devletleri arasındaki anlaşmazlıkların sona erdirilememesi,

III. II. Dünya Savaşı'nın yaşanması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız Iı
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
2- II. Dünya Savaşı öncesinde yaşanan,

I. Almanya'da ağır bir ekonomik çöküntü yaşanması,

II. Japonya'nın Uzakdoğu'daki etkinliğini artırmaya çalışması,

III. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması

gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasında I. Dünya Savaşı'nı sona erdiren barış antlaşmalarının doğrudan bir rolü yoktur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
3- İtalya'da yaşanan,

I. Mussolini'nin iktidara gelmesi,

II. Habeşistan'ın saldırılması,

III. Anadolu'da işgal edilen toprakların boşaltılması

gelişmelerinden hangileri II. Dünya Savaşı öncesi dönemde İtalya'nın Ortadoğu'da etkinliğini artırmaya çalışma politikasının bir sonucu olarak nitelendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 4
4- I. Dünya Savaşı'nın ardından kurulan Milletler Cemiyeti,

I. İtalya'nın Habeşistan'a saldırması,

II. Japonya'nın Çin topraklarına saldırması,

III. Almanya'nın Avusturya'yı işgali altına alması

gelişmelerinden hangileri karşısında herhangi bir yaptırım uygulayamamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 5
5- I. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da,

- Locarno Antlaşması

- Briand - Kellog Paktı

imzalanmıştır.

Bu girişimlerin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A
itilaf Devletlerinin sömürgelerine bağımsızlık yolunu açmaya
B
Avrupa'daki siyasi dengeleri korumaya
C
Soğuk Savaş döneminin başlatılmasına
D
Devletler arası gizli diplomasinin ortadan kaldırılmasına
E
Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına
Soru 6
6- Ağustos 1939'da Sovyetler Birliği ile 10 yıllık bir saldırmazlık antlaşması imzalayan Almanya, bu antlaşmanın hemen ardından 1 Eylül'de Polonya'yı işgale başlamıştır.

Almanya'nın bu politikasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya'nın sadece batı yönünde yayılmaya çalışması
B
Sovyetler Birliği'nin geniş bir egemenlik alanına sahip olması
C
Almanya'nın İngiltere ve Fransa arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalışması
D
Almanya'nın aynı anda iki cephede birden savaşmaktan kaçınması
E
Alman hükümetinin İtalya'dan destek almaya çalışması
Soru 7
7- Alman orduları II. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki ülkelerden hangisini işgal etmemiştir?

A
Polonya
B
İspanya
C
Macaristan
D
Çekoslovakya
E
Fransa
Soru 8
8- Hitler döneminde Almanya'nın,

I. ABD ile ittifak çabalarına girişilmesi,

II. Versay Antlaşması'na karşı çıkılması,

III. silahsız bölge olarak belirlenen Ren bölgesini silahlandırmaya başlaması

girişimlerinden hangilerini gerçekleştirdiği söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
9- Sovyetler Birliği II. Dünya Savaşı başında,

I. Litvanya,

II. Letonya

III. Estonya,

bölgelerinden hangilerini işgal etmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10
10-

I. Ren

II. Maginot

III. Barbarossa

IV. Normandiya

Yukarıdakilerden hangisi Fransa topraklarını hedef alan Alman işgaline karşı Fransız hükümeti tarafından kurulan savunma hattıdır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 11
11- Fransa'nın Alman ordusunun işgali altına düşmesi üzerine Özgür Fransa Hareketi'ni başlatarak işgale direnen Fransız devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Winston Churchill
B
Franklin Boullion
C
General Petain
D
Charles de Gaulle
E
James Balfour
Soru 12
12- İngiltere'de 1930 lu yılların sonunda Yatıştırma Politikası olarak bilinen bir politika benimsemiş, ancak herhangi bir başarı elde edememiştir.

Bu başarısızlıkta aşağıdakilerden hangisi rol oynamıştır?

A
Locarno Antlaşması'nın imzalanması
B
Almanya'nın yayılmacı politikalarını sürdürmesi
C
Milletler Cemiyeti'nin kurulması
D
ABD'nin Avrupa politikasının uzağında kalmayı tercih etmesi
E
Briand - Kellog Paktının gündeme gelmesi
Soru 13
13- Japonya'nın ABD'ye ait Pearl Harbour'un Üssü'ne saldırı düzenlemesi üzerine ABD, Japonya'ya karşı atom silahları kullanmıştır.

Bu gelişme,

I. Almanya'nın savaştan çekildiğini açıklaması,

II. Müttefik Devletlerin Avrupa'da etkinliğinin artması,

III. Pasifik'teki Japon egemenliğinin sona ermesi

durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 14
14- II. Dünya Savaşı'nın önemli askeri girişimlerinden birisi de Almanya'nın gerçekleştirmeye çalıştığı Barbarossa Harekatı'dır.

Bu harekat aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir?

A
Polonya'yı ele geçirme
B
Müttefik Devletleri arasında bağlantıyı koparma
C
SSCB'yi işgal etme
D
Japonya'yla deniz bağlantısı kurma
E
İngiltere'nin hava gücünü ortadan kaldırma
Soru 15
15- II. Dünya Savaşı'nda görülen,

- Almanya'ya karşı Avrupa'nın batısında yeni cephelerin açılarak Fransa'nın işgalden kurtarılması

- Japonya'nın Büyük Okyanus'taki etkinliğinin sarsılması

gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A
Japonya'nın savaştan çekilmesi
B
Pearl Harbour Baskını'nın gerçekleşmesi
C
Babarossa Harekatı'nın düzenlenmesi
D
Sovyetler Birliği'nin Polonya topraklarını işgal etmesi
E
ABD'nin savaşa dahil olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com