I. Dünya Savaşı -4

I. Dünya Savaşı -4

Tebrikler - I. Dünya Savaşı -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Dünya Savaşı sırasında imzalanan Petrograt Antlaşmasında Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır?

A
İngiltere
B
Ermenistan
C
Fransa
D
İtalya
E
Rusya
Soru 2
I - Galiçya cephesi

II - Makedonya cephesi

III - Kafkas cephesi

V - Çanakkale cephesi

IV - Hicaz Yemen cephesi

Yukarıda verilen cephelerden hangileri Osmanlının yardıma gittiği cephelerdir?

A
I ve II
B
I,II ve III
C
I,IV ve V
D
III ve V
E
IV ve V
Soru 3
I. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra galip devletler yenik devletlerle yapacakları barış antlaşmalarının esaslarını belirlemek için Paris Barış Konferansı'nda bir araya gelmişlerdir.

Bu girişimde,

I. Wilson İlkeleri'ni uygulama,

II. savaş sonrasında paylaşım tasarılarını yeniden gözden geçirme,

III. İttifak Devletleri'nin ekonomik çöküntü yaşamasını engelleme

düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve II
Soru 4
Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda yaşadığı yenilgi sonrasında imzalamak zorunda bırakıldığı barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mudanya Ateşkes Antlaşması
B
Mondros Ateşkes Antlaşması
C
Sevr Antlaşması
D
Londra Antlaşması
E
Lozan Antlaşması
Soru 5
I. Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nden tarafsız kalmasını istemişlerdir.

İtilaf Devletleri'nin bu tutumunda aşağıdaki amaçlardan hangisinin belirleyici olduğu söylenemez?

A
Savaşı kısa sürede sona erdirmek
B
Osmanlı maliyesine yardım etmek
C
Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak
D
Güçler dengesini kendi lehine çevirmek
E
Yeni cephelerin açılmasını önlemek
Soru 6
I. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine harekete geçen Osmanlı yönetimi, Avrupalı devletlere daha önceki yüzyıllarda verilmiş olan kapitülasyonların kaldırıldığını ilan etmiştir.

Bu gelişmeye dayanarak Osmanlı yönetiminin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

A
Askeri gücün artırılmasını
B
Azınlık sorunların halledilmesini
C
Devletler arası siyasi gerginliğin sona erdirilmesini
D
Ekonomik alanda dışa bağımlılığın sona erdirilmesini
E
Avrupa tarzı yeniliklerde süreklilik sağlanmasını
Soru 7
I. Dünya Savaşı sırasında yaşanan,

- İtilaf Devletleri'nin Çanakkale Cephesi'nde başarısızlığa uğraması,

- Japonya'nın Uzakdoğu'daki Alman sömürgelerine saldırması

gelişmeleri dikkate alındığında,

I. Savaş daha geniş alanlara yayılmıştır.

II. ABD savaşa girmiştir.

III. İtilaf Devletleri önemli kayıplara uğramıştır,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8
I. Dünya Savaşı'nda,

I. bağımsızlık isyanlarını sona erdirme,

II. kaybedilen bazı toprakları geri alma,

III. siyasi alanda yalnız kalmama

düşüncelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girmesinde etkili olduğu söylenemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Savaşının ömrünü kısaltmıştır?

A
İtalya'nın İtilaf Grubu'nda yer alması
B
Bulgaristan'ın İttifak Grubu'nda savaşa katılması
C
Rusya'nın savaştan çekilmesi
D
Fransa ile Yunanistan'ın birlikte hareket etmesi
E
ABD'nin savaşa girmesi
Soru 10
I. Avrupa'nın birçok devleti ve Amerika savaşa katılmıştır.

II. Hammadde ve pazar arayışı sömürgecilik arayışını hızlandırmıştır.

III. Avusturya - Macaristan prensi Sırplar tarafından öldürülmüştür.

IV. Fransa, Almanya'ya kaptırdığı Alsas-Loren'i geri alma çabasındadır.

Bu gerekçelerden hangileri I. Dünya Savaşının genel bir savaş olmasının sebeplerini oluşturmuştur?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 11
I. Dünya Savaşı başlarken var olan ham madde ve pazar arayışı düşüncesi, I. Dünya Savaşı'nın bitiminde de tam olarak hayata geçirilememiştir.

Bu durum daha sonra aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A
II. Dünya Savaşı'nın başlamasına
B
Sömürgeciliğin tamamen sona ermesine
C
İngiltere ve Fransa'nın güç kaybetmesine
D
ABD'nin siyasi ve ekonomik gücünün azalmasına
E
İstanbul ve Boğazlar'ın öneminin azalmasına
Soru 12
I. Dünya Savaşı sonunda çok uluslu imparatorluklar yıkılırken milli devletler kurulmuştur.

Buna göre,

I. Sınırlar değişmiştir.

II. Dünya'nın haritası yeniden çizilmiştir.

III. Yönetim şekillerinde değişmeler görülmüştür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 13
I. İtalya'nın savaş başladıktan sonra, taraf değiştirerek itilaf Grubu'na geçmesi

II. Bulgaristan'ın Çanakkale Zaferi'nden sonra Osmanlı Devleti yanında savaşa katılması

III. ABD'nin savaşın bitimine yakın bir dönemde savaşa dahil olması

Bu gelişmelerden hangileri devletlerin çıkarlarına göre hareket ettiğini gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 14
Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası gerek Müslümanlar, gerekse azınlıklar tarafından çeşitli zararlı cemiyetlerin kurulduğu gözlemlenmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu zararlı cemiyetlerin ortak özelliği olarak değerlendirilebilir?

A
İngiliz mandasını benimsemeleri
B
Anadolu'daki Milli Mücadele hareketine karşı olmaları
C
Hilâfet makamına bağlı olmaları
D
Kendi devletlerini kurmak istemeleri
E
Ulusal bilincin uyandırılmasında etkili olmaları
Soru 15
I. Dünya savaşının temel sebebi XIX. YY'da "Topraklarında güneş batmayan ülke" olarak bilinen İngiltere ile XIX. YY'ın üçüncü çeyreğinde Prusya önderliğinde siyasi birliğini tamamlayıp gelişen ekonomisi için pazar ve hammadde arayışına yönelen genç Almanya arasındaki artan uluslararası ekonomik rekabet olmuştur.

Bu ekonomik rekabette aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?

A
Coğrafi Keşiflerin
B
1848 İhtilalleri’nin
C
Sosyalist ideolojilerin yaygınlaşmasının
D
Sanayi Devrimi'nin
E
Manda rejiminin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com