I. Dünya Savaşı -1

I. Dünya Savaşı -1

Tebrikler - I. Dünya Savaşı -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. I. Dünya Savaşı sonunda;

- Osmanlı Devleti'nin toprakları paylaşılmıştır.

- Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanmıştır.

- Yenilen devletlerle ağır hükümler içeren antlaşmalar imzalanmıştır.

Bu durumun sonucu olarak,

I. Avrupa'da sınırlar değişmiştir.

II. Ulus devletlerin oluşum süreci hızlanmıştır.

III. Bağımsız yeni devletler ortaya çıkmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
2. I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti;

- Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırmıştır.

- Boğazlardan geçişi yasaklamıştır.

- Gümrük vergilerini yabancı devletlerin onayını beklemeden yükseltmiştir.

Bu bilgilere göre,

I. Bağımsız bir ekonomi politikası izlenmeye çalışılmıştır.

II. Yabancı ülkelere verilen imtiyazlar kaldırılmıştır.

III. Sınırlarını genişletmeyi amaçlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3
3. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı öncesinde İngiltere ve Fransa ile askeri ittifak arayışına girmiş, fakat bu çaba bu iki İtilaf Devletinin olumsuz yanıtı ile sonuçsuz kalmıştır.

Bu gelişmede,

I. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu toplum yapısına sahip olması,

II. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki etkinliğinin giderek azalması,

III. İtilaf Devletleri'nin Osmanlı topraklarını parçalama düşüncesinde olmaları

durumlarından hangilerinin rolünden söz edilebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4
4. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan dönemde ortaya çıkan işgaller ve azınlıkların taşkınlıkları, Türk halkının direniş cemiyetleri kurmasına ve Anadolu'nun parçalanması girişimlerine karşı birlikte hareket etmesine yol açmıştır.

Türk halkının bir bütün halinde tavır almasında,

I. Türkçülük,

II. Osmanlıcılık,

III. Batıcılık

akımlarından hangilerinin etkisi olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 5
5. Yargı: Wilson İlkeleri, Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklara nüfus yoğunluğuna sahip oldukları bölgelerde egemenlik hakkı tanınmasını öngörür.

Durum: Yunanlılar, bölgede Rum nüfusun daha fazla olduğu iddiasını İzmir'in işgal gerekçeleri arasında ortaya koymuşlardır.

Yunanlıların bu çıkışlarıyla ilgili olarak,

I. Wilson İlkeleri'ni işgallerine hukuki zemin hazırlamak için kullanmışlardır.

II. Türk kamuoyunu ikna etmeye çalışmışlardır.

III. Haklı olduklarını ortaya koymaya çalışmışlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6
6. I. Dünya Savaşı'nda İttifak grubunda yer alan Almanya ve Avusturya - Macaristan'ın hammadde kaynakları İtilaf Devletleri'ne göre oldukça sınırlıydı.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini güçleştirdiği savunulabilir?

A
Savaşın kısa sürede sona erdirilmesini
B
Savaştaki sivil kayıplarının azaltılmasını
C
İttifak grubunun savaş sırasında askeri etkinliğinin süreklilik kazanmasını
D
Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girişini
E
Osmanlı topraklarının sömürgeci girişimlere karşı korunmasını
Soru 7
7. Petrolün XX. yüzyıl başlarında bir enerji kaynağı olarak Avrupa sanayisinin en önemli hammaddesi haline gelmesi aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
Osmanlı Devleti'nin siyasi etkinliğinin artmasına
B
Sömürgeci devletlerin Osmanlı topraklarına yönelik ilgisinin artmasına
C
Osmanlı Devleti'nin petrol kaynaklarını etkin biçimde kullanmasına
D
Osmanlı Devleti'nin İngiltere ile olan ilişkilerinin güçlenmesine
E
Osmanlı ekonomisinin düzelmesine
Soru 8
8. Bazı Osmanlı devlet adamlarına göre, Almanya ile birlikte Dünya Savaşı'na girmek, Duyun-ı Umumiye İdaresi ve kapitülasyonlardan kurtulmak anlamına geliyordu.

Bu bilgilere dayanarak,

I. Osmanlı yönetimi ekonomik bağımsızlık sağlamayı planlamıştır.

II. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinde ekonomik beklentiler rol oynamıştır.

III. Ekonomik alanda Batı'ya olan bağımlılık sona erdirilmek istenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 9
9. I. Dünya Savaş'ında Almanya'nın yanında yer alan Osmanlı Devleti, Bakü petrollerine sahip olmak için yeni bir cephe açarken, İngilizler de Irak petrolleri üzerinde egemen olmak için çaba harcamışlardır.

Bu girişimler,

I. enerji kaynaklarına olan ihtiyacın artması,

II. milliyetçilik anlayışının yaygınlaşması,

III. Avrupa'da sınırların değişme ihtimalinin ortaya çıkması

durumlarından hangilerinin bir sonucu olarak nitelendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 10
10. Osmanlı Padişahı Sultan V. Mehmet Reşad'ın I. Dünya Savaşı'nın hemen başında halife sıfatıyla ilan ettiği kutsal cihad çağrısı İslam dünyasında beklenen etkiyi oluşturamamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonucu olarak gösterilebilir?

A
İngiltere ve Fransa'nın denizlerdeki gücünün üstün olmasının
B
Osmanlı ekonomisinin Avrupalı devletlere bağımlı olmasının
C
İslam dünyasının ekonomik alandaki kaygıları öne çıkarmasının
D
Halifelik makamının Müslümanlar üzerindeki etkinliğinin zayıf olmasının
E
Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne karşı mücadele etmesinin
Soru 11
11. Doğu Akdeniz'de güçlü bir İtalya istemeyen İngiltere daha önce bu devlete bırakılması kararlaştırılan İzmir ve çevresinin Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'a verilmesini sağladı.

Buna göre,

I. Osmanlı Devleti'yle ilgili paylaşım planları değişmiştir.

II. İtilaf Devletleri arasında fikir ayrılıkları yaşanmıştır.

III. Wilson Prensipleri geçerlilik kazanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
2. I. Dünya Savaşı'nı doğuran en önemli nedenlerden birisi, Avrupalı bazı devletlerin hammadde arayışını ve pazar elde etme rekabetini alabildiğine hızlandırmalarıdır.

Yalnız bu bilgilere bakılarak,

I. Avrupa'da toplumsal özgürlük arayışı hız kazanmıştır.

II. Sömürgeci politikalar devletler arası gerginliği artırmıştır.

III. Milliyetçilik düşüncesi çok uluslu devletlerin toprak bütünlüğünü tehdit etmiştir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com