Hz.Muhammed (s.a.s.) Dönemi

İSLAMDAN ÖNCE ARAP YARIMADASI
Arap Yarımadası’nın güneyine Yemen, ortasına Necit, kuzeyine de Hicaz denir.Hicaz Mekke, Medine ve Taiften oluşur.Yarımadada İslam’a kadar Main, Saba, Himyeri, Nebatlılar, Gassani, Tedmür, Kinde ve Hire devletleri kurulmuş.Kabileler arasındaki sürtüşmelerden dolayı asla siyasi birlik sağlanamamıştır.İslam’dan önceki yaşantıya Cahiliye döneme denmiş, çölde göçebe yaşayanlara Bedevi ve şehirlerde yaşayanlara Medeni denilmiştir.En yaygın din putperestlik olup Mekke hem bir ticaret merkezi, hem de dini merkezdir.Bu dinin dışında Hıristiyan Yahudi ve Hanif dini de vardır.Araplar haram aylarında Mekke’ye gelir burada düzenlenen panayırlara katılırlardı.İslam geldiği sırada Arap yarımadasının dışında Göktürk, Bizans ve Sassani devleti vardır. Mekke-Şam ticaret yolu Arap Yarımadası için çok önemliydi.

HZ.MUHAMMMET (S.A.S) VE İSLAMİYET

Peygamberimiz 571 yılında Mekke’de doğdu.Babası Abdullah annesi Amine olup kendisi Haşimi soyundandır.Kendisini önce dedesi sonra amcası Ebu Talip yetiştirdi.Ticaretle uğraşmış 28 yaşında Hz. Hatice ile evlenmiştir.Bir Hanif olan Peygamberimiz çok güvenilir olduğundan El Emin diye adlandırılmıştır.40 yaşında Hira Dağı’nda ilk ayet gelmiş ve böylece peygamberlik görevi başlamıştır.Önce Hz. Hatice sonra Hz.Ebu Bekir, Hz.Ali, Hz.Zeyd ona inanmışlardır.43 yaşında ise Resul olmuş ve bu dini Mekkelilere duyurmuş ama Mekkelilerin tepkisiyle karşılaşmıştır.

Bunun sebepleri:♦İslamiyet’in insanları eşit sayması oysa onlarda kölelik vardı
♦İslamiyet’in bütün ahlaksızlıkları reddetmesi oysa onların yaşantısı ahlaksızlık üzerine kurulmuştu.
♦Kadına ve erkeğe eşit değer vermesi oysa onlarda kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu
♦Zenginlerin ticari çıkarlarını kaybetme tehlikesi
♦Araplar arasındaki kabile üstünlüğü anlayışı
♦Geleneklere ve geçmişe Arapların bağlı olması
♦Öldükten sonra hesap verme endişesi.
♦Put pereseliğin büyük bir gelir kaynağı olması.
Mekkeler İslam’ın yayılmaması için Müslümanlara baskı yapmaya başladılar.Peygamberimiz bu durum karşısında bir kısım Müslüman’ı önce Taife göndermeyi düşündü ama onlardan gereken desteği alamayınca Habeşistan’a gönderdi.Mekkelilerin baskıları artınca Peygamberimiz Akabe’de Medinelilerle iki görüşme yaptı ve onların biatını aldı.Daha sonra Mekke’den Medine’ye göç etmeye karar verdi.

Çünkü Peygamberimiz:
♦İslam’ı Mekke’nin dışına çıkarmak istiyordu.
♦Müşriklerin baskılarından kurtulmak istiyordu.
♦İslam devletinin Mekke’de kurulma şansının olmaması
Bu sebeplerden dolayı 622’de Mekke’den Medine’ye göç olayı gerçekleşti.Gidenlere Muhacir, Medinelilere Ensar denildi.Ayrıca Medine’de Yahudiler de yaşamaktaydı.Bu topluluğun beraber yaşaması için Peygamberimiz bazı kurallar koydu. Peygamberimiz burada Yahudilerle Medine Vatandaşlık Sözleşmesini yaptı.

Bu olayın sonuçlarına bakıldığında.
♦İslam Şehir Devleti kuruldu.
♦İslam daha hızlı yayılma imkanı buldu.
♦Bu olay Hicri takvimin başlangıcına esas sayıldı.
♦Çile ve işkence dönemi kapandı.
♦İslam’ın en büyük inkılabı sayıldı.
♦İlk nüfus sayımı yapıldı.
♦İslam Devlet tarihi başladı.
♦Mekke-Şam ticaret yolu Müslümanların tehdidi altına girdi, savaşlara neden oldu.
♦İslam’ın ilk anayasası doğdu(Medine Sözleşmesi)

BEDİR SAVAŞI 624
Bu savaşın sebeplerine bakıldığında
Müslümanların Medine’de bir güç haline gelmesi ve Şam ticaret yolunu tehdit etmeleri Mekkelileri kızdırdı.
Mekkeliler göç edip giden Müslümanların Mekke’de kalan mallarına el koydular.
Müslümanlar ise buna karşılık Mekkelilerin kervanına saldırınca savaş kaçınılmaz oldu.
Bedir kuyuları yakınında yapılan savaşı Müslümanlar kazandı.
Sonuçta:
♦Müslümanlar ilk askeri başarılarını kazandı.
♦Mekke-Şam ticaret yolu kısmen de olsa Müslümanların eline geçti.
♦Müslümanların önemli bir güç olduğu anlaşıldı.
♦Ganimetlerin paylaşılması gündeme geldiğinden İslam ganimet hukuku doğdu.
♦Mekkeli esirlerden okuma yazma bilenler on esire bunu öğretmelerine karşılık serbest bırakıldı.
♦İslam esir hukuku doğdu.
♦İslam’ın okumaya verdiği önem bir daha ortaya çıktı.
♦İslam savaş hukuku doğdu.
♦Medine sözleşmesine uymayan Beni Kaynuka kabilesi Medine’den atıldı.
♦Uhut Savaşı’na sebep oldu.

UHUT SAVAŞI 625
Mekkeliler:
Bedir’in intikamını almak.
Şam ticaret yolunu kurtarmak.
Zengin bir ticaret kervanının Müslümanların eline geçmesinden
dolayı onu kurtarmak için Uhut Dağı eteklerinde savaş yapıldı ve Müslümanlar Peygamberimizin savunma yapma isteğine uymadılar ve yenildiler.

Sonuçta:
♦Müslümanlar ilk yenilgilerini aldılar.
♦Mekkeliler kesin sonuç alamadılar.
♦Şam ticaret yolu Müslümanların kontrolünden çıktı.
♦Beni Nadir kabilesi Medine’den atıldı.
♦Peygamberimizin Müslümanlar üzerinde otoritesi arttı.
♦Müşrikler Müslümanları tek başlarına yenemeyeceklerini anladılar.

HENDEK SAVAŞI 627
Mekkeli müşrikler Uhut savaşında kesin sonuç alamayınca, Yahudilerin de kışkırtmaları sonucu harekete geçtiler.Müşrikler Müslümanların daha fazla güçlenmesini istemiyorlardı.Müslümanlar Medine’nin etrafına hendekler kazarak savunma yaptılar.Müşrikler sonuç alamayacaklarını görünce geri çekildiler.
Sonuçta:
♦Bu müşriklerin son seferi oldu.
♦Müslümanlar taarruza müşrikler savunmaya geçti. İslam hızla yayılmaya başladı.
♦İlk İslam hastanesi bu savaşta kuruldu.
♦Beni kuruyze kabilesi de Medine’den atıldı Medine’de Yahudi kalmadı.
♦İslam’ın Arap Yarımadası’nda itibarı artı.

HUDEYBİYE BARIŞI 628
628 yılında Müslümanlar Hac yapmak için silahsız bir biçimde Mekke’ye yöneldiler.Mekkeliler önlerini kestiler.Haram aylarında olunduğundan savaş olmadı ve anlaşma yapıldı.

Buna göre:
♦O yıl hac yapılmayacak ertesi yıl üç günlüğüne hac yapılacak.
♦Reşit olmayan Mekkeli birisi Müslüman olursa Medine’ye alınmayacak.
♦Medine’den birisi geri dönerse Mekke’ye alınacak.
♦Kabileler arasındaki sürtüşmelere iki taraf da karışmayacak.
♦Barış on yıl sürecek.

Böylece:
♦Mekkeliler Müslümanları hukuken tanımış oldular.
♦İslam’ın ilk siyasi zaferi sayılır.
♦Barış döneminden yararlanan Müslümanlar İslam’ı hızla yaydılar.
♦Kuzeydeki Yahudiler üzerine (Hayber) gitme fırsatı doğdu.
♦Mekkeliler hiç olmazsa barışla Şam ticaret yolunu açık tutmayı hedeflediler.
♦Medine’ye Mekkeli Müslümanların alınmamasını İslam’ın yayılmasını engellemek için yaptılar.

HAYBERİN FETHİ 629
Medine’den çıkarılan Yahudiler Hayber’de toplanmıştı.Şam ticaret yolunu tehdit etmekte idiler.629 burası alınarak Şam ticaret denetimi her şeyiyle Müslümanların eline geçti.

MUTE SAVAŞI 629
Peygambermizin katılmadığı tek seferdir.Gazve değil Seriyye’dir.Gassanilerin İslam elçisini öldürmesi üzerine çıkıldı.Ayrıca Bizans Müslümanların büyümesinden endişe duymakta olup bir sefer hazırlığı içerisindeydi.Bizans’la yapılan bu ilk savaşı Müslümanlar kaybetti.Halit bin Velit orduyu toparlayıp geri döndü.

MEKKENİN FETHİ 630
Peygamberimiz Müslümanlarca kutsal olan Kabe’yi alıp putlardan temizlemek istiyordu.Mekkelilerin Hudeybiye barışını bozmaları üzerine Mekke üzerine yüründü ve alındı.

Böylece:
♦Mekke müşrik devleti ortadan kalktı.
♦Kabe putlardan temizlendi ve Müslümanların oldu.
♦Müslümanlar Arap yarımadasının en büyük gücü oldu.
♦İslam’ın yayılması daha da hızlandı.
♦İlan edilen genel aftan dolayı Mekkelilerin çoğu Müslüman oldu.

HUNEYİN VE TAİF SEFERİ 630
Mekke’den kaçan müşrikler Huneyin vadisinde toplanıp Mekke’yi geri almak için toplanınca üzerlerine yüründü ve dağıtıldı.Böylece Mekke’nin fethi pekiştirildi.Kaçanlar Taif’e gititler.Taif’te kuşatıldı ise de alınamadı.Bir yıl sonra Taifliler kendiliğinden Müslüman oldular.

TEBÜK SEFERİ 631
Bizans imparatoru Hereklüs’ün İslam üzerine geleceği duyulunca sefere çıkıldı.Tebük’e kadar gidildi ama kimseyle karşılaşılmadı. Kuzey Arabistan’ın fetihler yapıldı.Bu Peygamberimizin son seferi oldu.

VEDA HACCI 632
Peygamberimiz 632’de ilk ve son haccını yaptı.Burada veda hutbesini okudu.8 Haziran 632 vefat etti.Medine’ye defnedildi.

www.tarihtendersler.com