Tarih Online Genel Tarama Sınavı -9

Genel Tarama -9

Tebrikler - Genel Tarama -9 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Ankara Savaşı 1402 yılında Çubuk Ovası'nda Timur ile Yıldırım Bayezid arasında yapılmıştır.

Yukarıdaki bilgiyi belgelerle tespite çalışan bir araştırmacı aşağıdaki bilim dallarından hangi ikisini daha fazla kullanmak zorundadır?

A
Nümizmatik - Paleografya
B
Epigrafya - Coğrafya
C
Coğrafya - Diplomatik
D
Diplomatik - Sicilografi
E
Coğrafya - Kronoloji
Soru 2
2. Hititler;

I. Suriye toprakları için Mısır ile yaptıkları savaş sonucunda Kadeş Antlaşması'nı imzalamışlardır.

II. Asillerden oluşan Pankuş Meclisi'ni kurmuşlardır.

III. Kayalara tanrı kabartmaları yapmışlardır.

IV. Krallannın hayatlarını anlatan anallar hazırlamışlardır.

Yukarıda Hititlere ait aşağıdaki alanların hangisiyle ilgili bir bilgi yoktur?

A
Yönetim
B
Din
C
Sanat
D
Diplomasi
E
Ekonomi
Soru 3
3. Hunların ve Göktürklerin,

I. Geniş alanlara egemen olmaları

II. Türk topluluklarını bir bayrak altında toplamaları

III. Çin'i vergiye bağlamaları

özelliklerinden hangileri, Türk dünyasında siyasal birliği sağladıklarına doğrudan kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 4
4. Abbasi ordusunda görev yapan Türkler iç isyanların bastırılmasında ve Bizans saldırılarının önlenmesinde önemli rol oynamışlardır.

Bu bilgilere dayanarak Türklerin İslam dünyasında,

I. Merkezi otoritenin sağlanması

II. Sınırların güvenliğinin sağlanması

III. Yeni mezheplerin ortaya çıkması

durumlarından hangilerine katkı sağladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
5. Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında yapılan Dandanakan Savaşı sonucunda savaşın taraflarından olan Gazneliler yenilerek yıkılma sürecine girmiş; daha sonraları Büyük Selçuklu Devleti en etkili güç haline gelerek Sünni İslam dünyasının koruyucusu olmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A
Dandanakan Savaşı bir cihat savaşı değildir.
B
Selçuklular siyasi ve dini etkinlik kazanmıştır.
C
Abbasi halifesi Selçuklu koruyuculuğuna girmiştir.
D
Selçuklu ülkesi bilim, kültür ve sanat merkezi haline gelmiştir.
E
Siyasi güç Selçuklular'ın dinsel önemini de artırmıştır.
Soru 6
6. Kösedağ Savaşı'ndan sonra Moğolların Anadolu'yu işgal etmesi üzerine bölgede asayiş bozulmuştur.

Bu durumun sonuçlarıyla ilgili,

I. Ticaret faaliyetleri durgunlaşmıştır.

II. Anadolu'da karışıklıklar yaşanmıştır.

III. Merkezi otorite güçlenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
7. Osmanlı Devleti özellikle Orhan Gazi döneminden itibaren fetihlerini Rumeliye doğru kaydırmıştır. Buna uygun olarak ilk önemli kazançları Çimpe Kalesini Osmanlı'ya katmak olmuştur. Anadolu'dan Rumeli'ye yapılan düzenli göç hareketiyle de fethedilen bölgelerin Türkleşmesini sağlamışlardır.

Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de ağırlıklı olarak fetihler yapmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A
Balkanlardaki dini ve siyasi çekişmelerden faydalanmak istemesi
B
Fetih politikasına uygun olarak gayrimüslim toprakları tercih etmesi
C
Halifeliğin siyasi otoritesinden yararlanmayı düşünmesi
D
Bu dönemde Türk beylikleriyle mücadeleyi uygun bulmaması
E
Anadoluda kardeş kanı dökülmesinin doğru bulmaması
Soru 8
8. XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin;

I. Topraklarını Viyana'ya kadar genişletmesi

II. Fransa'ya imtiyazlar vermesi

III. Avusturya'yı vergiye bağlaması

gelişmelerinden hangileri güçlü bir ordusunun bulunduğuna kanıt olarak gösterilemez?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
9. Osmanlılar Lehistan'ı Avusturya ve Rusya'ya karşı tampon bölge olarak görmüşlerdir.

Bu durum Osmanlı Devleti'ni,

I. Lehistan'nın siyasal varlığını koruma

II. Avusturya ve Rusya ile sürekli ittifak halinde bulunma

III. Lehistan tahtına Osmanlı aleyhtarı birinin geçmesini engelleme

politikalarından hangilerini izlemeye zorlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10
10. Rönesans Hareketlerinin hızla yaygınlaşması dinsel ve kültürel anlamda aşağıdakilerden hangisine sebep olmamıştır?

A
Pozitif bilimlerin güç kazanmasına
B
Skolastik düşüncenin zayıflamasına
C
Reform Hareketlerinin başlamasına
D
Kitap sayısının hızla çoğalmasına
E
Devletlerarası bürokrasinin engellenmesine
Soru 11
11. III. Selim, Osmanlı Devleti'ni gerilemeden kurtarmak için bazı tedbirler almıştır. Ekonomi alanında yerli malının kullanımını artırmaya çalışmış, resmi kurumlarda kullanılan malzemenin yerli malı olmasını istemiştir.

Buna göre,

I. Ekonomide milli bir politika izlenmiştir.

II. Yabancılara verilen ticari imtiyazlar artırılmıştır.

III. Osmanlı Devleti'nde yerli üretim canlandırılmak istenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 12
12. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Edirne Antlaşması'nın,

I. Rus ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçebilecektir.

II. Osmanlı Devleti, Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir.

III. Osmanlı Devleti, Yunanistan'ın bağımsızlığını tanıyacaktır.

hükümlerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin Fransız İhtilali'nden etkilendiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 13
13. II. Mahmut 1833 yılında Babıali'de Tercüme Odası'nı açmıştır. Tercüme Odası'nın açılma amacı; dış ilişkilerde devletin resmi yazışmalarını yürütmek ve yabancı dil bilen memurlar yetiştirmektir.

Bu bilgilere dayanarak,

I. Tercüme Odası Osmanlı Devleti'nin Avrupa'yı daha yakından tanımasına ortam hazırlamıştır.

II. II. Mahmut bağımsız devlet anlayışına aykırı çalışmalar yapmıştır.

III. II. Mahmut dış politikada etkin olmaya çalışmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14
14.

I. Eğitilmiş ve güvenilir yönetim kadrosunun olmayışı

II Halkın eğitimsiz ve yönetime karşı tepkisiz olması

III Batılılaşmanın devlet politikası haline getirilmemesi

Bu bilgiler dikkate alındığında; XIX. yüzyıldaki bu aksaklıkların doğrudan aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

A
Reform çabalarının yetersiz kalmasına
B
Savaşların yenilgiyle sonuçlanmasına
C
Halkın reformlara tepki göstermesine
D
Dış devletlerin baskılarını arttırmalarına
E
Ordunun disiplinden uzaklaşmasına
Soru 15
15. Aşağıdaki illerden hangisinin yönetimi diğerlerinden farklı olarak özel yönetime sahiptir?

A
Bosna
B
Trabzon
C
Diyarbakır
D
Kütahya
E
İstanbul
Soru 16
16. Müslüman olmayan halkın sahip olduğu topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haraci arazi
B
Miri topraklar
C
Zeamet
D
Tımar
E
Has
Soru 17
17. I. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'deki bazı aydınlar ve devlet adamları, devletin varlığını devam ettirebilmesi için kuvvetli ve medeni bir devletin mandası altına girmeyi bir kurtuluş yolu olarak görüyorlardı. Bazıları ingiltere'nin, bazıları da Amerika'nın himayesini istiyorlardı. Bu kişiler ile ilgili, I. inkılapçı bir anlayışa sahiplerdir. II. Bağımsız olma ümitlerini kaybetmişlerdir. III. Yurtta barış, dünyada barış ilkesini benimsemişlerdir. yargılarından hangileri ileri sürülebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 18
18. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgallere karşı Anadolu ve Trakya'da kurulan bölgesel derneklerin amaçlarından biri değildir?

A
Bölgesel kurtuluşu sağlamak
B
Bölgesel örgütlenmeyi sağlamak
C
Azınlık faaliyetlerini önlemek
D
Basın yayın yoluyla propaganda yapmak
E
Anadolu ihtilalini başlatmak
Soru 19
19. Amasya Genelgesi'nde oluşturulacak ulusal heyetin her türlü etki ve denetimden uzak olması gerektiği belirtilmiştir.

Kurtuluş Savaşı sırasında,

I. Kongrelerin işgalden uzak bölgelerde düzenlenmesi

II. Temsilciler Kurulu'nun her yönden güvenli olan Ankara'da çalışması

III. Mebuslar Meclisi'nin istanbul'da açılması

faaliyetlerinden hangilerinin Amasya Genelgesi'ndeki amaca aykırı olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 20
20. Kurtuluş savaşında Güney Cephesinde savaş yapılan devletler aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere – Fransa
B
Fransa – Yunanistan
C
Fransa-Gürcistan
D
İngiltere-Yunanistan
E
Yunanistan - Ermenistan
Soru 21
21. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden farklı özellik ve amaca sahiptir?

A
Tevhid-i Tedrisat Yasası
B
Türk Tarih Kurumunun kurulması
C
Medreselerin kapatılması
D
Türk Dil Kurumunun açılması
E
Takrir -i Sükun Yasasının çıkarılması
Soru 22
22. Türk hükümetleri Cumhuriyetin ilk yıllarında bazı dış politika sorunları uğraşmak durumunda kalmıştır.

Türkiye'nin bu sorunlar nedeniyle,

I. Yunanistan,

II. Fransa,

III. İngiltere

devletlerinden hangileriyle karşı karşıya geldiği söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 23
23. Atatürk, "Bir ülkeyi ele geçirmek, o ülkede yaşayanlara hâkim olmak için yeterli değildir. Bir milletin ruhu ele geçirilmedikçe, bir ulusun azim ve iradesi kırılmadıkça, o ulusa egemen olma imkânı yoktur." demiştir.

Atatürk bu sözü ile aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

A
Lâiklik
B
Milliyetçilik
C
Halkçılık
D
İnkılâpçılık
E
Devletçilik
Soru 24
24. ABD'de görülen,

I. askeri etkinliğin artırılması için çalışmalar yapılması,

II. bankacılık ve finans sisteminin devlet tarafından yeterince denetlenememesi,

III. bankalar tarafından verilen kredilerin geri dönüşünde sorunlarla karşılaşılması

durumlarından hangileri 1929 yılında yaşanan Dünya Ekonomik Bunalımı'na ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 25
25. Almanların 1939'da Polonya topraklarında ilerlemeye başlaması üzerine harekete geçen SSCB de Polonya'nın doğusunu işgale başladı. Kısa süre sonra da Estonya, Letonya ve Litvanya'yı işgal etti. Ardından Finlandiya'dan topraklarına asker sokmak için izin istedi.

SSCB'nin bu girişimlerinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Almanya'nın İngiltere ile yakınlaşmasını önlemek
B
Bir Alman saldırısına karşı tampon bölge oluşturmak
C
İngiltere’nin askeri desteğini almak
D
Almanya ile askeri ittifak kurmak
E
Balkan toprakları üzerinde denetim kurmak
Soru 26
26. II. Dünya Savaşı sonrasında Asya ve Afrika'da sömürge konumunda bulunan ülkeler bağımsızlıklarını kazanmaya başladılar. Böylece ......................................... adı verilen grup doğdu.

Paragrafta boş bırakılan yere,

I. Üçüncü Dünya ülkeleri,

II. Batı Bloku,

III. Demirperde ülkeleri

ifadelerinden hangileri yazılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 27
27. Türkiye, ülkede bulunan bütün ABD askeri üs ve tesislerine 1975 yılında el koyma kararı almıştır.

Bu şekilde bir karar alınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye'nin NATO'ya üye olması
B
ABD Kongresi'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulama kararı alması
C
Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye yönelik baskılarının artması
D
ABD yönetiminin Türkiye'deki Jüpiter füzelerini sökme kararı alması
E
Türkiye'nin Kıbrıs'ta Rumları çözüm için zorlaması
Soru 28
28. 1990 sonrası dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerde,

I. Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı,

II. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı,

III. Mavi Akım

projelerinden hangilerinin belirleyici olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
28 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Testleri Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com