Tarih Online Genel Tarama Sınavı -8

Genel Tarama -8

Tebrikler - Genel Tarama -8 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1.

I. Tarih bilimi kesin kanunlar koyamaz.

II. Tarihi olaylar objektif bir şekilde ele alınmalıdır.

III. Tarih geçmişte yaşanan olayları inceler.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri tarihi olayların diğer bilimlerde olduğu gibi tekrar edilebilen olaylarla ilgilenmediğini gösterir özellikler taşır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
2. Frig dini inanışına göre, tanrılar sonbaharda ölür, ilkbaharda yeniden canlanırdı. Yasalarına göre bir hayvana zarar verenin ya da tarım aleti kıranın cezası idamdı. En büyük tanrıları bereket tanrıçası Kibele idi.

Buna göre,

I. Yaşam biçimleri hukuk sistemlerini etkilemiştir.

II. Temel geçim kaynaklarından birisi tarımdır.

III. Çok tanrılı dini inanışı benimsemişlerdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3
3. Tarihte varlığı bilinen ilk büyük Türk Devleti M.Ö III. yy'da kurulmuş olan Asya Hun İmparatorluğu'dur.

Buna göre,

I. Hunlar'dan önce kurulmuş bir Türk Devleti yoktur.

II. İslamiyet'in Türkler tarafından kabulünden önce kurulmuşlardır.

III. Hunlar'dan önce teşkilatlı Türk boylarının olması mümkün değildir.

yargılarından hangileri kesinlik göstermez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 4
4. Hz. Muhammed, İslamiyet’i önce Mekke'de yaymaya çalışmış, ancak tepkiyle karşılanmıştır. Taif'te de benzer durumlarla karşılaşmıştır. Mekke ile anlaşmazlıkları olan Medine halkı ise Hz. Muhammedi Medine'ye davet etmiş, böylece ilk İslam Devleti Medine'de Hicret sonunda kurulmuştur.

Buna göre,

I. Mekke ve Taif şehrinin yöneticileri aynı soydan gelmektedir.

II. İslam Devleti'nin kurulma düşüncesi, Hicret ile gerçekleşmiştir.

III. İslam Devleti'nin kurulmasıyla Mekke - Medine anlaşmazlığı sona ermiştir.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
5. Timur, Çağatay Hanlığı'nı yıkarak Türkistan'da büyük bir devlet kurmuştur. Hazar Denizi ve Karadeniz'in kuzeyinde yer alan Altınordu Hanlığı'na da son vererek Türkler'e karşı bu bölgede günümüze kadar devam eden önemli bir siyasi tehlikenin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Siyasi tehlike olarak kabul edilen bu devlet,

I. Kırım Hanlığı,

II. Rus Çarlığı,

III. Babür İimparatorluğu,

IV Safevi Devleti,

V Kazan Hanlığı

verilenlerden hangisidir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 6
6. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkili olan Babailer isyanı'nın ortaya çıkmasında verilen sözlerin tutulmaması, ekonomik sorunlar ve isyancıların islam dinini yeterince tanımamaları etkiliydi.

Buna göre, isyanların hangi amaçla çıkarılmış olduğu söylenemez?

A
Dinsel
B
Siyasi
C
Ekonomik
D
Rejimi değiştirme
E
Kültürel
Soru 7
7. Osmanlı Devleti'nin iskan politikasını uyguladığı dönemlerde;

I. iskan için öncelikle konar - göçer Yörükler ve Tatarlar seçilmiştir.

II. Bir yerden göçmen alınırken o bölgenin üretim ve düzeninin bozulmamasına dikkat edilmiştir.

III. Bir bölgede anlaşmazlık içerisinde olan ailelerden biri tercih edilmiştir.

Yukarıdaki uygulamalardan hangileri göçebelerin yerleşik hayata geçirilmesi ve asayişin sağlanmasına yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8
8. Osmanlı Yükselme Dönemi'nden itibaren, özellikle Fatih ve Kanuni döneminde, Hristiyan Avrupa'yı siyasi, dini ve ekonomik açıdan bölme politikası güdülmüştür.

Buna göre,

I. Anadolu Türk birliğinin kurulması,

II. Protestanlık mezhebinin desteklenmesi,

III. Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi,

IV. Fatih'in İstanbul'un fethiyle Ortodoks mezhebini koruyuculuk altına alması

gelişmelerinden hangileri bu politika ile yakından ilgilidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 9
9. Lale Devri'nde düşünce ve kültür hayatı canlandırılmaya çalışılmıştır.

Aşağıdaki yeniliklerden hangisi bu amaçla yapılmıştır?

A
Tulumbacılar örgütünün kurulması
B
Lalezar adı verilen lale bahçelerinin yapılması
C
İstanbul'da çini ve kumaş fabrikalarının açılması
D
Yabancı eserlerin Osmanlıca'ya çevrilmesi
E
Avrupa başkentlerinde elçilikler açılması
Soru 10
10. Fransız ihtilali'nin meydana gelmesinde,

I. Kralların geniş yetkilere sahip olması

II. Fransız aydınların yönetimi eleştirmeleri

III. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması

Yukarıdakilerden hangileri Fransız İhtilali'nin nedenleri arasında dış etkenlerin de olduğunu gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11
11. Rusya, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı'dan aldığı Eflak ve Boğdan'ı Osmanlı'ya geri vermiş, ancak bu bölgelerde yaşayan Hristiyan azınlıklar için ıslahat yapılmasını istemiştir.

Buna göre Rusya ile ilgili olarak,

I. Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü tanımıştır.

II. Azınlıkları bahane ederek Osmanlı'nın egemenlik haklarına müdahale etmek istemiştir.

III. Osmanlı Devleti ile bozulan ilişkileri yeniden düzene koymak istemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
12.

I. Durum: Berlin Antlaşması ile Doğu Rumeli toprakları Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak, ancak Hristiyan bir vali tarafından yönetilecekti.

II. Durum: Doğu Rumeli, Bulgar Prensliği ile birleşmek için ayaklanmış, yapılan görüşmelerde Osmanlı Devleti bu bölgenin Bulgar Prensliği'ne bağlanmasını kabul etmiştir (1885).

Bu iki duruma dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Osmanlı Devleti'nin uluslararası saygınlığının arttığına
B
Osmanlı Devleti'nin topraklarının genişlediğine
C
Osmanlı Devleti'nin siyasi gücünün zamanla azaldığına
D
Doğu Rumeli'de sadece Bulgarların yaşadığına
E
Osmanlı Devleti'ndeki demokratikleşme çalışmalarının Doğu Rumeli topraklarında başladığına
Soru 13
13. Dağılma Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruyamaması, aşağıdaki politikalardan hangisinin uygulanmasına neden olmuştur?

A
Haçlı birliğinin parçalanmaya çalışılmasına
B
Azınlıkların bağımsızlığının tanınmasına
C
Fransa'ya kapitülasyonlar verilmesine
D
Devletler arası çıkar çatışmalarından yararlanılmasına
E
Azınlıklara ayrıcalıklar tanınmasına
Soru 14
14. "Genç subaylar içerisinde ciddi bir desteğe sahip olan ittihat ve Terakki, Osmanlı Devleti'nin kurtuluşunun ülkedeki keyfi yönetime son verilmesi, Osmanlı parlamentosunun yeniden açılması ve feodal ekonominin aşılmasıyla mümkün olabileceğini savunan örgüttü."

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Ümmetçi bir cemiyet oldukları
B
Sanayileşmeyi hedefledikleri
C
Batının siyasal kurumlarını benimsedikleri
D
Rejimin demokratikleştirilmesini hedefledikleri
E
Ordu içerisinde örgütlü bir güç olduğu
Soru 15
15. Osmanlı Devleti "Uşi Antlaşması" ile Trablusgarp'tan çekilirken halkın, dini bakımdan Osmanlı Halifesi'ne bağlıkalacağı belirtilmiştir.

Yukarıdaki bilgiye bakılarak, Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp politikasıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Bölgedeki etkinliğini korumaya çalışmıştır.
B
Halifeliğin gücünden yararlanmayı amaçlamıştır.
C
Kuzey Afrika'daki dini otoritesini devam ettirmek istemiştir.
D
Trablusgarp halkıyla kültürel bağlarını devam ettirmek istemiştir.
E
Sınırlarının güvenliğini sağlamaya çalışmıştır.
Soru 16
16. Osmanlı Devleti'nde halk arasında konuşma ve yazışma dili olarak Türkçe, din ve bilim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak Farsça kullanılmıştır.

Bu durumun,

I. Türkçe'ye birçok Arapça ve Farsça kelimenin girmesi

II. Türklerin Araplaşması

III. Osmanlı ülkesinde farklı dillerden eserlerin yazılması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 17
17. Osmanlı Devleti'nin,

I. Balkanlardaki Hristiyan halkın çocuklarını asker olarak alması

II. Şehzadeleri Balkanlardaki sancaklarda görevlendirmemesi

III. Ele geçirilen topraklardaki halkın önceden uymakta oldukları kanunları devam ettirmesi

uygulamalarından hangilerinin halkın Osmanlı yönetimine uyum sağlamasını kolaylaştırdığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 18
18. Doğu sorunu, Türkiye'nin harita üzerinde paylaşıldığı 1915 gizli anlaşmalarıyla XX. yy'da da sürmüş, 1918'de imzalanan Mondros Ateşkesi bu paylaşmaya olanaklar yaratacak maddeler içerirken, 1920 Sevr Antlaşması ile Türkiye'yi yok etmeye daha büyük bir adım atılmıştır. Bunların yanında Yunanistan'ın desteklenerek 1919'da Anadolu'ya çıkarılması Türkiye'deki azınlıkların Türkiye aleyhine kışkırtılmaları yine bu politikanın devamı niteliğinde olmuştur.

Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden özellikle hangisine ulaşılabilir?

A
Doğu sorunu, Osmanlı Devleti'ni en fazla uğraştıran sorundur.
B
Devletler arasında diplomatik ilişkiler gelişmiştir.
C
Sevr Barış Antlaşması amacına ulaşamamış bir antlaşmadır.
D
Doğu sorunu temelde Osmanlı Devleti'nin parçalanıp paylaşılması demektir.
E
Türkler kendi vatanlarını korumak için mücadele etmişlerdir.
Soru 19
19. I. TBMM'de alınan kararlardan bazıları şunlardır:

- Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

- Yasama, yürütme yetkileri TBMM'de toplanmıştır.

Bu bilgilere göre,

I. Azınlık milletvekillerine yer verilmiştir.

II. TBMM olağanüstü yetkilere sahip olmuştur.

III. TBMM laiklik temelinde yapılandırılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20
20. Sakarya Savaşı sonrasında 13 Ekim 1921'de Sovyet Rusya'nın isteği üzerine TBMM ile Kafkas Cumhuriyetleri arasında Kars Antlaşması imzalanmıştır.

Bu antlaşmanın aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenebilir?

A
Kafkas cumhuriyetlerinin askeri ve ekonomik desteğinin alınmasını
B
Doğu sınırlarımızın kesinleşmesini
C
Büyük Taarruz'un başlatılmasını
D
Yunan birliklerinin savunma konumuna geçmesini
E
İtilaf Devletlerinin TBMM'ye ateşkes çağrısında bulunmasını
Soru 21
21. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilk yıllarında iç politikada kuvvetli olmaya yönelik olarak alınan tedbirlerden biridir?

A
Boğazlar sorununun çözümüne çalışma
B
Milletler Cemiyetine üye olabilme
C
Takrir-i Sükun kanununu çıkarma
D
Balkanlardaki gelişmeleri takip etme
E
İtalya ve Almanya'ya karşı dikkatli olma
Soru 22
22. Kurtuluş Savaşı'nda askeri mücadele içinde olan Türkiye ile Yunanistan, 1930'lu yıllarda karşılıklı iyi komşuluk ilişkilerine dayalı bir siyasi diyalog içinde olmuştur.

Bu gelişmeyi aşağıdakilerden hangisinin kolaylaştırdığı söylenebilir?

A
Türkiye'nin Sadabad Paktı'nın kurulmasına öncülük etmesi
B
Ege adalarının Yunanistan'da kalması
C
Yabancı okullar sorununun çözümlenmesi
D
Meriç Nehri'nin iki ülke arasında sınır kabul edilmesi
E
Nüfus mübadelesi sorununun çözülmesi
Soru 23
23. Türkiye'de ekonomik alanda devletçilik ilkesinin uygulanmaya başlandığı 1930'lu yıllarda ithalatta azalmalar yaşandığı görülür.

Bu gelişmede,

I. ulus egemenliği ilkesinin hakim hale getirilmeye çalışılması,

II. yerli malı tüketiminin devlet tarafından özendirilmesi,

III. devlet tarafından ulusal ekonominin kurulması yönünde girişimlerde bulunulması

durumlarından hangilerinin rolünden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 24
24. I Dünya Savaşı sonunda devletlerin sivil savunma düşüncesini ön plana çıkarmaya başladıkları görülür.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında yer almaz?

A
Cephe kavramının değişikliğe uğraması
B
Çatışmalardan sivil halkın da etkilenmeye başlaması
C
Savaşta cephe gerisindeki halkın korunmak istenmesi
D
Yıkım gücü yüksek silahların üretilmeye başlanması
E
Faşizm ve Nazizm gibi akımların Avrupa'da güç kazanmaya başlaması
Soru 25
25. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da,

- Locarno Antlaşması

- Briand - Kellog Paktı

imzalanmıştır.

Bu girişimlerin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Devletler arası gizli diplomasinin ortadan kaldırılmasına
B
Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına
C
Avrupa'daki siyasi dengeleri korumaya
D
İtilaf Devletlerinin sömürgelerine bağımsızlık yolunu açmaya
E
Soğuk Savaş döneminin başlatılmasına
Soru 26
26. 1948-1949 Arap-İsrail Savaşı'nın,

I. Filistin'de Mülteciler Meselesi'nin ortaya çıkması,

II. Arap devletleri arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinin güçlenmesi,

III. bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 27
27. Türkiye'de Demokrat Parti iktidarını sona erdirerek demokrasiyi kesintiye uğratan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
1982 Anayasası
B
Mayıs 1960 Askeri Darbesi
C
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi
D
12 Mart 1970 Muhtırası
E
1961 Anayasası
Soru 28
28. 1990'lı yıllarda Doğu Bloku ülkelerinde yaşanan değişim,

I. çoğulcu demokrasinin öne çıkarılması,

II. pazar ekonomisine geçilmesi,

III. milliyetçiliğin yükselmesi

gelişmelerinden hangilerini beraberinde getirmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
28 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Testleri Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com