Tarih Online Genel Tarama Sınavı -7

Genel Tarama -7

Tebrikler - Genel Tarama -7 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1.Tarih öncesi bir yerleşim merkezinde yapılan kazıda buğday, nohut, bezelye, mercimek gibi tarım ürünleri ile koyun, keçi, sığır, ceylan ve köpek gibi hayvanların yetiştirildiği, buğdayın değirmenlerde öğütülerek kullanıldığı anlaşılmıştır.

Buna göre bu bölge uygarlığı ile ilgili olarak,

I. Yerleşik hayata geçmişlerdir.

II. Buğdayı ekmesini ve öğütmesini öğrenmişlerdir.

III. Ateşi kullanırken temel amaçları dayanıklı toprak kaplar yapmaktır.

IV Üretici yaşam tarzını benimsemişlerdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
II ve IV
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
I, II ve IV
Soru 2
2. Göç ve ticaret yollan üzerinde bulunan Anadolu; Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan konumda olup, verimli topraklara sahiptir.

Anadolu'nun bu durumunun;

I. Farklı kültürlerin ve ırkların birbirleriyle kaynaşması

II. Değişik ulusların Anadolu'ya yerleşmesi

III. Anadolu'da kurulan devletlerin zenginleşmesi

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
3.

I. Hun saldırılarını durduramayan Çinlilerin Türk savaş yöntemlerini kullanmaları

II. Bazı tarım ürünlerinin yetiştirilmesini ve demirin işlenmesini Uygurlardan öğrenen Moğol Kitanlannın, onların uğurlu saydıkları dokuz sayısına aynı değeri vermeleri

III. Cengiz Yasası'nın eski Türk gelenekleri ve uygulamaları derlenerek yapılması

gelişmelerinden hangileri, Türklerin yakın bölgelerinde yaşayan ulusları etkilediklerine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
4. Hicretten sonra Mekkeli putperestlerle Medineli Müslümanlar arasında yapılan,

I. Bedir Savaşı sonunda, Hz. Muhammed tarafından İslam savaş hukukunun temelleri atılmıştır.

II. Uhud Savaşı'nda, halkın isteğiyle meydan savaşı yapılması kararlaştırılmıştır.

III. Uhud Savaşı sonunda Müslümanların iyice zayıfladığını düşünen putperestlerin saldırısıyla başlayan Hendek Savaşı'nı Müslümanlar kazanmıştır.

Bu bilgilere göre,

I. Hendek Savaşı'nda galip taraf netleşmiştir.

II. Hz. Muhammed halkın isteklerini dikkate almıştır.

III. Hendek Savaşı Müslümanların son taarruz savaşı olmuştur.

yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
5. Karahanlılar, Orta Asya'da kurulan ilk müslüman Türk devletidir. Türk - islam sentezinin ilk örneklerini de bu devlet oluşturmuştur.

Karahanlılar'ın aşağıdaki özelliklerinden hangisi ulusal özelliklerini koruduklarına kanıt gösterilemez ?

A
Ordularını onlu sistemde örgütlemeleri
B
Resmi dil olarak Türkçe'yi kabul etmeleri
C
Federasyon şeklinde örgütlenmeleri
D
Ülke topraklarını hanedanın ortak malı kabul etmeleri
E
Dinsel nitelikli, mimari eserler inşa etmeleri
Soru 6
6. Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya'yı alıp Selçuklu şehzadesi Siyavuş'u tahta çıkarmış ve divanda : "Bundan böyle dergahta, meydanda, mecliste, divanda Türkçe'den başka dil konuşulmayacaktır." kararını almıştır.

Buna göre,

I. Karamanoğulları, Selçuklulara siyasi otorite açısından bağlıdır.

II. Türkçe resmi dil yapılmıştır.

III. Halkın Türkçe öğrenmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
7.

I. Anadolu'da Türk yerleşmesinin başlaması

II. Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesi

III. Balkanlarda Türk yerleşmesinin başlaması

IV. Balkanların Türk yurdu haline gelmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri ile Haçlı ittifakları belli bir dönem için de olsa Türkler karşısında eski gücünü kaybetmiş ve savunmaya çekilmişlerdir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve III
Soru 8
8. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nun zirveyi yaşadığı dönemdir. Bu dönemde Kanuni, Almanya içlerine kadar sefer düzenlemiş, Alman imparatoru Şarlken Kanuni'nin karşısına çıkmaya cesaret edememiştir. Hatta Kanuni Alman imparatoru Şarlken'e bir mektup yazarak: "Ben Allah'ın kulu ve bu dünyanın hükümdarıyım. Muhammedi cemaatinin lideri Mekke, Medine, Acem, Arap ve Fars ülkelerinde adına hutbe okunan Süleyman'ım." demiştir.

Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Azınlıklar devlet yönetimine katılmıştır.
B
Merkezi otorite bozulmuştur.
C
Osmanlı hakimiyetinde çeşitli din ve ırkta olan milletler yaşamaktadır.
D
Osmanlı ekonomisinde bozulmalar görülmektedir.
E
Bütün Avrupa Osmanlı hakimiyetine girmiştir.
Soru 9
9. Duraklama Dönemi'nde,

I. Medreselerden pozitif bilimlere ait dersler kaldırılmıştır.

II. Medreselere müderris alımı usulsüz yapılmıştır.

III. Veraset sistemi değişmiştir.

bilgilerinden hangileri eğitimde kalitenin düştüğünü gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10
10. Yeniçağ 'da Avrupa'da,

I. barutun ateşli silahlarda kullanılması,

II. pusulanın sapma ölçüsünün hesaplanması,

III. kağıt ve matbaanın yaygınlaşması,

gelişmelerinin kültürel, siyasal, mali değişime etkileri bakımından doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

KültürelEkonomikSiyasal
A)IIIIII
B)IIIIII
C)IIIIII
D)IIIIII
E)IIIIII
 
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 11
11. Fransa ile Osmanlı Devleti arasında yükselme döneminden itibaren devam eden dostluk 1798 yılında Napolyon'un Mısır'ı işgali ile bozulmuştur.

Fransa'nın bu tutumunda,

I. Mısır topraklarını ele geçirme,

II. gelişen sanayi için sömürge elde etme,

III. İngilizler’in Ortadoğu'ya giden sömürge yollarını kontrol altında tutma

gerekçelerinden hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
12. Kırım Savaşı'ndan önce Rusya, Osmanlı Devleti'ni "Hasta adam" olarak görmüş, İngiltere'ye Osmanlı Devleti'nin bir anlamda yok olması önerisini getirmiştir, İngiltere, Rusya'nın bu görüşünü, "Niçin hastayı tedavi etmiyoruz." diyerek reddetmiştir.

İngiltere'nin Rusya'ya böyle bir yanıt vermesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Devleti'nin parçalanmasının çıkarlarına ters olması
B
Rusya'ya güven duymaması
C
Diğer Avrupa devletlerinin tepkisinden çekinmesi
D
Osmanlı Devleti'nin askeri desteğine gerek duyması
E
Rusya'nın Hazar Denizi'ne ineceğinden kaygı duyması
Soru 13
13. Türkçülük akımı l.Abdülhamit zamanında Türk dili Türk edebiyatı ve tarihi şeklinde bir ilim akımı olarak doğmuştur.Fakat daha sonra Avrupa'nın Türkleri hakir görmesi Rusların savaşlarda Türklere karşı tutumu bu ilmi akımı bir siyasi akım şekline dönüştürdü.Ziya Gökalp M.Emin Yurdakul,Ömer Seyfettin bu fikrin baş temsilcileri oldu.

Yukarıdaki bu bilgiye dayanarak;

I - Türkçülüğün oluşmasında dış etkenler de etkilidir

II - Türkçülüğün yayılmasında aydınları rolü vardır

III - Milliyetçilik akımı Osmanlıdaki Türkleri de etkilemiştir

konularından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14
14. Avrupa'daki büyük devletler Şark Meselesi'ni, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunması anlamında kullanırken, XX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin bütün topraklarının paylaşılması anlamında kullanmışlardır.

Bu anlayış değişikliğinin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Osmanlı toplumunda ulus bilincinin gelişmesi
B
Osmanlı Devleti'nin meşruti yönetime geçmesi
C
II. Abdülhamit'in islamcılık politikasını uygulaması
D
Osmanlı Devleti ile Almanya'nın yakınlaşması
E
Avrupa'da Sanayi Devrimi'nin gerçekleşmesi
Soru 15
15. Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti, Bulgaristan ve Yunanistan ile antlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmalarla bu ülkelerde kalan Türklerin hakları güvence altına alınmıştır.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili,

I. Sınırlarını güvence altına almıştır.

II. Sınırları dışındaki Türklerin haklarını korunmuştur.

III. Rumeli'deki etkinliği azalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 16
16. Osmanlı İmparatorluğu'nda,

I. Bütün yetkiierin padişahta toplanması

II. Yöneticilerin merkezden atanması ve denetlenmesi

III. Yeniçerilerin yöneticiler üzerinde etkili olması

durumlarından hangileri merkeziyetçi bir yönetim şeklinin benimsendiğini gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 17
17. Bulgaristan'ın Ege Denizi ile olan bağlantısının bütünüyle sona ermesini sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Londra Antlaşması
B
St. Germen Antlaşması 
C
Versay Antlaşması
D
Bükreş Antlaşması
E
Nöyyi Antlaşması
Soru 18
18. Mondros Ateşkesi'nin ardından toplanan Paris Barış Konferansı'na İngilizler Arap ve Kürtleri de çağırmışlardır.

Buna göre İngilizler,

I. Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını hızlandırmak istemişlerdir.

II. Milliyetçilik akımını kendi lehlerine kullanmaya çalışmışlardır.

III. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaya çalışmışlardır.

verilenlerden hangilerini hedeflemiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 19
19. Milli Mücadelede bizzat halk tarafından Anadolu'da kurulan direniş cemiyetleri yeni bir devlet kurma düşüncesine sahip değildi.

Buna göre milli cemiyetlerle ilgili,

I. Vatanın kurtuluşu öncelikli hedef olarak görülmüştür.

II. Ulusal bağımsızlığın sağlanması için çaba harcanmıştır.

III. Padişaha bağlılık içinde olunmuştur.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 20
20. Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletlerinin Batı Cephesi'nde TBMM ile Yunan birlikleri arasında yaşanan mücadeleleri kendi kontrolleri altına almak istediklerini göstermektedir?

A
Boğazları kendi ortak denetimleri altında tutmak istemeleri
B
Anadolu'da yaşanan TBMM karşıtı isyanları desteklemeleri
C
Türk ve Yunan tarafına ateşkes çağrısında bulunmaları
D
İstanbul Hükümeti'ni baskı altında tutmaları
E
Anadolu'da bulunan azınlık unsurları bağımsızlık için kışkırtmaları
Soru 21
21. Türkiye'de cumhuriyet yönetiminin ilan edilmesinde,

- Meclis Hükümeti sisteminin yetersiz kalması,

- devletin yönetim şekli ile ilgili tartışmalar yaşanması etkili olmuştur.

Buna göre,

I. Siyasi yapıda değişikliklere gidilmesi zorunluluğu doğmuştur.

II. Rejimin adının konulması yönünde tartışmalar yaşanmıştır.

III. Devlet yönetiminin daha işlevsel hale getirilmesi amaçlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 22
22. Atatürk yönetimindeki Yeni Türk Devleti'nin dış politikası,

I. Yurtta Sulh, Cihanda Sulh,

II. Ulusal Bağımsızlık,

III. Çağdaşlaşma ve Batılılaşma,

IV. Ulusal Egemenlik

esaslarından hangilerine dayanmaktadır?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
E
I, II ve IV
Soru 23
23. Atatürkçü düşünce sisteminde eğitim, hem kişiyi geliştiren ve başarıya ulaştıran, hem de toplumları ileriye götüren bir araç olarak ele alınmıştır.

Buna göre Atatürk'ün eğitim anlayışının,

I. Akılcılık ve bilimsellik

II. Milli birlik ve beraberlik

III. Yurtta sulh, cihanda sulh

ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgili olduğu ileri sürülebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 24
24. Türkiye de 1929 Ekonomik Bunalımı'nda olumsuz etkilenen devletler arasında yer almıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin ekonomik bunalıma karşı aldığı önlemler arasında gösterilemez?

A
Korumacı ekonomi politikalarının öne çıkarılması
B
Dış ticaret ve döviz üzerindeki denetimin artırılması
C
Gümrük vergileri artırılmasıyla ithalata kısıtlamalar getirilmesi
D
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin kurulması
E
Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması
Soru 25
25. Ağustos 1939'da Sovyetler Birliği ile 10 yıllık bir saldırmazlık antlaşması imzalayan Almanya, bu antlaşmanın hemen ardından 1 Eylül'de Polonya'yı işgale başlamıştır.

Almanya'nın bu politikasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sovyetler Birliği'nin geniş bir egemenlik alanına sahip olması
B
Almanya'nın sadece batı yönünde yayılmaya çalışması
C
Alman hükümetinin İtalya'dan destek almaya çalışması
D
Almanya'nın aynı anda iki cephede birden savaşmaktan kaçınması
E
Almanya'nın İngiltere ve Fransa arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalışması
Soru 26
26. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin Ortadoğu'ya yönelik ilgisinde,

I. Süveyş Kanalı'na ve Orta Doğu'daki petrol kaynaklarına hakim olma,

II. bölgeyi siyasi kontrol altına alarak Batılı devletlerin bölgedeki etkinliğini sona erdirme,

III. NATO'ya Avrupa devletlerinin desteğini sona erdirme

amaçlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 27
27. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde Kıbrıs Barış Harekatı'nı izleyen dönemde,

I. Ege kıta sahanlığı,

II. hava kontrol sahası,

III. kara sularının genişliği

konularından hangileri sorunlara yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 28
28. 11 Eylül 2001'de ABD'nin New York şehrinde bulunan Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik terör saldırıları gerçekleştirilmiştir.

ABD yaşanan bu saldırı sonrasında,

I. Afganistan,

II. Sırbistan,

III. İran

devletlerinden hangilerine askeri müdahalede bulunmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
28 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Testleri Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com