Tarih Online Genel Tarama Sınavı -6

Genel Tarama -6

Tebrikler - Genel Tarama -6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Tarihin kaynakları belgelerdir. Belgeler yazısız ve yazılı kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi yazılı belgeler içinde değerlendirilebilir?

A
Abideler
B
Mühürler
C
Mezarlar
D
Surlar
E
Kabartmalar
Soru 2
2. Makedonya kralı İskender, Asya Seferi sonucunda Anadolu, Mısır ve iran topraklarıyla Hindistan topraklarının bir kısmını ele geçirmiştir. Bu gelişmenin sonuçları arasında, I. Farklı toplulukların birbiriyle kaynaşması II. Demokratik uygulamaların yaygınlaşması III. Çok tanrılı dinlerin yaygınlaşması durumlarından hangileri gösterilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 3
3. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun Bizanslılarla imzaladığı antlaşmaların,

I. Devletlerin ortak kullanacağı pazarlar kurulması

II. Bizans'ın Hunlara yıllık vergi ödemesi

III. Bizans'ın Hunlara savaş tazminatı vermesi

maddelerinden hangilerinin Hunlara sürekli gelir getirdiği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
4. Hz. Ömer döneminde fethedilen yerlerin yönetim birimlerine ayrılmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkezi otoritenin güçlenmesi
B
Sınırların hızla genişlemesi
C
Hicrî takvimin kabul edilmesi
D
Büyük devletlerle karşılaşılması
E
Divan'ın kurulması
Soru 5
5. Anadolu'da çıkan Babailer İsyanı, ardından Moğollarla yapılan 1243 Kösedağ Savaşı ile Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiş, toprakları üzerinde bağımsız beylikler ortaya çıkmıştır.

Buna göre Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında,

I. merkezi otoritenin bozulması,

II. halkın bir kısmının yönetimden memnun olmaması,

III. İran'da siyasi boşluk olması

gelişmelerinden hangileri etkili olmamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
6. Aşağıda verilenlerden hangisi, Türklerle Müslümanlar arasındaki sosyal yaşam benzerliğini gösterir

A
Türk ve Arap tüccarlar arasındaki ticari faaliyetlerin olması
B
Abbasiler'in, Türkler'e karşı hoşgörülü bir siyaset izlemesi
C
Türkler'deki Göktanrı inanışıyla, İslamiyet’teki tek tanrı anlayışının benzerlik göstermesi
D
Türklerdeki göçebe hayat tarzıyla, Araplar'daki Bedevi yaşamın benzeşmesi
E
Çin baskısına karşı, Araplar'ın Türkler'den yardım alması
Soru 7
7. XIV. yüzyılda,

I. Balkanlarda birçok küçük devletin bulunması

II. Balkan ulusları arasında farklı mezheplerin yayılması

III. Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarına akınlar düzenlemesi

gelişmelerinden hangileri Balkanlarda güçlü devletlerin kurulmasını engelleyen durumlar arasında gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 8
8. II. Mehmet'in İstanbul'un fethinden önce,

I. Sırbistan ve Eflak ile eski anlaşmaları yenilemesi

II. Büyük toplar döktürmesi

III.Anadolu'da Karamanoğullarıyla barış yapması

faaliyetlerinden hangileri, Bizans'ın yalnız bırakılmak istendiğine doğrudan kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 9
9.  Osmanlı Devleti'nde dini kitaplar hattatlar tarafından yazılıyordu ve birçok insan bu işi yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Devlet bu insanları mağdur etmemek amacıyla önceleri dini kitapların matbaada basımını yasaklamıştır.

Bu durum Osmanlı Devleti'nin,

I. Dini bilgilerin yayılmasını önleme

II. Din adamlarını yönetimden uzaklaştırma

III. İşsiz sayısını artırmama

politikalarından hangilerini benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10
10. Amerika′nın keşfedilmesinden sonra bu kıtada İspanyollar, Portekizliler, İngilizler, Fransızlar ve Hollandalılar sömürgeler kurmuşlardır.

Bu durumun,

I. İnsan Hakları Bildirisi′nin yayınlanması

II. Sömürge savaşlarının yaşanması

III. Amerika′da farklı dillerin konuşulması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11
11. Rusya'nın izlediği,

I. Karadeniz'e inme,

II. Ortodoksları kendi etrafında birleştirme,

III. Baltık denizi kıyılarına yerleşme,

politikalarından hangileri Osmanlı Devleti'ni doğrudan ilgilendirmektedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12
12. 1841 yılında İngiltere, Rusya, Fransa, Avusturya, Prusya ve Osmanlı Devleti Londra'da toplanarak, barış zamanlarında Boğazların bütün savaş gemilerine kapalı olmasını kabul etmişlerdir.

Bu bilgilere dayanarak,

I. Boğazlar uluslararası bir statü kazanmıştır.

II. Rusya sıcak denizlere çıkma olanağı bulmuştur.

III. Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğini kaybetmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 13
13. Osmanlı İtalya’yı Trablusgarp’ta durdurmasına rağmen burayı vermek zorunda kalmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı ordusunun zayıf olması
B
Osmanlı donanmasının zayıf olması
C
Mısırın İngiliz işgalinde olması
D
Avrupa'nın destek vermemesi
E
Balkan savaşlarının başlaması
Soru 14
14. Paris Antlaşması'nda, "Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin ortak garantisi altında olacaktır." maddesi yer almıştır.

XIX. yüzyılda,

I. ingiltere'nin Kıbrıs ve Mısır'ı işgal etmesi

II. Avrupalı devletlerin Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsız olmasını sağlaması

III. Rusya'nın Kars, Ardahan ve Batum'u işgal etmesi

gelişmelerinden hangileri, Paris Antlaşmasının yukarıdaki hükmünün uygulanmadığına kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15
15. Osmanlı Devleti II. Meşrutiyetin ilanından sonra Bulgaristan'ın bağımsız olmasına, Yunanistan'ın Girit'i, Avusturya'nın Bosna - Hersek'i topraklarına katmasına sessiz kalmıştır.

Bu durumun,

I. Osmanlı topraklarına saldırıların artması

II. Avrupalı devletlerin Osmanlı toprak bütünlüğünü koruması

III. Balkan devletleri arasında ittifakın bozulması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 16
16. Osmanlı Devleti'ndeki,

I. III. Murat döneminden itibaren kapıkulu ocaklarına kanunlara aykırı bir şekilde asker alınması

II. Celali isyanlarının yaygınlaşması

III. Yeniçerilerin geçim sıkıntısı çektiklerini ileri sürerek askerlik dışında işlerle uğraşmaları

gelişmelerinden hangileri merkezi yönetimin zayıflamasına ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 17
17. Osmanlı I.Dünya savaşında Almanya’nın çok kısa sürede kazanacağına inanmıştı. Fakat Almanya kısa süre sonra durmak zorunda kaldı. Almanya bu durum karşısında Osmanlıdan bir an önce savaşa girmesini istedi.Osmanlının Kırım’a ve Süveyş Kanalına saldırıp kendisini rahatlatacağına inanıyordu. Ayrıca yayınlanacak bir cihat fermanı ile sömürgelerdeki Müslümanlar ayaklanacak böylece itilaf devletleri zor durum da kalacaktı.

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Osmanlı politikasında yanılmıştır.
B
Osmanlının stratejik önemi vardır.
C
İslam dünyasının lideri Osmanlı halifesidir.
D
I. Dünya savaşı sırasında itilaf devletlerinin üstünlüğü vardır.
E
Osmanlının Müslüman devletler üzerinde söz sahibi olduğu düşünülmektedir.
Soru 18
18. İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra görüş ayrılıklarına düşmüştür.

Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ermenistan adıyla bir devletin kurulmak istenmesi
B
Osmanlı ordusunun terhis edilmesi
C
Boğazların ortak komisyona bırakılmak istenmesi
D
İzmir'in, İtalya'nın yerine Yunanistan'a verilmesi
E
İngiltere'nin Urfa, Antep ve Maraş'ı Fransızlara bırakması
Soru 19
19. Mustafa Kemal, Temsil Heyeti başkanı sıfatıyla 19 Mart 1920'de Anadolu'daki askeri ve mülki yetkililere gönderdiği genelgede, Millet Meclisi için seçimlerin 15 gün içinde yapılmasını istemiş ve Meclis'in 23 Nisan'da Ankara'da açılacağını bildirmiştir.

Mustafa Kemal'in bu girişimi aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Milli Mücadele çabalarının başarıya ulaştığına
B
Anadolu'da yeni bir devletin kurulmakta olduğuna
C
Saltanat yönetimine olan bağlılığın sona erdiğine
D
İtilaf Devletleri'nin askeri etkinliklerinin sona erdirildiğine
E
Anadolu'da Milli Mücadele karşıtı isyanlarla karşılaşıldığına
Soru 20
20. TBMM adına Londra Konferansı'na katılan Bekir Sami Bey'in, İtilaf Devletleriyle Türk esirlerin serbest bırakılmalarına dair imzaladığı ikili antlaşmalar TBMM tarafından onaylanmamıştır.

TBMM'nin bu tutumunda,

I. sorunların siyasi yollarla çözümünün kabul edilmemesi,

II. antlaşmaların TBMM Devleti'nin egemenlik haklarına ters görülmesi,

III. konferansa İstanbul Hükümeti'nin de temsilci göndermesi

durumlarından hangilerinin rol oynadığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 21
21.

I. Lozan'dan kalan sorunları çözme

II. Devlet başkanlığı sorununu çözme

III. Devletin laikleşmesini sağlama

Yukarıdakilerden hangilerinin Cumhuriyetin ilan edilmesinde doğrudan etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 22
22. Şeyh Sait isyanının aşagıdakiierden hangisine neden olduğu belirtilemez?

A
Bölgesel seferberlik ilan edilmesine
B
Çoğulcu demokrasi denemesinden vazgeçilmesine
C
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasına
D
Laiklikle ilgili devrimlerin gerçekleştirilmesine
E
Liberal ekonomiye geçilmesine
Soru 23
23. Yeni Türk Devleti'nde,

I. Devlet bütçesinden giydirilecek kimselere yerli malı satın almaları mecburiyetinin getirilmesi

II. Türk vatandaşlarının inanç farkı gözetmeksizin hak ve ödev bakımından eşit duruma getirilmesi

III. Kişisel egemenliğe son verilmesi

uygulamaları Atatürk'ün milliyetçilik, halkçılık ve cumhuriyetçilik ilkeleriyle ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?

MilliyetçilikHalkçılıkCumhuriyetçilik
A)IIIIII
B)IIIIII
C)IIIIII
D)IIIIII
E)IIIIII
 
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 24
24. ABD tarafından XIX. yüzyılda ön plana çıkarılan Monroe Doktrini,

I. Amerika'da sömürge durumunda ulus kalmaması,

II. bazı İspanyol sömürgelerinin bağımsızlıklarını kazanması,

III. Avrupa devletlerinin Amerika'ya yönelik temkinli politikalar izlemek durumunda kalması

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 25
25. II. Dünya Savaşı'nın hemen başında bir çok devleti işgal ederek Avrupa'nın büyük bölümünü ele geçiren Alman birlikleri, aynı başarıyı İngiltere'ye karşısında sergileyememiştir.

Bu gelişmede,

I. İngiltere'nin etkin bir deniz gücüne sahip olması,

II. Almanya'nın, savaş öncesinde SSCB ile bir saldırmazlık anlaşması imzalaması,

III. İngiltere'nin ABD'den askeri malzeme yardımı alabilmesi

durumlarından hangilerinin rolünün olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 26
26. Irak'ın çekilmesinin ardından 18 Ağustos 1959'da Bağdat Paktı'nın adının değiştirilmesi ile ortaya çıkan yeni uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
CENTO
B
Sadabad Paktı
C
COMECON
D
SEATO
E
NATO
Soru 27
27. Yurtdışında görev yapan Türk diplomatlarına karşı 1970'li yıllarda terör saldırıları gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Bu saldırıları düzenleyen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kızıl Tugaylar Örgütü
B
ASALA Terör Örgütü
C
ETA Terör Örgütü
D
Hınçak Örgütü
E
IRA Terör Örgütü
Soru 28
28. 1990'lı yılların başında iki kutuplu dünya düzeninin ortadan kalkması,

I. Soğuk Savaş'ın sona ermesi,

II. yeni devletlerin ortaya çıkması,

III. siyasi güçler dengesinin değişmesi

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
28 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Testleri Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com