Tarih Online Genel Tarama Sınavı -12

Genel Tarama -12

Tebrikler - Genel Tarama -12 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Para bilimi olarak bilinen Nümizmatik'in ait olduğu devletle ilgili olarak,

I. ekonomik durumu,

II. tahta geçen hükümdarların isimleri,

III. hangi devletlerle ticaret yaptıkları

konularından hangileriyle ilgili daha kesin bilgiler verme özelliğine sahip olduğu savunulabilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
2. Mısırlılarla Hititler arasında imzalanan Kadeş Antlaşması'nda;

- Tanrılar siyasetine uygun olarak barış yapılacaktır.

- iki taraf birbirine saldırmayacaktır.

- Saldırıya uğrayana diğeri yardım edecektir,

hükümleri yer almıştır.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Taraflar arasında savunma ittifakı kurulduğu
B
Devletler arasında dostluk kurulduğu
C
Bir devletten diğerine sığınanların iade edileceği
D
Devletler üzerinde inançların etkili olduğu
E
Tarafların birbirinin sınırlarına saygılı olacağı
Soru 3
3. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında,

I. ölen bir kişinin ardından dualar okunması,

II. yeni doğan çocuğa kırmızı kurdela takılması,

III. ibadetin en önemli şartlarından birinin temizlik olması

geleneklerinden hangileri İslam inancıyla ile benzerlik gösterdiği için, İslamiyet'in kabulünde kolaylık sağlamıştır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4
4. Emevi ve Abbasi halifelerinin bastırdığı madeni paralar Orta-Asya'dan Kuzey Avrupa'ya, İskandinavya’ya ve Okyanusya adalarına kadar geniş alanlarda yapılan kazılarda ele geçmiştir.

Bu durum,

I. aynı halifeye bağlı olunması,

II. İslamiyetin geniş alana yayılması,

III. Müslümanların bu bölgelerde ticaret yapmaları

gerekçelerinden hangileri doğrudan ile ilgilidir?

A
A) Yalnız I
B
A) Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
5. Mısır'da kurulan Türk devletlerinden Memlüklülerde, geleneksel Türk egemenlik anlayışı uygulanmamıştır. Türklerde ülke hanedan malı kabul edilip hanedana karşı ayaklanma olmamasına rağmen Memlüklülerde çeşitli aileler işbaşına gelebilmişlerdir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılabilir ?

A
Coğrafi değişiklikler egemenlik anlayışını değiştirmiştir.
B
Türklerde yönetim babadan oğula geçmektedir.
C
Memlûk Devleti'nde çeşitli hanedanlar işbaşına gelmiştir.
D
Yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılmaktadır.
E
Türk devletlerinde hiç isyan çıkmamıştır.
Soru 6
6. İlk Türk - İslâm devletlerinde zenginler, hanedan üyeleri ve devrin önde gelen kişileri sosyal kurumlar açmak ve desteklemek için yarışırlardı. Bu kurumlar halkın ihtiyaçlarının giderilmesinde vazgeçilmez öneme sahipti.

Bu durumun,

I.Toplumsal dayanışmaya önem verilmesi

II.Halkın devlete bağlılığının artması

III. Sınırların genişlemesi

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
7. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselme dönemlerinde taht kavgaları oldukça yoğundur. Buna rağmen büyüme ve genişleme son derece hızlıdır.

Taht kavgalarına rağmen büyümenin hızlı olması aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlanamaz?

A
Bizansın otoritesinin zayıflaması
B
Devlet kurumlarının sistemli olarak çoğalması
C
Ordunun güçlü ve düzenli olması
D
Devletin doğal sınırlara henüz ulaşmamış olması
E
Taht kavgalarının merkezi otoriteyi güçlendirmesi
Soru 8
8. Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi'nden sonra halifelik sanını üstlenmiştir.

Yavuz Sultan Selim'in bu yolla,

I. İslam dünyasını Osmanlı önderliğinde birleştirme

II. Hristiyan dünyasındaki mezhep ayrılıklarını destekleme

III. İpek Yolu'nu canlandırma

hedeflerinden hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
9. Osmanlı Devleti Belgrad Antlaşması'nın imzalanmasındaki katkısından dolayı Fransa'ya verdiği kapitülasyonları sürekli hale getirmiştir.

Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Avrupa'da Hristiyan birliğini parçalamak istediğinin
B
Uluslararası ticaret yollarını denetimi altına aldığının
C
Askeri alanda Avrupa'daki yenilikleri takip ettiğinin
D
Azınlıkların koruyuculuğunu Fransa'ya verdiğinin
E
Dış politikada Fransa'nın desteğine muhtaç hale geldiğinin
Soru 10
10. Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı Küçük Kaynarca Antlaşması'nda "Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoksların himayesi Rusya'ya verilecektir." hükmü kabul edilmiştir.

Böyle bir hükmün kabul edilmesi, Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin dikkate alınmadığını gösterir?

A
Saltanat rejimini uygulamasının
B
Laik olmamasının
C
Bağımsız olmasının
D
Yabancılara dini hoşgörü göstermesinin
E
Azınlıkların askerlik yapmamasının
Soru 11
11. Fransa'da yayınlanan insan Hakları Bildirgesi'ne göre, her siyasal toplumun amacı doğal ve asla değişmeyen insan haklarını korumaktır. Bu haklar; hürriyet, mülkiyet ve güvenin sağlanması ile zorbalığa karşı direnmektir.

Osmanlı Devleti'nde,

I. Müsadere sisteminin uygulanması

II. Avrupa'daki gelişmelerden yararlanılması

III. Kanun-i Esasi'nin ilan edilmesi

faaliyetlerinden hangilerinin bu bildirgeye ters düştüğü savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12
12. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde,

I. Herkesin malını mirasçısına bırakabilmesi

II. Askerliğin vatan görevi haline getirilmesi

III. Halka seçme ve seçilme hakkının tanınması

yeniliklerinden hangileri kişisel özgürlüklerin genişletildiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 13
13. Osmanlı Devleti'nde 1876 yılında kabul edilen Kanun-i Esasi'nin,

I. Sadrazamı, nazırları ve şeyhülislamı padişahın ataması

II. Vekillerin meclise değil, padişaha karşı sorumlu olması

III. Ayan Meclisi üyelerini padişahın ataması

hükümlerinden hangileri, padişahın üstünlüğü ilkesine dayalıdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14
14. Osmanlı Devleti, Dağılma Devri'nde, güçlü bir devletin desteğine bağlı olarak varlığını devam ettirmeye çalışmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu politikanın izlendiğini gösterir bir tutum değildir?

A
Fransa'nın Mısır'ı işgalinde Rusya'dan yardım alınması
B
Rusya ile yapılan Kırım Savaşı'nda İngiltere ve Fransa'nın yardımının kabul edilmesi
C
Ekonmik sorunların çözümü için İngiltere’den ve Fransa'dan borç para alınması
D
I. Dünya Savaşı'nda, Almanya'nın yanında savaşa katılması
E
Mısır sorunu sırasında, Rusya'dan yardım alınması
Soru 15
15. II. Meşrutiyet Dönemi'nde bütün eksikliklere rağmen,

• çok partili parlamenter sisteme geçilmesi,

• kız okullarının açılması,

• padişahın yetkilerinin kısıtlanarak meclis yetkilerinin artırılması

gelişmeleri aşağıdakilerden hangisiyle yorumlanabilir?

A
Geleneksel yapının korunması
B
Özel mülkiyetin yaygınlaşması
C
Zamanla ıslâhatların daha ileri bir boyuta ulaşması
D
Aydınlar arasında fikir akımlarının yaygınlaşması
E
Azınlık haklarında gelişmelerin olması
Soru 16
16. Osmanlı Devleti'nde, İstanbul'da iktisadi işleri düzenlemekle görevli memurların sayısı birkaç yüzü bulmazken, esnaf örgütlerinin zayıfladığı XIX. yüzyılın ikinci yarısında nüfusu fazla değişmeyen şehirde giderek artan bir resmi görevliler kadrosu oluşmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Esnaf örgütlerinin dinsel bir yapılanma içinde olduğunun
B
Osmanlı Devleti'nin iktisadi gelişmelere önem vermediğinin
C
Zamanla esnaf örgütlerinin görevini yeni kadroların üstlendiğinin
D
Esnaf örgütlerinin ekonomik gelişmeyi yavaşlattığının
E
Yabancıların Osmanlı Devleti'ndeki iktisadi gelişmeleri yönlendirdiğinin
Soru 17
17. Rusya'nın 1918'de Brest-Litowsk Antlaşması'yla İtilaf Devletleri Grubu'ndan ayrılarak savaş dışı kalması,

I. İtilaf Devletleri'nin I. Dünya Savaşı'nda yenilmesine,

II. İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşım planlarının değişmesine,

III. Osmanlı ile ilgili gizli antlaşmaların uygulanmasında sorunlar çıkmasına

gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 18
18. Mondros Ateşkesi'nin,

I. Trablusgarp ve Bingazi'deki Türk subayları Anlaşma Devletleri'ne teslim olacaktır.

II. Osmanlı Devleti, Almanya, Avusturya ve Macaristan ile bütün ilişkilerini kesecektir.

III. Osmanlı Devleti'ndeki bütün ulaşım ve haberleşme araçları Anlaşma Devletleri'ne teslim edilecektir.

hükümlerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin dış politikasına kısıtlamalar getirdiği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 19
19.

I. Milli olması

II. Güçler birliğine sahip olması

III. Tek ve üstün meclis olması

I. TBMM'nin yukarıdaki özelliklerinden hangileri Osmanlı meclislerinde yoktur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20
20. Büyük Taarruz'la birlikte Yunanlıların Batı Anadolu'daki askeri etkinliği tamamen sona erdirilmiş, Anadolu'da işgalci Yunan askeri kalmamıştır.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi için uygun ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Kurtuluş mücadelesinin siyasi aşamasının başlaması
B
Sevr Antlaşması'nın koşullarının yeniden gözden geçirilmesi
C
Saltanat makamının kaldırılması
D
Türkiye'de siyasi partilerin kurulması
E
Yunanistan ile dostluğa dayalı iyi ilişkiler kurulması
Soru 21
21. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Halk fırkasını kurarken aşagıdakiierden hangisini hedeflememiştir?

A
Çağdaşlaşmayı sağlamak
B
Yenilikleri isteyenleri bir yerde toplamak
C
TBMM'de devrimler için yasaları kolay çıkarmak
D
Kuvvetler Birliği ilkesinin uygulatılmasını başlatmak
E
Yapılacak devrimleri halka benimsetmek
Soru 22
22. Atatürk 1932 yılında, Versay Antlaşması'nın I. Dünya Savaşı'na yol açan etkenleri ortadan kaldırmadığını, aksine büyük devletler arasındaki uçurumu derinleştirdiğini ifade etmiştir.

Atatürk bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A
ABD'nin devletler arası dengeleri bozabileceğini
B
İngiltere'nin sömürgelerini yitireceğini
C
Uluslararası siyasi istikrarın sağlanamadığını
D
Devletler arası ekonomik rekabetin gerileyeceğini
E
Türkiye'nin uluslararası barışı korumada aktif davranacağını
Soru 23
23. "Biz hayat ve bağımsızlık isteyen bir milletiz. Yalnız ve ancak bunun için hayatımızı hiç düşünmeden feda ederiz."

Atatürk bu sözü dikkate alındığında, Türkiye'nin dış politikasında

I. kültürel farklılıkların sona erdirilmesi,

II. milli bağımsızlığın özenle korunması,

III. ekonomik çıkarların öncelikle korunması

amaçlarından hangilerinin ön plana çıkarıldığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 24
24. I. Dünya Savaşı sonrasında siyasi istikrarı güçlendirmek ve devletler arasında güven ortamını güçlendirmek amacıyla,

I. Potsdam Konferansı'nın toplanması,

II. Locarno Antlaşması'nın imzalanması,

III. Milletler Cemiyeti'nin kurulması

girişimlerinden hangileri gerçekleştirilmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 25
25. Ağustos 1941'de SSCB ile İngiltere Türk Hükümeti'ne verdikleri ortak notada; Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını ifade ediyor, buna karşılık Türkiye'den 1936 Montrö Sözleşmesi'ni uygulayarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarını savaş gemilerine kapalı tutulmasını istiyorlardı.

Bu girişim aşağıdakiler hangisine yöneliktir?

A
ABD'nin savaşa girişini sağlamaya
B
Fransa'yı Alman işgaline karşı desteklemeye
C
Boğazların Alman orduları tarafından kendilerine karşı kullanılmasını önlemeye
D
İtalya'nın Ortadoğu'da etkin olmasını önlemeye
E
Türkiye'nin savaş dışında kalmasını sağlamaya
Soru 26
26. SSCB'nin Soğuk Savaş Dönemi'nde Orta Doğu ülkeleri üzerinde etkinlik kurmak için çaba harcadığı görülür.

Bu çabalara karşı önlem olarak Orta Doğu'da aşağıdakilerden hangisinin kurulmasını sağlamıştır?

A
Bağlantısızlar Hareketi
B
Bağdat Paktı
C
Sadabat Paktı
D
Balkan Antantı
E
Kominform
Soru 27
27. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesinde,

I. Kızıldeniz'e ulaşma,

II. siyasi ve askeri etkinliğini artırma,

III. Orta Doğu petrollerine yakın olma

amaçlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 28
28. Asi Nehri'nin kullanımı Türkiye'nin,

I. İran,

II. Suriye,

III. Lübnan

devletlerinden hangileriyle sorunlar yaşamasına yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
28 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Testleri Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com