Tarih Online Genel Tarama Sınavı -11

Genel Tarama -11

Tebrikler - Genel Tarama -11 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Tarih Öncesi Dönemler ‘in belgelenmesi henüz yazı olmadığından ancak araç ve gereçlerle mümkün olmuştur. Genellikle toplayıcılık, avcılık ve sonraları tarım en önemli geçim kaynağı olmuştur. Mağara duvarına çizilen resimler araştırmacılar tarafından dikkatle incelenmiştir.

Bu bilgilere göre,

I. Tarımsal hayatın başlamasıyla toplayıcılık sona ermiştir.

II. Sanat duygusu ilk dönemlerden itibaren mevcuttur.

III. Tarih Öncesi Dönemler araç ve gereçlere göre incelenmiştir.

yargılarından hangileri doğru değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
2. Lidyalıların parayı kullanmalarının,

I. Sermaye birikiminin sağlanması

II. Ticaret faaliyetlerinin kolaylaşması

III. Sınırların genişlemesi

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3
3.

I. Devlet yönetiminde "kut" anlayışının görülmesi

II. Temel geçim kaynağının hayvancılık olması

III. Mimari eserlere rastlanmaması

Yukarıdaki özelliklerden hangileri Türklerin göçebe yaşadıklarını gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4
4. Hz. Muhammed'in putperest Arapların dini inançlarını değiştirmesi zor olmuştur. Özellikle ekonomik çıkarlarının zedeleneceğini düşünenlerin Hz. Muhammed'e tepkileri daha sert olmuştur, İslamiyet, öncelikle fakirler ve köleler arasında yayılmıştır.

Hz. Muhammed'in tepkiyle karşılanmasında,

I. üst tabakada yer alanların güçlerini kaybetme endişesi,

II. İslam dininin faizi yasaklaması,

III. Hz. Muhammed'in eşitliği getirmesi

gerekçelerinden hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
5. İlk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlı Devleti'nin liderlerine bakıldığında Arslan Han, Togan Han, Satuk Buğra Han gibi isimler görülmekteyken, daha sonra kurulan Gazne, İhşid, Eyyubi, Selçuklu devletlerinin liderlerinde Mahmud, Mehmet, Selahattin, Alaaddin, Keykubat, Keyhüsrev gibi isimlere sıklıkla rastlanmaktadır.

Türk devletlerinde zamanla yaşanan bu değişimin nedeni ile ilgili olarak,

I. Orta Asya dışına çıkmaları,

II. İslami kimliklerinin ön plana çıkması,

III. farklı uygarlıkların etkisine girmeleri

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6
6. Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya, devletin yıkılmasından sonra kurulan Türk beyliklerinden Karamanoğullarının hakimiyet alanına girmiştir.

Bu durum,

I. Karamanoğullarının Anadolu liderliği için mücadele etmesine,

II. Diğer Türk beylikleriyle dostluk kurmasına,

III. Türkçe'yi resmi dil olarak kabul etmesine

gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
7. Osman Bey Dönemi'nde öncelikle Bizans tekfurlarıyla savaşılması,

I. Bizans'ta merkezi otoritenin zayıf olduğu,

II. Osmanlı'nın beylik yapısından kurtulduğu,

III. Bizans surlarının sağlam olduğu

yargılarından hangilerini kanıtlar?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve II
Soru 8
8. Fransızlar tahta çıkan her Osmanlı padişahına gönderdikleri armağanlar ile kapitülasyonların devam etmesini sağlamışlardır.

Yalnız bu bilgiye dayanarak,

I. Kapitülasyonlar Fransızların çıkarlarına uygundur.

II. Osmanlı Devleti savaş tazminatı olarak Fransa'ya kapitülasyonlar vermiştir.

III. Kapitülasyonlar Osmanlı ekonomisini canlandırmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 9
9. Osmanlı'nın, 1700 İstanbul Antlaşması ile Ruslara terk ettiği toprakların geri alınması ümidi doğmuş, bu başarı ile Rusya'nın sıcak denizlere inmesi bir süre engellenmiştir.

Yukarıda sözü edilen gelişmelere ortam hazırlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hünkâr iskelesi Antlaşması
B
Pasarofça Antlaşması
C
Bükreş Antlaşması
D
Prut Antlaşması
E
Karlofça Antlaşması
Soru 10
10. Haçlı Seferleri sonunda, barut, kağıt, matbaa, pusula gibi buluşların Avrupalılarca tanınması aşağıdakilerden hangisine bir kanıt oluşturur?

A
İslam dünyasının bilimsel açıdan Avrupa'ya örnek olduğuna
B
Bütün buluşların doğuda bulunup, batıda geliştiğine
C
Haçlı seferlerinin aslında buluşların tanınmasına yönelik olduğuna
D
İslam dünyasında ayrılıkların olduğuna
E
Avrupa'da bilimsel çalışmaların yoğun olduğuna
Soru 11
11. III. Selim Dönemi'nde Avrupa tarzında Nizam-ı Cedit adı verilen düzenli bir ordu kurulmuştur.

Buna göre,

I. Osmanlı Devleti batıdan etkilenmiştir.

II. Osmanlı Devleti kalıcı ıslahatlar yapmamıştır.

III. Batı tarzında ıslahatlar yapılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12
12. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'ne göre küçük birer krallık durumundaki Avrupa devletleri gelişen üretim araçlarıyla günden güne büyüyen sanayilerine gerekli ucuz hammadde bulmak için sömürge, mamul maddeleri için pazar arayan ülkeler haline gelmişlerdir.

Osmanlı Devleti'nde bu tür gelişmelerin olmamasında,

I. Sanayinin kurulamaması

II. Devletin sömürgecilik faaliyetlerine yönelmemesi

III. Ülke sınırlarının çok geniş olması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 13
13.

I. XV. yüzyılda, İspanya'dan kovulan Musevilerin Osmanlı yönetimine sığınması

II. XVIII. yüzyılda İsveç Kralı XII. Şarl'ın Osmanlı Devleti'ne iltica etmesi

III. XVIII. yüzyılda, Kırım ve Kafkasya'da yaşayan Müslümanların Osmanlı Devleti'ne sığınması

IV XIX. yüzyılda, Macar mültecilerin Osmanlı Devleti'ne sığınması

Bu gelişmeler sırasında Osmanlı Devleti'nin mültecileri himaye eden bir tutum sergilemesi,

aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Osmanlı ekonomisinin çok güçlü olmasıyla
B
Osmanlı nüfusunun azalmasıyla
C
Osmanlı Devleti'nin emperyalist amaç taşımamasıyla
D
Azınlıkların yönetime katılmasının sağlanmasıyla
E
Osmanlı Devleti'nin insan haklarına önem vermesiyle
Soru 14
14. 1876 Anayasası'nda (Kanun-i Esasi) tüm bakanları Padişah seçer maddesi yer alırken II. Kanuni Esasi'de Padişahın sadece Sadrazam ve Şeyhülislam'ı seçme hakkı kabul edildi. Padişah güvenliği açısından Dahiliye ve Hariciye nazırlarını seçmek istediyse de bu isteği kabul edilmedi.

Bu bilgilere bakılarak;

I. Saltanat kurumunun hukuki varlığı sona ermiştir.

II. Padişahın otoritesi sınırlandırılmıştır.

III Hükümeti üzerindeki padişahın baskısı azalmıştır,

yargılarından hangilerine varılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 15
I.Balkan savaşını bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Londra antlaşması
B
Bükreş antlaşması
C
İstanbul antlaşması
D
Atina antlaşması
E
Sofya antlaşması
Soru 16
16. Osmanlı Devleti'nde üretimin az olduğu yıllarda ülke dışına mal satmak yasaklanıyordu.

Bu uygulama ile,

I. Ticaret gelirlerinin artırılması

II. Fiyat artışının önlenmesi

III. Üretimin sürekliliğinin sağlanması

hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 17
17. I. Dünya Savaşı başlarında Almanya'nın en önemli amacı İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu kesmekti.

Almanya bu yolla aşağıdaki çıkarlardan hangisine ulaşmayı amaçlamaktadır?

A
İngiltere'nin, Fransa ile ittifakını bozmayı
B
İngiltere'nin ekonomik gücüne son vermeyi
C
Almanya'nın sömürgeci olmadığını ispatlamayı
D
Osmanlı Devleti'nin güvenliğini sağlamayı
E
Bulgaristan'ı, Osmanlı yanında savaşa sokmayı
Soru 18
18. İzmir'in işgalinden sonra yayınlanan Amiral Bristol Raporu'nda İzmir ve çevresinde Türklerin çoğunlukta olduğu, dolayısıyla işgalin Wilson İlkelerine uygun olmadığı ABD tarafından duyurulmuştur.

Bu duyurunun İtilaf Devletlerince dikkate alınmadığını,

I. İtalya’nın Anadolu'dan çekilmesi,

II. Sevr Antlaşması'yla İzmir ve çevresinin Yunanistan'a verilmesi,

III. Mebuslar Meclisi'nin İtilaf Devletlerinin onayıyla toplanması

gelişmelerinden hangileri gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 19
19. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, asla parçalanamaz.

Erzurum Kongresi'nde alınan bu kararın,

I. Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerin işgal edilmesi

II. Anadolu topraklarının milliyet esasına göre parçalanması

III. Ulusal bağımsızlığın korunması

durumlarından hangilerine tepki niteliğinde olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 20
20. Lozan Antlaşması'na göre, Yunanistan askerden arındırılmış olan Yunan karasularından donanmasını geçirebilecek, ancak bu suları Türkiye'ye karşı harekat üssü olarak ya da bu amaçla deniz veya kara kuvveti yığmak için kullanmayacaktır.

Bu uygulama ile,

I. Türkiye kıyılarının güvenliğini sağlama

II. Deniz taşımacılığını geliştirme

III. Yunan adalarının silahlandırılmasını önleme

hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 21
21. Cumhuriyet döneminde tarım alanında yapılan yeniliklerin hangisinde tam başarı sağlanamamıştır?

A
Aşar vergisinin kaldırılması
B
Ziraat okullarının açılması
C
Köylüye kredi verilmesi
D
Topraksız köylüye toprak dağıtılması
E
Modern tarım aletlerinin kullanılması
Soru 22
22. Türkiye, Misak-ı Milli'nin gerçekleştirilmesi çabalarını dış politikasında önemli bir esas olarak görmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi, Yeni Türkiye'nin Lozan sonrası süreçte de Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmeyi hedeflediğinin bir kanıtıdır?

A
Yönetim anlayışının laikleştirilmeye çalışılması
B
Balkan Antantı'nın oluşturulması
C
Musul'un İngiltere'nin mandaterliğindeki Irak'a bırakılması
D
Hatay'ın Türkiye'ye katılımının sağlanması
E
Milletler Cemiyeti'nin üyelik teklifine olumlu cevap verilmesi
Soru 23
23. Hastalığı günden güne ilerleyen Atatürk, doktorlarının itirazına karşın 20 Mayıs 1938'de Mersin'e yurt gezisine çıktı. Mersin'den Tarsus'a oradan Adana'ya geçti. Hatay konusunun en kritik döneminde, sağlığı üzerindeki olumsuz düşüncelerin neticeyi etkileyeceği düşüncesiyle, sınıra kadar otomobiliyle giderek askeri birlikleri denetledi, resmi geçitlerde sürekli ayakta bekledi.

Bu durum Atatürk'ün,

I. milleti için fedakarlıkta bulunma,

II. uluslararası işbirliğine açık olma,

III. milletinin haklarını korumakta kararlı olma

niteliklerinden hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 24
24. İtalya'da iktidara gelen Massolini, iktidarını sağlamlaştırmak için,

I. diğer partilerle birlikte hükümet kurma,

II. diğer partilerin siyasi faaliyetlerine son verme,

III. diğer parti liderlerini suikastlarla ortadan kaldırma,

yöntemlerinden hangilerine başvurmamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 25
25. I. Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan antlaşmaların içerdiği hükümlerin,

I. Almanya ve İtalya'nın saldırganlığının önlenememesi,

II. Avrupa devletleri arasındaki anlaşmazlıkların sona erdirilememesi,

III. II. Dünya Savaşı'nın yaşanması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 26
26. İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu'daki etkinliğinin sarsılmasına yol açarken SSCB'nin etkisini artıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kore Savaşı
B
Süveyş Bunalımı
C
Truman Doktrini
D
Marshall Planı
E
Balfour Doktrini
Soru 27
27. Türkiye 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenlemiştir.

Bu girişimde aşağıdaki hedeflerden hangisi etkili olmamıştır?

A
Adada siyasi istikrarı sağlama
B
Türk halkının haklarını koruma
C
KKTC'nin kurulmasını sağlama
D
Türk halkının güvenliğini sağlama
E
Adanın Yunanistan'a katılmasının önleme
Soru 28
28. Batı Almanya, doğu blokunun yıkılmasının ardından Doğu Almanya ile birleşmeyi sağlayabilmek için aşağıdaki devletlerden özellikle hangisi ile anlaşma gerçekleştirmiştir?

A
İngiltere
B
Amerika Birleşik Devletleri
C
Çin Halk Cumhuriyeti
D
Sovyetler Birliği
E
Fransa
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
28 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Testleri Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com